กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ปส. จัดระเบียบข้อมูลการใช้ประโยชน์ปรมาณูทางการแพทย์

ปส. จัดระเบียบข้อมูลการใช้ประโยชน์ปรมาณูทางการแพทย์

พิมพ์ PDF

 

            กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) สัมมนาให้ความรู้         การจัดการฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาเป็นแนวทางกำหนดค่าปริมาณรังสีอ้างอิงมาตรฐานของประเทศไทย และมุ่งสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนว่าการบริการด้านรังสีรักษามีปริมาณรังสีที่ถูกต้องและเหมาะสมตามหลักมาตรฐานสากล

          ดร.อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กล่าวว่า ปริมาณการใช้รังสีวินิจฉัย (เอกซเรย์) ในการวินิจฉัยโรค รังสีรักษาเพื่อการรักษาโรค และเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ได้แก่การใช้สารเภสัชรังสี ทั้งเพื่อการวินิจฉัยและรักษาโรค ในปัจจุบันมีการใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้มากขึ้น และในขณะเดียวกันในส่วนของการกำกับดูแลความปลอดภัยก็จำเป็นต้องมีมาตรการที่เหมาะสม ซึ่งเป็นภารกิจหน้าที่หลักของ ปส. โดยตรง จึงจัดสัมมนา “การจัดการฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์พลังงานปรมาณูทางการแพทย์ ประเทศไทยตามข้อกำหนดของ UNSCEAR”         ในวันพุธที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอต กรุงเทพฯ    ให้แก่บุคลากรรังสีทางการแพทย์ บุคลากรในสหสาขาที่เกี่ยวข้อง จากโรงพยาบาลศูนย์ สถาบันทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีการให้บริการวินิจฉัยและรักษาด้วยรังสีในสาขารังสีรักษาทั่วประเทศ หวังจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานการใช้รังสีทางการแพทย์สาขารังสีรักษาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์ เพื่อนำไปต่อยอดการวิเคราะห์ข้อมูลการกำกับดูแลการใช้รังสีดังกล่าวอย่างถูกต้องและเหมาะสม รวมถึงให้ความร่วมมือจัดทำฐานข้อมูลการได้รับรังสีของผู้ป่วยภายในประเทศให้กับหน่วยงาน UNSCEAR (United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation) ของสหประชาชาติ   

          การสัมมนาครั้งนี้ ยังเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง ปส. และสถาบันต่างๆ ที่มีการใช้รังสี    ทางการแพทย์สาขารังสีรักษา พร้อมทั้งสามารถจัดทำทะเบียนข้อมูลให้ไปในทิศทางเดียวกัน ง่ายต่อการเก็บรวบรวมข้อมูลของประเทศ และสร้างความร่วมมืออันดีในการเก็บข้อมูลดังกล่าวเพื่อส่งให้ UNSCEAR

          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสี กลุ่มตรวจสอบความปลอดภัยสถานปฏิบัติการทางรังสี สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทร. ๐ ๒๕๙๖ ๗๖๐๐ ต่อ ๓๕๑๖

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป