กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ก.วิทย์ฯ จับมือ โตโยต้าจัดกิจกรรม “โครงการจักรยานเพื่ออากาศสะอาด สู่เมืองสีเขียว” รอบนิคมเกตเวย์

ก.วิทย์ฯ จับมือ โตโยต้าจัดกิจกรรม “โครงการจักรยานเพื่ออากาศสะอาด สู่เมืองสีเขียว” รอบนิคมเกตเวย์

พิมพ์ PDF


     14 พฤศจิกายน 2558 ที่ โรงงานโตโยต้า เกตเวย์ นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ และ โรงงานโตโยต้าบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา / ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานนำขบวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานรณรงค์ “CLEANAIR for GREENTOWN” โครงการจักรยานเพื่ออากาศสะอาด สู่เมืองสีเขียว ในโครงการขยายผลเทคโนโลยีเพื่ออากาศสะอาดสู่ภาคอุตสาหกรรม ภายใต้ความร่วมมือของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด บริเวณโดยรอบตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ระยะทางรวม 28 กิโลเมตร โดยมีคุณนินนาท ไชยธีรภิญโญ รองประธานกรรมการ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย ศ. นพ. สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เจ้าหน้าที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เจ้าหน้าที่บริษัทโตโยต้า สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ กว่า 1,000 คัน

      ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ กล่าวว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ได้ตระหนักเสมอว่าการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม นอกจากจะนำมาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยังยืนแล้ว สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งของการเป็นผู้นำธุรกิจก็คือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยกิจกรรมจักรยานรณรงค์ครั้งนี้ เป็นผลมาจากที่ศูนย์นาโนเทคฯ ได้พัฒนาเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศสะอาดด้วยเทคโนโลยีนาโน  โดยนักวิจัยไทย และได้ทำการติดตั้งพร้อมกับใช้งานแล้วที่โรงงานผลิตรถยนต์หลักของ บริษัท โตโยต้า โดยสามารถทำการตรวจวัดเพื่อติดตามคุณภาพอากาศจากโรงงาน เพื่อให้สภาพแวดล้อมทั้งภายในนิคมอุตสาหกรรมและชุมชนโดยรอบอยู่ในระดับที่เหมาะสม และยังสามารถใช้ปรับปรุงกระบวนการผลิต และการดูแลสิ่งแวดล้อม พร้อมกับตอบโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมได้เป็นอย่างดี ตลอดจนสร้างความยั่งยืนให้แก่สิ่งแวดล้อม และสร้างความพึงพอใจแก่ชุมชนรอบข้างของนิคมอุตสาหกรรมได้อีกด้วย
 
   

     คุณนินนาท ไชยธีรภิญโญ กล่าวว่า กิจกรรม “CLEANAIR for GREENTOWN โครงการจักรยานเพื่ออากาศสะอาด สู่เมืองสีเขียว” เป็นการขยายผลเทคโนโลยีเพื่ออากาศสะอาดสู่ภาคอุตสาหกรรม โดยความร่วมมือของศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อขยายความร่วมมือโครงการความร่วมมือระหว่าง บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่ออากาศสะอาด พร้อมทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทโตโยต้า และหน่วยงานอื่นบริเวณนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์รวมถึงชุมชนใกล้เคียง ผ่านการนำผลงานวิจัยและการวัดคุณภาพของอากาศจากโรงงานเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้กับชุมชน รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียว ในพื้นที่เป้าหมายที่โครงการได้ดําเนินการอยู่เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม

       พร้อมกันนี้ กิจกรรมจักรยานรณรงค์ครั้งนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ได้ร่วมกิจกรรมมอบห้องสมุดเคลื่อนที่ให้แก่อาจารย์และตัวแทนนักเรียนโรงเรียนวัดเนินไร่ โดย ดร.พิเชฐ ยังได้พูดคุยและแนะนำให้เด็กๆ  ขยันอ่านหนังสือ ใฝ่เรียนรู้และตั้งใจเรียนเพื่อตอบแทนบุญคุณบิดา มารดาและเพื่อเป็นอนาคตของประเทศ ทั้งนี้ ภายหลังจากการมอบห้องสมุดเคลื่อนที่แล้ว ยังได้ร่วมกันทำกิจกรรมปลูกป่านิเวศชุมชน ณ แปลงทดสอบและพื้นที่ปลูกป่านิเวศชุมชน บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลวังเย็น อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยนำปุ๋ยอินทรีย์ประสิทธิภาพสูงมาใช้ปลูกป่านิเวศชุมชนในครั้งนี้ด้วย ปุ๋ยอินทรีย์ประสิทธิภาพสูงด้วยนาโนเทคโนโลยี คือปุ๋ยอินทรีย์ที่มีการใช้วัสดุนาโนเพื่อช่วยเก็บกักธาตุอาหาร ทำให้ธาตุอาหารอยู่ในดินมากขึ้น รวมทั้งสามารถเก็กกักฮอร์โมนพืช ยาป้องกันแมลงรักษาโรค จึงทำให้พืชแข็งแรง ได้รับธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ และจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช นอกจากนี้ ยังช่วยปรับปรุงดินให้ดีขึ้นเพื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมและอากาศสะอาดที่ดีในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงานในครั้งนี้ด้วย

         นอกจากนี้ ดร.พิเชฐ และคณะยังได้มีโอกาสเยี่ยมชมการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของโตโยต้า โครงการป่านิเวศ Eco-Forest ที่มีแนวคิดการสร้างโรงงานแห่งความยั่งยืน” ตามนโยบายของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น ที่ต้องการจะเป็นผู้นำในการพัฒนาความเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

 

ข่าวโดย : นางสาวนีรนุช ตามศักดิ์

ภาพข่าวและวิดีโอ : นายรัฐพล หงสไกร และ นางสาวพจนพร แสงสว่าง

เผยแพร่ข่าว : นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834

อีเมลล์ :   อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

 

 

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» นายยูกิยะ อมาโนะ ผอ.ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศเข้าเยี่ยมนายกรัฐมนตรี
» ผู้อำนวยการใหญ่ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศเข้าเยี่ยมคารวะ รมว.วท. พร้อมหารือความร่วมมือด้าน วทน.
» มาตรวิทยา SCG แท็คทีมวิจัยและพัฒนาวัสดุศาสตร์ ประหยัดพลังงานสู่เชิงพาณิชย์
» มว. จับมือ 2 หน่วยงาน ผุด ECTI-CARD เพาะเมล็ดพันธุ์ดันงานวิจัยรุ่นใหม่สนองภาคอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน
» เอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ รมว.วท. พร้อมหารือความร่วมมือด้าน วทน.
» รมว.วิทย์ เชื่อนวัตกรรมจะช่วยศก.ไทยเปลี่ยนสู่ยุค 4.0 l 1 สิงหาคม 2559 l Smart sme
» ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ พร้อมผู้บริหารฯ และข้าราชการ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป