กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน “สสนก.” ต่อยอดองค์ความรู้การใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการน้ำระดับท้องถิ่น”

“สสนก.” ต่อยอดองค์ความรู้การใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการน้ำระดับท้องถิ่น”

พิมพ์ PDF

 

 

       กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สสนก. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การใช้ภูมิสารสนเทศ (GIS) ขั้นสูง เพื่อการบริหารจัดการน้ำระดับท้องถิ่น”ระหว่างวันที่ 14 – 17 ธันวาคม 2558 ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 1 โรงแรมนารายณ์ ถนนสีลม กรุงเทพมหานคร เพื่อต่อยอดองค์ความรู้การใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศขั้นพื้นฐาน ไปสู่ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับความสนใจจากหน่วยงานท้องถิ่นเข้าร่วมงานสัมมนาครั้งนี้ จำนวน 165 คน พร้อมกันนี้ได้มอบอุปกรณ์ติดตามสถานการณ์น้ำอัตโนมัติ (Media Box) ซึ่ง สสนก. ได้พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ติดตามข้อมูลสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างง่าย ให้กับหน่วยงานท้องถิ่น 50 หน่วยงาน

 

      สสนก. ได้ดำเนินงาน “โครงการพัฒนาภูมิสารสนเทศน้ำระดับตำบล” ตั้งแต่ปี 2555 จนถึงปัจจุบัน มีหน่วยงานท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการ จำนวน 1,400 ตำบลทั่วประเทศ ร่วมกันจัดทำแผนที่น้ำระดับตำบลความละเอียดสูง พัฒนาศักยภาพการใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการสำรวจ จัดทำข้อมูลแหล่งน้ำด้วยตนเอง และทำให้เกิดเครือข่ายกลุ่มตำบลที่มีศักยภาพ สามารถใช้ข้อมูลและเทคโนโลยี สำหรับวางแผนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในระดับท้องถิ่น จำนวน 12 กลุ่มตำบล 119 หน่วยงาน ครอบคลุมพื้นที่ 8 ลุ่มน้ำ ซึ่งเป็นศูนย์กลางเครือข่ายกลุ่มตำบลที่สามารถขยายผลการใช้งานภูมิสารสนเทศไปยังตำบลข้างเคียง และมีการจัดทำผังน้ำระดับลุ่มน้ำย่อย จำนวน 6 ลุ่มน้ำ ที่สามารถใช้ประกอบการวางแผนบริหารจัดการน้ำของแต่ละกลุ่มตำบลได้ 

     สำหรับปี 2559 สสนก. จะดำเนินการขยายผลเพิ่มเติมอีก 500 ตำบล ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยพัฒนาการใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศให้แก่หน่วยงานท้องถิ่น ผ่านการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การใช้ภูมิสารสนเทศ (GIS) ขั้นพื้นฐาน เพื่อการบริหารจัดการน้ำระดับท้องถิ่น” เพื่อประยุกต์ใช้แผนที่ การดูและตีความหมายแผนที่ การใช้โปรแกรมในการจัดทำแผนที่ (QGIS) และร่วมกันจัดทำแผนที่น้ำระดับตำบลในพื้นที่ของตนเองได้ และหลักสูตร “การใช้ภูมิสารสนเทศ (GIS) ขั้นสูง เพื่อการบริหารจัดการน้ำระดับท้องถิ่น” ต่อยอดองค์ความรู้ในการใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศขั้นพื้นฐาน ไปสู่ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการนำแผนที่น้ำระดับตำบลไปใช้จริง โดยลงพื้นที่ปฏิบัติงานและใช้ข้อมูลแผนที่ร่วมกับข้อมูลอุทกวิทยา ร่วมกันวางแผนโครงการ แนวทางในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ และจัดทำผังน้ำ ร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่ข้างเคียง เพื่อให้แนวทางการแก้ปัญหาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

      นอกจากนี้ สสนก. ยังได้ส่งมอบอุปกรณ์ติดตามสถานการณ์น้ำอัตโนมัติให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ รวมทั้งได้พัฒนารูปแบบการเข้าถึงข้อมูลการติดตามสถานการณ์น้ำผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ Smart Phone และ Tablet โดย Mobile Application “NHC” เพื่อใช้ในการติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ และสามารถใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำระดับท้องถิ่นต่อไป

 

เผยแพร่โดย : นางสาวนีรนุช ตามศักดิ์

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สป.วท.

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834

e-mail :       อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

Facebook : sciencethailand

Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป