กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน กระทรวงวิทย์ฯ รุกต่อเนื่อง คัดอุตสาหกรรมยางพารา ปาล์มน้ำมัน และอาหาร โชว์ในงาน “มหกรรมนวัตกรรมไทยภาคใต้ 2558”

กระทรวงวิทย์ฯ รุกต่อเนื่อง คัดอุตสาหกรรมยางพารา ปาล์มน้ำมัน และอาหาร โชว์ในงาน “มหกรรมนวัตกรรมไทยภาคใต้ 2558”

พิมพ์ PDF

 

 

      30 ตุลาคม 2558 ที่ ห้องหาดใหญ่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา / กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ เดินสายจัดงานมหกรรมนวัตกรรมไทยภาคใต้ 2558 หวังเพิ่มขีดความสามารถอุตสาหกรรมหลักในพื้นที่ควบคู่กับการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ โดยอาศัยนวัตกรรมและองค์ความรู้ผ่านทางกลไกและบริการของอุทยานวิทยาศาสตร์  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการตลาด  ส่งเสริมผลงานที่เป็นนวัตกรรม ตลอดจนคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของผลงานวิจัยในสาขา ต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการนำไปสู่การพัฒนาเป็นธุรกิจและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 

 

 
 

     รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมนวัตกรรมไทยภาคใต้ 2558 (Southern Innovation Expo 2015) กล่าวว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เดินสายจัดงาน “มหกรรมนวัตกรรมไทย 3 ภูมิภาค” นวัตกรรมไทยเพื่อคนไทย ซึ่งจัดไปแล้ว 2 ภาค คือ ภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งได้มีผู้ประกอบการ และประชาชนในพื้นที่ของทั้ง 2 ภาค ให้ความสนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก และการเดินสายในครั้งที่ 3 นี้จัดขึ้นที่ภาคใต้ โดยมีกำหนดจัดระหว่างวันที่ 30-31 ตุลาคม 2558 ณ ห้องหาดใหญ่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งมหกรรมนวัตกรรมไทยภาคใต้ได้คัดเลือกผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการพัฒนาและพร้อมใช้จากสถาบันการศึกษาหลักของพื้นที่ และหน่วยงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาจัดแสดงโดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมยกระดับขีดความสามารถอุตสาหกรรมยางพารา ปาล์มนำมัน อาหารทะเลและฮาลาล  อุปกรณ์การแพทย์  สมุนไพร  เครื่องสำอาง  IT/Digital Content  และวิศวกรรม ฟิสิกส์และวัสดุ  โดยอาศัยนวัตกรรมและองค์ความรู้ผ่านทางกลไกและบริการของอุทยานวิทยาศาสตร์และส่งต่อถึงชุมชนและท้องถิ่นในภูมิภาค นอกจากนี้ ยังได้มีการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อต่อยอดไปสู่เชิงพาณิชย์จากมหาวิทยาลัยในภูมิภาคอีกด้วย โดยหวังว่าจะเกิดการยกระดับมาตรฐานนวัตกรรมไทยให้ดียิ่งขึ้น และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ภาคเอกชนว่าเทคโนโลยีของคนไทยสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถถ่ายทอดสู่ภาคธุรกิจ รวมทั้งประชาชนที่สนใจทั่วไปได้รับรู้และตระหนักถึงนวัตกรรมที่เป็นความสามารถของคนไทย อันจะนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการอย่างยั่งยืนต่อไป

 

   

      นายอลงกรณ์ เหล่างาม ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า การสร้างนวัตกรรมมีความสำคัญต่อความสามารถในการแข่งขัน และความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในเวทีโลก การนำพาประเทศไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว จึงจำเป็นต้องเพิ่มขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนาเพื่อให้มีการสร้างสรรค์นวัตกรรมของประเทศที่สามารถแข่งขันกับต่างประเทศ รวมทั้งต้องมีการกำกับดูแลการวิจัยพัฒนา และการสร้างนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ เพื่อนำไปสู่การสร้างรายได้ ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างสรรค์สังคมไทย รวมทั้งสร้างความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนให้แก่ประเทศในระยะยาว

       ด้าน ผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า ผู้ช่วยปลัดกระทรวง กล่าวต่อว่า งานมหกรรมนวัตกรรมไทยภาคใต้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถอุตสาหกรรมหลักในพื้นที่ภาคใต้ เพิ่มมูลค่าการผลิตเชื่อมโยงงานวิจัยกับความต้องการของตลาดผ่านกระบวนการบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยีให้เกิดการสร้างรายได้และสร้างความมั่นคงให้กับประเทศ โดยมีไฮไลท์หลายชิ้น ได้แก่ เครื่องเลื่อยไม้ยางพาราแบบใหม่เพื่อลดการสูญเสีย วัสดุปูสระน้ำจากยางธรรมชาติ อุปกรณ์วัดปริมาณน้ำมันในผลปาล์มด้วยการถ่ายภาพ ระบบไบโอดีเซลต่อเนื่องแบบสองขั้นตอน เครื่องตรวจจับการวางไข่ของกุ้งกุลาดำ ระบบสารสนเทศช่วยการจัดการของอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ยางพารา เครื่องผลิตโลหะสเลอร์รี่ด้วยการปล่อยฟองแก๊ส และอื่นๆ อีกมากมาย

 

     ภายในงานมหกรรมนวัตกรรมไทยภาคใต้มีการจัดกิจกรรม 3 โซน ดังนี้ Zone A : นิทรรศการนวัตกรรมด้านอุตสาหกรรมยางพารา โดยมี Highlight การจัดแสดงนิทรรศการ Innovation Roadmap ของอุตสาหกรรมยางพารา นิทรรศการผลงานวิจัยและนวัตกรรมทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ รวม 26 ผลงาน Zone B : จัดแสงผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่พร้อมถ่ายทอดสู่เชิงพาณิชย์จากกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยต่างๆ ในภูมิภาค โดยแบ่งตามกลุ่มงานวิจัย ประกอบไปด้วยอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน อุตสาหกรรมอาหารทะเลและฮาลาล อุปกรณ์การแพทย์ สมุนไพร IT/Digital Content วิศวกรรม ฟิสิกส์ วัสดุ และอื่นๆ Zone C : Business Matching นำเสนอบริการต่างๆ ของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค และหน่วยงานที่สนับสนุนการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตลอดจนการเจรจาธุรกิจการบริการระหว่างผู้ประกอบการ ผู้พัฒนางานวิจัยกับหน่วยงานภาคเอกชนต่างๆ

      ทั้งนี้ ในวันเปิดงาน วันที่ 30 ตุลาคม 2558 ได้มีพิธีเปิด “โครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Science and Technology Infrastructure Databank ภาคใต้” (Southern STDB 2015) โดยมีปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เป็นประธานในพิธีฯ อีกด้วย และในวันที่ 31 ตุลาคม 2558 ได้มีกิจกรรมการเสวนา หัวข้อ “การสร้างแบรนด์นวัตกรรม ด้วยกลยุทธ์ทางการตลาด” โดย คุณรวิศ หาญอุตสาหะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศรีจันทร์สหโอสถ จำกัด และอาจารย์ธรรมศักดิ์ อรชุนวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างแบรนด์ พร้อมทั้งมีกิจกรรมภาคสนาม กิจกรรมสันทนาการที่มาสร้างสีสัน สร้างความเพลิดเพลินภายในงานอีกมากมาย

 

     

      สำหรับงานมหกรรมนวัตกรรมไทยภาคใต้ 2558 (Southern Innovation Expo 2015) มีผู้สนใจเข้าร่วมจัดแสดงผลงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงพลังงาน กระทรวงสาธารณสุข มหาวิทยาลัย สภาอุตสาหกรรม หอการค้า BOI และธนาคารต่างๆ โดยคาดว่าจะมีนักลงทุน ผู้ประกอบการ นักวิจัย อาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมงานไม่ต่ำกว่า 2,000 คน

 

 

ข้อมูลโดย : ดร.สุพจน์ สุทธิรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์

โทร. 02-333-3700 ต่อ 4051   

 

เขียนข่าว : นางสาวนีรนุช ตามศักดิ์

ภาพข่าว : นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ

ประสานงานได้ที่ : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834

e-mail :    อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

Facebook : sciencethailand  Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313

 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป