กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน สวทช. จัดเสวนา “รู้ทัน มหันตภัยร้ายไข้เลือดออก”ให้ความรู้ ชี้แนวทางรับมือ พร้อมเผยแพร่งานวิจัยไข้เลือดออก

สวทช. จัดเสวนา “รู้ทัน มหันตภัยร้ายไข้เลือดออก”ให้ความรู้ ชี้แนวทางรับมือ พร้อมเผยแพร่งานวิจัยไข้เลือดออก

พิมพ์ PDF

 

       (24 พ.ย. 58) ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดเสวนาเรื่อง “รู้ทัน มหันตภัยร้ายไข้เลือดออก” เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก ทั้งในเรื่องตัวไวรัส การติดต่อ การแพร่ระบาด ภาวะความรุนแรงของโรค และแนวทางการรักษา เพื่อให้เข้าใจและสามารถนำความรู้ไปใช้ในการป้องกัน ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย พร้อมเผยแพร่ผลงานวิจัยไข้เลือดออกที่ สวทช. ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน มหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัยต่างๆ ตลอดจนภาคประชาชนให้ความสนใจร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

   
   

 

 

     ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า “สวทช. เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนประเทศด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ผ่านมา สวทช. ช่วยรับมือกับโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ โดยสนับสนุนกลุ่มวิจัยให้พัฒนาขีดความสามารถในการสร้างองค์ความรู้ที่พร้อมสำหรับการป้องกัน การวินิจฉัยและรักษามาอย่างต่อเนื่อง โดย สวทช. ได้สนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาด้านไข้เลือดออกในหลายส่วน อาทิ การสนับสนุนผ่านหน่วยปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ ของศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) และชุดโครงการวิจัยวัคซีนไข้เลือดออก ผ่านเครือข่ายวิจัยหลายมหาวิทยาลัย เช่น ม.มหิดล จุฬาลงกรณ์ฯ ม.เชียงใหม่ รวมทั้งการสนับสนุนห้องปฎิบัติการหน่วยวิจัยสารสนเทศ การสื่อสารและการคำนวณ ห้องปฏิบัติการวิจัยการจำลองขนาดใหญ่ ของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ที่ทำงานร่วมกับสำนักระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข เพื่อสำรวจลูกน้ำยุงลาย และติดตามการระบาด โดยใช้ศาสตร์ด้านไอที มาสนับสนุนให้เกิดระบบติดตามสถานการณ์ที่ทันต่อเหตุการณ์ (real time) และมีประสิทธิภาพ”

 

 

       “สำหรับการเสวนาเรื่อง รู้ทัน มหันตภัยร้ายไข้เลือดออก ที่จัดขึ้นวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก ประกอบด้วยความรู้หลากหลายประเด็นโดยผู้เชี่ยวชาญด้านไข้เลือดออก ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับตัวไวรัส การติดต่อ การแพร่ระบาด ภาวะความรุนแรงของโรค แนวทางการรักษา เพื่อที่จะได้มีความเข้าใจ และนำความรู้ไปใช้ในการป้องกัน ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง และปลอดภัยต่อไป” ดร.ทวีศักดิ์ กล่าว

 

 


เผยแพร่ข่าว :  นางสาวนีรนุช ตามศักดิ์
ประสานงานได้ที่ : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
Facebook : sciencethailand 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป