กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน 15 องค์กรตาม พ.ร.บ.เฉพาะจับมือ ประกาศผลักดันเครือข่าย พร้อมเดินหน้าพัฒนาประเทศ

15 องค์กรตาม พ.ร.บ.เฉพาะจับมือ ประกาศผลักดันเครือข่าย พร้อมเดินหน้าพัฒนาประเทศ

พิมพ์ PDF

 

     สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการ ทอพ. ประจำปี พ.ศ. 2558  ในหัวข้อ “องค์กรรัฐตามพระราชบัญญัติเฉพาะ : พลังเครือข่ายเพื่อการพัฒนาประเทศ” ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2558  ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  มี นาย ปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา ประธานคณะอนุกรรมาธิการเศรษฐกิจกระแสใหม่ และอนุกรรมาธิการเศรษฐกิจสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เป็นประธานพิธี กล่าวเปิดการประชุม  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถ่ายทอดบทเรียน ความคิดเห็นเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศระหว่าง 15 องค์กรของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเฉพาะ เป็นการพัฒนาแนวทางการเชื่อมโยง ประสานพลัง และเสริมสร้างความเข้มแข็งในการทำงานร่วมกันระหว่างองค์กรรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเฉพาะ โดยมีองค์กรที่เข้าร่วมทั้งหมด ได้แก่ 1.สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 2. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) 3. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) 4 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) 5. สถาบันวิจัยสาธารณสุข (สวรส.) 6. สำนักงานหลักประกันคุณภาพแห่งชาติ (สปสช.) 7. สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.) 8. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) 9. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) 10 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 11. สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 12. สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) 13. สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา (คส.) 14. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคคลากรทางการศึกษา (สกสค.) 15. สถาบันอนุญาโตตุลาการ

 

      โดยมีกิจกรรมการปาฐกถาพิเศษ ภาคเช้า เรื่อง “องค์กรตามพระราชบัญญัติเฉพาะ : พลังเครือข่ายเพื่อการพัฒนาประเทศ” โดยนาย ปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา 

     ภาคบ่าย เรื่อง”ธรรมาภิบาลขององค์กรตามพระราชบัญญัติเฉพาะ” โดยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ ที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

       การเสวนา ภาคเช้า เรื่อง “การมีองค์กรพระราชบัญญัติเฉพาะได้มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาประเทศอย่างไรบ้าง” โดยผู้บริหาร 4 องค์กร ตัวแทนกลุ่มพันธกิจหลักขององค์กรตาม พ.ร.บ. เฉพาะ  ได้แก่ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สวทช. ด้านการศึกษา โดย สสวท. ด้านสุขภาพ โดย สสส. และด้านเศรษฐกิจอื่นๆ โดย สสว.

      ภาคบ่าย เรื่อง” ธรรมาภิบาลขององค์กรตามพระราชบัญญัติเฉพาะ สร้างสมดุลของประสิทธิภาพและการตรวจสอบ” โดย ตัวแทนผู้ตรวจสอบ และตัวแทนองค์กรตาม พ.ร.บ.เฉพาะ ได้แก่ ตัวแทนจากกรมบัญชีกลาง และ สตง.  ตัวแทนองค์กรฯ น.พ.อำพล จินดาวัฒนะ(สช.) และ รศ.นที ขลิบทอง(สทบ.) ร่วมเสวนา

      จากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการสะท้อนแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ ที่มีภารกิจการทำงานเพื่อประเทศชาติ โดยมีจุดเด่นคือลักษณะการทำงานที่ยืดหยุ่น มีอิสระคล่องตัว เพิ่มการกระจายอำนาจและการทำงานลักษณะเครือข่ายที่เน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการ ดังนั้น การมีองค์กรในลักษณะเช่นนี้ จะเป็นฟันเฟืองที่สำคัญในการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะใน 4 มิติที่สำคัญ ได้แก่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การศึกษา สุขภาพ และเศรษฐกิจอื่นๆ

นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดบูธนิทรรศการวิชาการขององค์กรของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเฉพาะ และบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าของกลุ่มเครือข่ายอีกด้วย


ผู้เขียนข่าว/ผู้ประสานงาน นางสาวกล่องเพชร จันทรโคตร /นายประสิทธิ์ บุปผาวรรณา

เบอร์โทรศัพท์ 02 577 5100 ต่อ 4226 -7 เบอร์แฟกซ์ 02 577 2823 e-mail:  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน     

 

เผยแพร่ข่าวโดย : นางสาวนีรนุช ตามศักดิ์
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834

e-mail :        อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

Facebook : sciencethailand

Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป