กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ปลัดกระทรวงวิทย์ฯ แนะกรอบแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนา OTOP ด้วย วทน. (STI on OTOP)

ปลัดกระทรวงวิทย์ฯ แนะกรอบแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนา OTOP ด้วย วทน. (STI on OTOP)

พิมพ์ PDF

 

     19 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 509 อาคารสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) / รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (STI on OTOP) เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า และการขับเคลื่อนการพัฒนาผู้ประกอบการทั้งห่วงโซ่อุปทาน จากการศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ ทรัพยากรด้าน วทน. และบูรณาการ การทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน วท. หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจัดโดย สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี (สส.) สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สป.วท.)

 

        ทั้งนี้ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะกรอบแนวทางการดำเนินการพัฒนา OTOP ด้วย วทน. โดยเริ่มจากขั้นตอนการคัดแยก คัดกรองประเภทสินค้า OTOP สำรวจ วิเคราะห์เพื่อทำเป็นฐานข้อมูล ที่จะส่งต่อให้เครือข่าย เช่น อาจารย์ มหาวิทยาลัยในเครือข่ายสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) คลินิกเทคโนโลยี วิเคราะห์เพื่อเขียนรายงานข้อเสนอของโครงการและความต้องการของผู้ประกอบการ พร้อมนำเสนอให้กับหน่วยงานส่วนกลางที่เกี่ยวข้องหารือการบูรณาการ การดำเนินงานร่วมกันตลอดจนติดตามแก้ไขปัญหาตามข้อเสนอของโครงการ จากแผนงานหรือกระบวนการที่ตั้งเป้าไว้ เพื่อให้สินค้า OTOP ของผู้ประกอบการนั้นได้รับมาตรฐานในประเทศ และต่อยอดไปสู่มาตรฐานสากลอื่นๆ

 

       นอกจากนี้ เมื่อสิ้นสุดกระบวนการที่สินค้าได้รับการรับรองมาตรฐานแล้ว ยังมีช่องทางการเชื่อมโยงระบบ E-STI Market เพื่อขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานอีกด้วย

 

เขียนข่าว : นางสาวนีรนุช ตามศักดิ์

ภาพข่าว : นายรัฐพล หงสไกร

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834

e-mail :     อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

Facebook : sciencethailand

Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป