กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน สป.วท. จัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง “การดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙”

สป.วท. จัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง “การดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙”

พิมพ์ PDF

 

        กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง “การดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙” เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดของเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับที่ ๒ ให้กับคณะกรรมการติดตามและกำกับดูแลการดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของ สป.วท. คณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สป.วท. และเจ้าหน้าที่ วศ. ที่สนใจ ณ โรงแรมปริ้นพาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ โดยมีนายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ รองปลัดกระทรวง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ ร่วมด้วย นางนันทวรรณ ชื่นศิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวง นางสาวภัทริยา ไชยมณี ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นวิทยากรในการบรรยาย และผู้เกี่ยวข้องร่วมโครงการกว่า 100 คน

        เนื้อหารายละเอียดของเกณฑ์ตามประเด็นหัวข้อที่สำคัญ ดังนี้ 
๑) ลักษณะสำคัญองค์การ
๒) หมวด ๑ การนำองค์การ
๓) หมวด ๒ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 
๔) หมวด ๓ การให้ความสาคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
๕) หมวด ๔ การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
๖) หมวด ๕ การมุ่งเน้นบุคลากร
๗) หมวด ๖ การมุ่งเน้นระบบการปฏิบัติการ 
๘) หมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ
๙) แนวทางการประเมินผลตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

เขียนข่าว : นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
e-mail :   อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
Facebook : sciencethailand
Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313
 
 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป