กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน วท.เดินหน้า ดันมาตรวิทยาปฏิรูป NQI เล็งสร้างเครือข่ายบูรณาการอาเซียน หวังเศรษฐกิจโตร่วมกัน

วท.เดินหน้า ดันมาตรวิทยาปฏิรูป NQI เล็งสร้างเครือข่ายบูรณาการอาเซียน หวังเศรษฐกิจโตร่วมกัน

พิมพ์ PDF


  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) ร่วมกับ สถาบันมาตรวิทยาแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น The Japan International Cooperation Agency (JICA)   กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.)  กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) และ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติว่าด้วยโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพเพื่อสร้างประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่มีความสามารถด้านนวัตกรรมและการแข่งขัน (Quality Infrastructure for Innovative and Competitive AEC) ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 14-15 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ณ โรงแรมเรเนสซองส์ ราชประสงค์ กรุงเทพมหานคร  สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เทคโนธานี ปทุมธานี
 
     ในวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมเรเนสซองส์ ราชประสงค์ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติว่าด้วยโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพเพื่อสร้างประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่มีความสามารถด้านนวัตกรรมและการแข่งขัน โดยมี นายธวัช ผลความดี เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรมเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว  โดยได้รับการประสานความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน ได้แก่ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (วพ.) กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานชั่งตวงวัด กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ และได้รับเกียรติจากผู้แทนองค์กรต่างประเทศที่ให้การสนับสนุน และมีความสนใจในการเข้าร่วมประชุมฯ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันในครั้งนี้ ได้แก่ สถาบันมาตรวิทยาแห่งสหพัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี Physikalisch -Technische Bundesanstalt (PTB) ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น The Japan International Cooperation Agency (JICA)   National Metrology Institute of Japan ( NMIJ ) ประเทศญี่ปุ่น และ National Metrology Laboratory (NML), Industrial Technology Development Institute (ITDI), the Philippines  (TBC) ประเทศฟิลิปปินส์ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการผลักดันให้มีการหารือระหว่างประเทศกลุ่มสมาชิกอาเซียน ในการร่างแผนบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานด้านโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพแห่งชาติ (NQI) เพื่อใช้เป็นแผนที่นำทาง ร่างแผนปฏิบัติงานด้านมาตรวิทยาของอาเซียน รองรับวิสัยทัศน์  เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่กำลังจะเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2559   อีกทั้งเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านมาตรวิทยา และสร้างเครือข่ายระหว่างผู้เชี่ยวชาญในกลุ่มประเทศสมาชิกอีกด้วย

 
     ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา การรวมตัวกันเป็นเขตเศรษฐกิจระดับภูมิภาค ส่งผลกระทบต่อสถานะทางเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์ของโลกอย่างไม่เคยมีมาก่อน มาตรการพื้นฐานของการรวมตัวเป็นเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค คือการกำจัดอุปสรรคทางการค้า ซึ่งมีทั้งอุปสรรคเชิงภาษีและไม่ใช่เชิงภาษี ผลจากการเจรจาข้อตกลงการค้า GATT และ WTO ช่วยลดอุปสรรคทางการค้าเชิงภาษีอย่างมีนัยยะ ในขณะที่อุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่เชิงภาษีกลับทวีความสำคัญเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอุปสรรคทางการค้าเชิงเทคนิค (Technical Barrier to Trade หรือ TBT) ในรูปของมาตรฐานด้านต่างๆ ซึ่งโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (National Quality Infrastructure: NQI) จะเป็นโครงสร้างพื้นฐานแห่งรัฐที่สำคัญ และจำเป็นในการเอาชนะอุปสรรคทางการค้าเชิงเทคนิคดังกล่าว 
     กระทรวงวิทย์ฯ เล็งเห็นถึงศักยภาพที่เกิดจากการผนึกกำลังร่วมกันของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เนื่องจากเป็นตลาดขนาดใหญ่ที่มีผู้บริโภคมากกว่า 600 ล้านคน อีกทั้งยังมีทรัพยากร และวัตถุดิบที่หลากหลายรวมถึงแรงงานเป็นจำนวนมาก สิ่งจูงใจสำคัญอันหนึ่งที่จะทำให้นักลงทุนและผู้ประกอบการจากภายนอกอาเซียนสนใจมาลงทุนในภูมิภาคนี้ก็คือ การที่อาเซียนจะเป็นตลาดการค้าและฐานการผลิตเดียวกันที่มีประสิทธิภาพ นั่นคือสินค้าที่ผลิตในประเทศสมาชิกหนึ่งสามารถเคลื่อนย้ายไปยังประเทศสมาชิกอื่นในประชาคมได้ โดยไม่มีอุปสรรคด้านภาษีและอุปสรรคที่ไม่ใช่ทางภาษี ดังนั้นสินค้าจะไม่ถูกตรวจสอบทางเทคนิคซ้ำซ้อนเมื่อเคลื่อนย้ายภายในประชาคม และเงื่อนไขดังกล่าวจะเป็นจริงได้ ต่อเมื่อประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งหมดสามารถพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพที่ได้รับการยอมรับตามข้อตกลงร่วมกัน ทั้งในระดับอาเซียนและในระดับระหว่างประเทศซึ่งประเทศไทยมีองค์ประกอบของโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพค่อนข้างครบถ้วนและเข้มแข็ง แต่องค์ประกอบของโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพดังกล่าวยังขาดการประสานความร่วมมือและยังไม่มีกรอบการทำงานร่วมกัน หากประเทศไทยสามารถแก้ไขปัญหาการบูรณาการดังกล่าวนี้ได้ เราจะมีโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ สามารถรองรับและผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนผันบทบาทสู่การเป็นผู้สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพให้แก่ประเทศสมาชิกอาเซียนที่ยังไม่มีความพร้อมอีกด้วย
 
ผู้เขียนข่าว/ผู้ประสานงาน นางสาวกล่องเพชร จันทรโคตร /นายประสิทธิ์ บุปผาวรรณา 
เบอร์โทรศัพท์ 02 577 5100 ต่อ 4226 -7 เบอร์แฟกซ์ 02 577 2823 e-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน    
 
 
เผยแพร่ข่าว : นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ
ถ่ายภาพและวีดิโอ : นางสุนิสา ภาคเพียร นาวงษ์,นายไววิทย์ ยอดประสิทธิ์
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
Facebook : sciencethailand
Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313
 
 
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» นายยูกิยะ อมาโนะ ผอ.ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศเข้าเยี่ยมนายกรัฐมนตรี
» ผู้อำนวยการใหญ่ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศเข้าเยี่ยมคารวะ รมว.วท. พร้อมหารือความร่วมมือด้าน วทน.
» เอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ รมว.วท. พร้อมหารือความร่วมมือด้าน วทน.
» รมว.วิทย์ เชื่อนวัตกรรมจะช่วยศก.ไทยเปลี่ยนสู่ยุค 4.0 l 1 สิงหาคม 2559 l Smart sme
» ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ บรรยายพิเศษ CTCN
» ประชารัฐร่วมใจยกระดับ otop
» ก.วิทย์ฯ โดย สวทช. จับมือ สกว. และสถานทูตอังกฤษ เปิดเวทีให้นักวิจัยก้าวสู่โลกธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและสร้างเครือข่ายกับนักลงทุนในภูมิภาค
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป