กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน กระทรวงวิทย์ฯ จัดประชุมผู้บริหาร เตรียมนำกรอบยุทธศาสตร์ฯ สู่การปฏิบัติ

กระทรวงวิทย์ฯ จัดประชุมผู้บริหาร เตรียมนำกรอบยุทธศาสตร์ฯ สู่การปฏิบัติ

พิมพ์ PDF

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมผู้บริหารระดับสูง เรื่อง กรอบแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2554 – 2556 ณ ห้องเบต้า ชั้น 2 โรงแรมพูลแมน คิงส์พาวเวอร์ รางน้ำ กรุงเทพฯ (5 สิงหาคม 2552)

 

 

 

           

 

               ดร.สุจินดา โชติพานิช ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวในพิธีเปิดการประชุมและมอบนโยบายเพื่อนำกรอบแนวทางยุทธศาสตร์ฯ ไปสู่การปฏิบัติว่า การถ่ายทอดเทคโนโลยี นับเป็นกลไกที่สนับสนุนให้มีการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนำผลงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งให้สังคมเห็นการดำเนินงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ อย่างเป็นรูปธรรม โดยสังคม และผู้ตรวจสอบการดำเนินงานของกระทรวงฯ คาดหวังผลการดำเนินงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯไว้สูง โดยหากขาดเรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยีแล้ว  ก็จะทำให้การวัดผลงานของกระทรวงฯ ทำได้ยาก  

                “การดำเนินงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ผ่านมา ให้ความสำคัญต่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีมาโดยตลอด ตั้งแต่เริ่มต้นก่อตั้งกระทรวง โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยี สามารถทำได้หลายวิธี ขึ้นอยู่กับประเภทของเทคโนโลยี และผู้รับการถ่ายทอด ซึ่งต้องเลือกวิธีการให้เหมาะสม กระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยเฉพาะที่ส่งผลในเชิงพาณิชย์ จะเห็นได้ว่า ที่ผ่านมายังมีการใช้วิธีการแบบดั้งเดิม ซึ่งการศึกษา การจัดทำกรอบยุทธศาสตร์ฯ ครั้งนี้ จะเป็นก้าวหนึ่งในการพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ก้าวหน้าต่อไป” ดร.สุจินดา กล่าว

                ศ.ดร.ชัยวัฒน์ ต่อสกุลแก้ว รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า ตามที่ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ตระหนักว่า ในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ในบริบทของโลก ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี จึงให้มีการจัดทำกรอบแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ในระยะเวลา 3 ปี เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานเชิงรุก สำหรับหน่วยงานในสังกัดกระทรวง และได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีขึ้น โดยมีท่านปลัดกระทรวงเป็นที่ปรึกษา และมีรองปลัดกระทรวง 2 ท่าน เป็นประธานคณะกรรมการ และรองประธานกรรมการ มีองค์ประกอบคณะกรรมการจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวง ที่มีภารกิจด้านการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และให้สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ และสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ทำหน้าที่เป็นกรรมการ และเลขานุการร่วม รวมทั้งได้ขอความร่วมมือจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ในการมอบหมายให้คณะนักวิจัยเพื่อทำหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำร่างกรอบแนวทางยุทธศาสตร์ ซึ่งใช้เวลาทั้งสิ้นประมาณ 10 เดือน ตั้งแต่เดือน กันยายน 2551 – กรกฎาคม 2552 บัดนี้คณะนักวิจัยได้ดำเนินการเสนอรายงานฉบับสมบูรณ์ กรอบแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ.2554 – 2556 ต่อคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ และได้รับความเห็นชอบในหลักการจากคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ รวมถึงได้มีการจัดประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้รับบริการ โดยวัตถุประสงค์สำคัญในการจัดประชุมผู้บริหารครั้งนี้ คือ เพื่อชี้แจงกรอบแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ.2554 – 2556 ให้ผู้บริหารได้รับทราบ และร่วมกันพิจารณาแนวทางนำยุทธศาสตร์สู่แนวทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

 

เขียนข่าวโดย : นางสาวสุจิรัส สังข์ทอง พนักงานประชาสัมพันธ์

ภาพข่าวโดย : สุนิสา ภาคเพียร นายช่างภาพ

ตรวจข่าวโดย : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป