กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน กระทรวงวิทย์ฯ จับมือ ทัสโฮลดิ้ง ภายใต้มหาวิทยาลัยซิงหวา ประเทศจีน ร่วมพัฒนา วทน. สองประเทศ หวังเพิ่มการลงทุนธุรกิจนวัตกรรมในประเทศไทย

กระทรวงวิทย์ฯ จับมือ ทัสโฮลดิ้ง ภายใต้มหาวิทยาลัยซิงหวา ประเทศจีน ร่วมพัฒนา วทน. สองประเทศ หวังเพิ่มการลงทุนธุรกิจนวัตกรรมในประเทศไทย

พิมพ์ PDF

 

 

     กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “Collaboration and Partnership in Innovation and Startup Business Development in Thailand” กับบริษัททัสโฮลดิ้ง จำกัด เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนการต่อยอดเพื่อให้เกิดการลงทุนในธุรกิจนวัตกรรมในประเทศไทย โดยมุ่งเน้นความร่วมมือใน 3 ด้าน ได้แก่ ความร่วมมือด้านการสนับสนุนผู้ประกอบการใหม่ด้านนวัตกรรม ความร่วมมือด้านอุทยานวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมนวัตกรรม และความร่วมมือภายใต้โครงการเมืองนวัตกรรมด้านอาหาร ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี และดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร่วมเป็นสักขีพยาน

 

   
   
   

      ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า “กระทรวงวิทย์ฯ เห็นถึงความสำคัญในการสนับสนุนและส่งเสริมนวัตกรรมในระดับผู้ประกอบการใหม่ ด้วยการเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตรจากต่างประเทศที่มีศักยภาพ เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีน ดังนั้น เพื่อส่งเสริมการพัฒนาดังกล่าวให้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและเป็นรูปธรรม จึงได้มอบหมายให้ 3 หน่วยภายใต้กระทรวง ได้แก่ สนช. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานความร่วมมือกับบริษัท
ทัสโฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งบริษัทดังกล่าว เป็นหน่วยงานหลักที่ดำเนินการพัฒนา จัดตั้ง และบริหาร ทัสโฮลดิ้ง พาร์ค ของมหาวิทยาลัยชิงหวา สาธารณรัฐประชาชนจีน”

 

      ความร่วมมือดังกล่าวนี้ จะเน้น 3 ด้าน ได้แก่ ความร่วมมือด้านการสนับสนุนผู้ประกอบการใหม่ (startup) ด้านนวัตกรรม ซึ่งดำเนินงานโดย สนช. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ประกอบการใหม่ผ่านการใช้คำปรึกษา การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านนวัตกรรม และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องอย่างต่อเนื่อง โดยจะครอบคลุมในกลุ่มธุรกิจด้านนวัตกรรมอาหาร การท่องเที่ยว นวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ พลังงานทางเลือก และดิจิตอลเทคโนโลยี ความร่วมมือด้านอุทยานวิทยาศาสตร์ (science park) เพื่อส่งเสริมนวัตกรรม ดำเนินงานโดย สวทช. ในส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นเทคโนโยลีชั้นสูงทั้งการออกแบบ ก่อสร้าง การบริหารจัดการ และการสนับสนุนอื่นๆ เพื่อทำให้เกิดบรรยากาศที่เอื้อต่อการพัฒนานวัตกรรมทั้งในผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการเทคโนโลยีชั้นสูง รวมถึงการประชาสัมพันธ์ไปยังสถาบันร่วมทุนเพื่อสร้างโอกาสในการขยายการลงทุนเพิ่มเติมระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน และความร่วมมือภายใต้โครงการเมืองนวัตกรรมด้านอาหาร (Food Innopolis) ดำเนินงานโดย สวทน. เพื่อส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมให้กับบริษัทที่อยู่ใน Food Innopolis ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ความพร้อมในด้านต่างๆ ทั้งงานวิจัย พัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน และรูปแบบบริการ ไปยังเครือข่ายของบริษัท ทัสโฮลดิ้ง จำกัด ทั่วโลก เพื่อสร้างโอกาสให้เกิดการลงทุนในการวิจัยและพัฒนาที่ Food Innopolis

   

       ในการลงนามความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งกระทรวงวิทย์ฯ หวังว่าจะช่วยเร่งกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมได้อย่างก้าวกระโดด และพร้อมที่จะขยายเครือข่ายไปยังประเทศอื่นต่อไปในอนาคตประสานงานได้ที่ : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834

e-mail :      อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

Facebook : sciencethailand

Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313

 

- Se

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป