กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน รมว.วิทย์ฯ เข้ากระทรวงวันแรก เผยนำวิทยาศาสตร์สู่ชนบทเป็นรูปธรรม

รมว.วิทย์ฯ เข้ากระทรวงวันแรก เผยนำวิทยาศาสตร์สู่ชนบทเป็นรูปธรรม

พิมพ์ PDF

เช้าวันนี้ (26 ธันวาคม 2551) ดร.คุณหญิง กัลยา  โสภณพนิช  รัฐมนตรีว่าการกระทรวง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้เดินทางเข้าทำงานที่กระทรวงฯ วันแรก  พร้อมให้กรอบแนวคิดริเริ่มเบื้องต้นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่หน่วยงานในสังกัด  โดยมี ดร.สุจินดา  โชติพานิช  ปลัดกระทรวงวิทยา- ศาสตร์ฯ และผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด ให้การต้อนรับ  ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ 

 

             

  ดร.สุจินดา  โชติพานิช  ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวแสดงความยินดีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้นำกระทรวงฯ คนที่ 28 และทุกหน่วยงานพร้อมที่จะผลักดันการดำเนินงานตามนโยบายเพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนาประเทศอย่างเป็นรูปธรรม 
               ดร.คุณหญิง กัลยา  โสภณพนิช  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  เปิดเผยว่า  บุคลากรกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มีความเป็นเลิศหลาย ๆ ด้านและมีผลงานมากมาย  แต่ยังไม่ได้ประชาสัมพันธ์ตัวเองมากพอ  จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปสู่ชนบท  และเจริญรอยตามพระยุคลบาทในโครงการพระราชดำริ  แต่ละหน่วยงานสามารถจะนำผลงานที่ตนเองทำออกไปสู่สายตาประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม  ให้เกิดประโยชน์กับประชาชน  โดยเฉพาะในช่วงที่เศรษฐกิจตกต่ำนี้เราต้องช่วยยกระดับค่าครองชีพ  รายได้  สุขภาพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน  
               ดร.คุณหญิง กัลยา  โสภณพนิช  เปิดเผยอีกว่า แนวคิดริเริ่มเบื้องต้นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภายใต้กรอบการดำเนินงาน  คือ การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสร้างงาน  เพิ่มรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาส  และแก้ปัญหาความยากจน  โดย  1. เข้าไปสนับสนุนต่อยอดโครงการตามแนวพระราชดำริด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในศักยภาพที่กระทรวงฯ มีอยู่   2. นำวิทยาศาสตร์ผสมผสาน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต  เช่นโครงการ “หมอดินฟื้นประเทศ”  เป็นต้น  3. รวมพลังนักวิทยาศาสตร์ไทย  ครั้งใหญ่ระดับชาติ  ภาครัฐและเอกชนเพื่อพลิกฟื้นและพัฒนาสังคม  โดยเฉพาะนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่  ด้วยการจัด “สมัชชาวิทย์  คิดร่วมกัน”  4.  ร่วมมือกับฝ่ายความมั่นคง ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแก้ปัญหาชายแดนภาคใต้ เช่น โครงการภาพเสมือนจริงในพระราชดำรัส สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  ทั้งนี้ในวันที่ 5 ธันวาคม 2552 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จะมอบนโยบายแก่ผู้บริหารกระทรวงเป็นทางการอีกครั้ง

 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป