กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน วศ./ก.วิทย์ฯ เดินหน้ารับรองความสามารถบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาเซียน

วศ./ก.วิทย์ฯ เดินหน้ารับรองความสามารถบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาเซียน

พิมพ์ PDF

 

       กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยสำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ มีหน้าที่หลักในการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีความรู้และทักษะในการทำงานห้องปฏิบัติการได้อย่างถูกต้อง จึงได้ริเริ่มภารกิจการรับรองความสามารถบุคลากรและมีผลสัมฤทธิ์เชิงประจักษ์ กล่าวคือ สำนักฯ เป็นหน่วยรับรองความสามารถบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17024 แห่งแรกในประเทศไทย ที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ในสาขา “นักควบคุมและจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการ” ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2558 และได้ให้การรับรองผู้ที่ผ่านการประเมินความสามารถแล้ว 2 ราย ทั้งนี้ สำนักฯ มีแผนการดำเนินงานที่จะขยายสาขาการรับรองตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ผู้ที่สนใจสามารถติดตามการเปิดรับสมัครและสืบค้นข้อมูลรายละเอียดที่เกี่ยวข้องได้ที่เว็บไซต์ http://pc_st.dss.go.th

          ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวว่า การสร้างความร่วมมือเกี่ยวกับการรับรองความสามารถ บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับสากล เป็นแนวทางสำคัญในการพัฒนากำลังคนของประเทศและภูมิภาคให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ จึงได้ริเริ่มโครงการ  “การรับรองความสามารถบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาเซียน” (ASEAN Certification for Science and Technology Personnel) เสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและทรัพยากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ครั้งที่ 47 ในช่วงการประชุมคณะกรรมการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาเซียน ครั้งที่ 69 เมื่อวันที่ 25 - 29 พฤษภาคม 2558 ณ จังหวัดภูเก็ต โดยที่ประชุมมีมติให้จัดตั้งคณะทำงาน ประกอบด้วยผู้แทนของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งหมด เพื่อการกำหนดสาขาการ รับรองความสามารถบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาเซียนสำหรับการจัดทำความตกลงยอมรับร่วมกัน (Mutual Recognition Arrangement-MRA) ต่อไป 

          ทั้งนี้ การรับรองความสามารถบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของอาเซียน จะเป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรของผู้ประกอบการไทยให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมทั้ง  สนับสนุนการเคลื่อนย้ายบุคลากรผู้มีความสามารถในการร่วมพัฒนาเศรษฐกิจฐานความรู้ของภูมิภาคหลัง ค.ศ. 2015 อย่างเป็นรูปธรรม

 

ข่าว: จิตลดา คณีกุล

ฝ่ายประชาสัมพันธ์  กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทร 0 2201 7097 – 8  Call  Center 0 2201 7555

 

เผยแพร่ข่าวโดย : นางสาวนีรนุช ตามศักดิ์

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834

e-mail :        อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

Facebook : sciencethailand

Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป