กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ก.วิทย์ฯ จัดพิธีส่งมอบพื้นลานอเนกประสงค์สำหรับพื้นที่สาธิต ณ โรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคม พร้อมขยายผลงานวิจัยสู่ภาคธุรกิจการผลิตอย่างเป็นรูปธรรม

ก.วิทย์ฯ จัดพิธีส่งมอบพื้นลานอเนกประสงค์สำหรับพื้นที่สาธิต ณ โรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคม พร้อมขยายผลงานวิจัยสู่ภาคธุรกิจการผลิตอย่างเป็นรูปธรรม

พิมพ์ PDF

 

       วันนี้ 18 ธันวาคม 2558 / ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เข้าร่วมพิธีส่งมอบลู่ลานกรีฑา สนามกีฬา และลานอเนกประสงค์โดยใช้ยางธรรมชาติซึ่งเป็น งานวิจัยและพัฒนาเพื่อต่อยอดสร้างนวัตกรรมของ กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยมี ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวขอบคุณ ดร. สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคม กรุงเทพฯ 

 

 
 
      ดร.พิเชฐ  ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประธานในพิธี กล่าวว่า  ด้วยนโยบายรัฐบาลได้ให้ความสำคัญการใช้ยางธรรมชาติเป็นอย่างมาก เนื่องจากผลผลิตยางธรรมชาติของไทยมี แนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วนราชการต่างๆ จึงร่วมมือเพื่อหาแนวทางดำเนินงานตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการ ใช้ประโยชน์วัตถุดิบยางธรรมชาติ มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ให้เพิ่มมากขึ้น วันนี้ภาคภูมิใจที่ได้เห็นผลงานวิจัยที่เป็น นวัตกรรมของนักวิทยาศาสตร์นำมาใช้งานได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม และสำหรับในเรื่องนี้เป็นการนำยางธรรมชาติหรือยางพารามาใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตยางที่ทำพื้นสนามกีฬา ซึ่งเป็นสนามกีฬาที่มีคุณภาพ ผ่านการทดสอบจากห้องปฏิบัติการที่เชื่อถือได้ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ มอก. เป็นการตอบโจทย์ที่กำลังเป็นปัญหาที่สำคัญของประเทศไทย เนื่องจากเกิดภาวะวิกฤติยางค้างสต๊อก และราคาตกต่ำ ทำให้ส่วนราชการทุกหน่วยต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหานี้ 
 
 
 
      ดร. สุทธิเวช  กล่าวว่า มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2558 รับทราบผลงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาวัสดุยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติเพื่อจัดสร้างลู่–ลานกรีฑาของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและเห็นชอบให้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง  โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการได้ประสานร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อขยายผลงานวิจัยสู่ภาคธุรกิจการผลิตและการประกอบการอย่างเป็นรูปธรรม และขณะนี้มีองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) และ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ให้ความสนใจลู่ลานกรีฑา สนามกีฬา และลานเอนกประสงค์ที่ใช้ทำจากยางธรรมชาติ ติดต่อเข้ามาสอบถามเป็นจำนวนมาก เพื่อให้การดำเนินงานตามมติ ครม. บรรลุผล กรมวิทยาศาสตร์บริการจึงร่วมมือกับกรุงเทพมหานครจัดสร้างลู่-ลานกรีฑา สนามกีฬา และลานอเนกประสงค์โดยใช้ยางธรรมชาติ ณ โรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคม เป็นสนามต้นแบบ เพื่อสาธิตให้ผู้ที่สนใจมาศึกษา เป็นตัวอย่าง โดยสร้างพื้นที่สาธิตขนาด 989 ตารางเมตร โดยแบ่งเป็น ลู่กรีฑา ขนาด 4 ลู่วิ่ง พื้นที่ประมาณ 258 ตารางเมตร สนามกีฬาฟุตซอล พื้นที่ประมาณ 595 ตารางเมตร ลานอเนกประสงค์ พื้นที่ประมาณ 136 ตาราง โดยใช้งบประมาณการก่อสร้าง 1.87 ล้านบาท ได้ใช้ยางธรรมชาติจำนวน 2.45 ตัน และได้สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อ 11 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา พร้อมส่งมอบให้กรุงเทพมหานครไว้ใช้ประโยชน์ต่อไป  
 
   
   
 
    ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์  กล่าวว่า ขอขอบคุณกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นอย่างยิ่งที่ได้เลือกพื้นที่ของโรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคมเป็นพื้นที่ในการสร้างสนามยางธรรมชาติเป็นสนามต้นแบบเพื่อสาธิตการใช้งานจริงครั้งนี้ เชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าพื้นลู่ลานกรีฑา สนามกีฬา และลานอเนกประสงค์โดยใช้ยางธรรมชาติที่ทางกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้มอบให้กับโรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคม ซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จะเป็นประโยชน์ต่อเด็กนักเรียนในโรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคมในทุกระดับชั้น และยังครอบคลุมไปถึงเด็กนักเรียนโรงเรียนอื่นๆ และประชาชนในชุมชนบริเวณใกล้เคียงที่จะได้มาใช้พื้นสนามดังกล่าวให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งไม่ง่ายเลยในการสร้างสนามกีฬาในโรงเรียนให้มีคุณภาพทัดเทียมกับมาตรฐานสากล เนื่องจากเหตุผลด้านงบประมาณที่ต้องให้สอดคล้องกับความจำเป็นและระดับการใช้งาน แต่ในขณะนี้ได้มีการสร้างสนามต้นแบบที่ใช้ยางธรรมชาติเป็นส่วนผสม ทำให้ลดต้นทุน และมีคุณภาพ ซึ่งแน่นอนว่าจะเป็นสนามต้นแบบที่โรงเรียนหรือหน่วยงานอื่นสามารถนำไปสร้างได้ เป็นการตอบสนองนโยบายรัฐบาลและช่วยส่งเสริมการพัฒนาด้านกีฬาและเพิ่มความปลอดภัยให้กับนักกีฬาและนักเรียนที่ใช้งานพื้นสนามดังกล่าวอีกด้วย
 

 
 ทั้งนี้ ดร.พิเชฐ พร้อมด้วย ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ ได้รับเกียรติให้ร่วมเล่นฟุตซอลกับเด็กนักเรียนโรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคม พร้อมร่วมชมกิจกรรมเต้นแอโรบิค เด็กเล็กวิ่งผลัด เพื่อแสดงความขอบคุณของเด็กนักเรียนในการได้รับลู่ลานกรีฑาดังกล่าว
 
 
 
    
 
ผู้เขียนข่าว: จิตลดา คณีกุล 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์  กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทร 0 2201 7097 – 8  Call  Center 0 2201 7555
 
ประสานงานได้ที่ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เผยแพร่ข่าว :  นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ
ถ่ายภาพและวีดิโอ : นายปราโมทย์ ป้องสุธาธาร , นายไววิทย์ ยอดประสิทธิ์
โทรศัพท์ 02-333-3700 ต่อ 3727 – 3732 โทรสาร 02 -333 -3834 
Facebook : sciencethailand
Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313
 

 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป