กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ดร.วิษณุ เครืองาม เตรียมปรับบทบาทโฆษกประจำกระทรวง และพลิกโฉมสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เพื่อรองรับการประชาสัมพันธ์เชิงรุกปี 59

ดร.วิษณุ เครืองาม เตรียมปรับบทบาทโฆษกประจำกระทรวง และพลิกโฉมสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เพื่อรองรับการประชาสัมพันธ์เชิงรุกปี 59

พิมพ์ PDF

  

       (28 ธันวาคม 2558 ณ กรมประชาสัมพันธ์) ศ.ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมโฆษกกระทรวง และประธานประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ครั้งที่ 3/2558 หารือแนวทางการทำงานของโฆษกประจำกระทรวงที่จะสามารถตอบสนองการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสร้างความรับรู้ เข้าใจ และเข้าถึง แก่กลุ่มเป้าหมายได้อย่างทั่วถึงและทันต่อสถานการณ์มากยิ่งขึ้น   

     
 
   
       โดยในช่วงเช้า รองนายกรัฐมนตรี วิษณุ เครืองาม ได้ยกข้อดำริของนายกรัฐมนตรี ที่พิจารณาเห็นว่าการทำงานของโฆษกกระทรวงยังไม่ได้ผลเป็นที่พอใจ การออกมาให้ข่าวหรือสื่อสารข้อมูลน้อยมาก ซึ่งอาจมีเหตุผลหลายประการ เช่น ทุกกระทรวงเห็นว่านายกรัฐมนตรีเป็นผู้สื่อสารภาพรวมอย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว หรือบางกระทรวงเห็นว่ามีรัฐมนตรี และปลัดกระทรวง เป็นผู้แถลงข่าวและพบปะสื่อมวลชนเป็นประจำ โฆษกกระทรวงจึงไม่ควรทำหน้าที่ซ้ำซ้อน หรืออาจด้วยเหตุผลอื่นๆ ของระบบระเบียบราชการ เป็นต้น ดังนั้น จึงเป็นสาเหตุให้การสื่อสารข้อมูลสำคัญต่างๆ ในเชิงรุกทั้งของรัฐบาลและของกระทรวงไม่สามารถสร้างความรับรู้แก่ประชาชนได้อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง ซึ่งนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญในปัญหาดังกล่าว และมอบหมายให้เร่งประชุมหารือโฆษกกระทรวงทั้งหมดในวันนี้ เพื่อเตรียมหามาตรการและแนวทางการปรับบทบาทการทำหน้าที่ของโฆษกให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น หรืออาจพูดได้ว่าเป็นการยกเครื่องโฆษกกระทรวง โดยจุดอ่อนหรือปัญหาที่ประเมินได้ในปัจจุบัน มีประมาณ 5 ข้อ ได้แก่ (1) จุดอ่อนด้านความสามารถของการเป็นโฆษก คือ ตั้งคนที่ไม่เหมาะสม ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลหน่วยงาน บุคลิกลักษณะไม่น่าเชื่อถือ (2) ขาดแรงจูงใจในการทำงาน เนื่องจากภารกิจประจำเยอะอยู่แล้ว (3) ขาดอุปกรณ์ เครื่องมือ หรือช่องทางสื่อสาร โดยเฉพาะการสร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับสื่อมวลชน (4) ขาดกระบวนการทำงานที่เป็นระบบ Information Management และ (5) ขาดการบริหารจัดการเนื้อหา (Content) โดยเฉพาะการบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง  
        รองนายกรัฐมนตรี (วิษณุ) กล่าวเพิ่มเติมในที่ประชุมว่า ผู้ที่เป็นโฆษกกระทรวงอาจไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ให้ข่าวทุกครั้ง แต่จะต้องทำหน้าที่เป็น Organizer ในการวิเคราะห์และจัดคนให้ข่าวในแต่ละประเด็นไม่ว่าจะเป็น รัฐมนตรี ปลัดกระทรวง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง หรือตัวโฆษกเอง โดยจะต้องมีทีมทำงานที่เข้มแข็งรวดเร็ว ทั้งนี้ โฆษกกระทรวงจะต้องสามารถติดต่อกับโฆษกรัฐบาล อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ และผู้มีบทบาทด้านประชาสัมพันธ์ในรัฐบาล ตลอดจนสื่อมวลชนได้อย่างคล่องตัว เพื่อขอความร่วมมือในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ผลงานของแต่ละกระทรวงได้รวดเร็วยิ่งขึ้น และก่อนจบการประชุมช่วงเช้า รองนายกรัฐมนตรี ได้เกริ่นถึงแผนการดำเนินงานลำดับต่อไป ดังนี้ 
1. ให้ทุกกระทรวงแต่งตั้งโฆษกกระทรวงใหม่ (ซึ่งอาจเป็นคนเดิมก็ได้) โดยรัฐมนตรีเป็นผู้แต่งตั้งและส่งรายชื่อเข้าที่ประชุม ครม. รับทราบ
2. หามาตรการสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้ทำหน้าที่โฆษกกระทรวง โดยอาจมีการประเมิน
3. ให้โฆษกกระทรวงมีทีม หรือ Staff ทำงาน โดยให้มีรายชื่อผู้ร่วมทำงานชัดเจน
4.ให้ทุกกระทรวงทำแผนประชาสัมพันธ์ของกระทรวงรายเดือนพร้อมวิธีการ ช่องทางสื่อสารประชาสัมพันธ์ (โดยเฉพาะแผนงาน/กิจกรรม/สถานการณ์ที่รู้ล่วงหน้า) หรือหากเป็นกรณีเหตุการณ์เร่งด่วน ให้ระบุว่าจะมีแนวทางรับมือในการประชาสัมพันธ์รูปแบบไหน อย่างไร
5. ต้องมีการส่งข่าวสารให้กรมประชาสัมพันธ์ โฆษกรัฐบาล หรือกรมสารนิเทศ (ถ้าเกี่ยวข้อง) เพื่อนำไปสื่อสารเผยแพร่อย่างสม่ำเสมอ 
6. หลังการประชุม ครม.ในแต่ละครั้ง โฆษกกระทรวงจะต้องวิเคราะห์ว่ามีเรื่องใดเกี่ยวข้องกับหน่วยงานของตน และวางแผนการให้ข่าวแถลงข่าวกับสื่อมวลชนเพิ่มเติมจากการสรุปของโฆษกรัฐบาล 
7.หากโฆษกกระทรวงมีปัญหาเรื่องการสื่อสาร หรือช่องทางที่จะสื่อสาร ให้ติดต่อกรมประชาสัมพันธ์  โฆษกรัฐบาล เพื่อช่วยดำเนินการหาช่องทางประชาสัมพันธ์  หรือกรณีต้องการแถลงข่าวสำคัญๆ สามารถติดต่อขอใช้สถานที่ตึกนารีสโมสร พร้อมขอความร่วมมือการเชิญสื่อทำเนียบรัฐบาล 
8.อาจมีการเชิญโฆษกกระทรวงประชุมบ่อยครั้ง และอาจประชุมร่วมกับสื่อบางสื่อเพื่อประโยชน์ในการให้ข้อมูลไปประชาสัมพันธ์ได้ตรงเป้าหมาย 
9.เรามีรองนายกรัฐมนตรี ที่ดูแลงานแต่ละกลุ่มภารกิจกระทรวง 6 กลุ่ม จึงเห็นควรให้แต่ละกลุ่มมี Center ข่าวหรือโฆษกประจำกลุ่ม เพื่อเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องของกลุ่ม หรือเชิญรอง    นายกฯ เป็นผู้ให้ข่าวสม่ำเสมอ 
10. ให้อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ จัดทำโครงการอบรม สัมมนา ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2559 ในหัวข้อ เทคนิคการเป็นโฆษกมืออาชีพ / เทคนิคการแถลงข่าวและการสื่อสารสาธารณะ /บทบาทโฆษกกระทรวงกับรัฐบาล /แนวทางการรับมือและรู้ทันสื่อ 
 
   
   

 
 
        จากนั้นในช่วงบ่าย ศ.ดร.วิษณุ เครืองาม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ครั้งที่ 3/2558 โดยมี ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมทั้งปลัดกระทรวง และผู้แทนปลัดกระทรวง เข้าร่วมประชุม โดยสาระสำคัญได้หารือแนวทางการประชาสัมพันธ์งานของรัฐบาลตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี และการปรับรูปแบบการนำเสนอข่าวสารของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ให้มีเนื้อหา สาระที่ดึงดูดความสนใจของประชาชนให้มากยิ่งขึ้น โดยอาจปรับให้คล้ายกับสถานีโทรทัศน์ช่อง CNN BBC หรือ NHK ทั้งนี้ จะนำเข้าหารือกับนายกรัฐมนตรี ต่อไป


ข่าวโดย : นางเทียรทอง ใจสำราญ
ภาพโดย : นางสุนิสา ภาคเพียร นาวงษ์
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 02-333-3700 ต่อ 3727 – 3732 โทรสาร 02 -333 -3834 
E-mail :     อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
Facebook : sciencethailand
Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313
 
 
 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป