กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน "มะม่วงเบาผลไม้ถิ่นใต้ใช้ วทน. แปรรูปเพิ่มมูลค่า

"มะม่วงเบาผลไม้ถิ่นใต้ใช้ วทน. แปรรูปเพิ่มมูลค่า

พิมพ์ PDF

 

    29 ตุลาคม 2558 ณ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา / สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยประชาสัมพันธ์องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) นำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมผลสำเร็จของการใช้องค์ความรู้ด้าน วทน. ช่วยเหลือกกลุ่มวิสาหกิจแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านนาออก ตำบลสทิงหม้อ อำเภอสิงหนคร จังหวัสงขลา โดยสนับสนุนผ่านเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) จากการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมะม่วงเบาและมะม่วงพิมเสนเบาให้เป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่หลากหลายและมีคุณภาพ เพื่อยกระดับมาตรฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตมะม่วงเบาแปรรูปให้แก่เกษตรกรโดยผ่านขั้นตอนการศึกษาการวิจัยที่ถูกต้องตามกระบวนการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำไปสู่การพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

 


    ผศ.พงษ์เทพ  เกิดเนตร หัวหน้าสาขาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เปิดเผยต่อสื่อมวลชนว่า สืบเนื่องจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ การบูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงอาหารของจังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 ซึ่งจัดโดย วท. ประกอบกับการสำรวจพื้นที่และการเข้าพบปะพูดคุยกับผู้นำกลุ่มแม่บ้าน กลุ่มส่งเสริมอาชีพ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  ตลอดจนสำนักงานเกษตรอำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ทำให้ทราบว่าประชากรในหมู่ที่ 3, 4, 5 และหมู่ 6 ของตำบลสทิงหม้อ มีการปลูกมะม่วงเบาและมะม่วงพิมเสนเบาเป็นจำนวนมาก ทั้งลักษณะการปลูกแบบเดี่ยวและแบบไร่นาสวนผสม เนื่องจากมะม่วงดังกล่าวสามารถเพาะปลูกได้ดีในเขตพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดสงขลา ส่งผลให้มีต้นทุนในการผลิตต่ำและมีปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดทั้งปี เกษตรกรส่วนใหญ่จำหน่ายผลผลิตในรูปผลสดและมีการนำมาแปรรูปบ้างในช่วงที่ผลผลิตออกมามาก แต่ยังประสบปัญหาเรื่องราคาผลผลิตตกต่ำ ปัญหาด้านกรรมวิธีการผลิต การควบคุมคุมภาพ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ต้องการของตลาด ตลอดจนปัญหาด้านบรรจุภัณฑ์ และการตลาดอย่างต่อเนื่อง

 
   

 

     มะม่วงเบาเป็นพืชประจำถิ่นที่ปลูกได้ดีในภาคใต้ มีปลูกเฉพาะถิ่นตั้งแต่สมัยโบราณ จังหวัดนครศรีธรรมราชจนถึงจังหวัดยะลา ปัตตานี ซึ่งมะม่วงเบาเป็นมะม่วงพื้นเมืองที่ติดผลง่ายมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวคือ เนื้อผลขณะดิบหรือแก่จะฉ่ำน้ำ ให้น้ำเยอะ มีรสเปรี้ยว จึงนิยมปลูกเพื่อเก็บผลดิบใช้ประกอบอาหารจำพวกยำ ผลดกเต็มต้นเป็นพวง แต่ละพวงมีผลตั้งแต่ 8-15 ผลขึ้นไป มีผลขนาดเล็กประมาณเท่าไข่ไก่


     ผศ.พงษ์เทพ กล่าวต่อว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จึงได้นำองค์ความรู้ด้าน วทน. โดยคณาจารย์และนักศึกษาจากหลักสูตรอาหารและโภชนาการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สงขลา เป็นผู้ถ่ายทอดการแปรรูปและการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากมะม่วงเบาและมะม่วงพิมเสนเบาให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ความมั่นคงด้านอาหารให้กับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มส่งเสริมอาชีพ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในตำบลสทิงหม้อ โดยผลักดันให้ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองคุณภาพจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) เป็นสินค้าโอทอป ทั้งนี้เพื่อให้ชุมชนดังกล่าวมีความเข้มแข็งยั่งยืนในอาชีพต่อไป

   
   


   การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมะม่วงเบาและมะม่วงพิมเสนเบา สามารถทำได้หลายผลิตภัณฑ์ ได้แก่ การใช้น้ำมะม่วงทดแทนน้ำมะนาวในน้ำยำ มะม่วงเบาผลแก่สามารถนำมาแปรรูปเป็นแยมมะม่วง ส่วนมะม่วงเบาระยะผลอ่อนนั้นนำมาแปรรูปเป็นมะม่วงเบาแช่อิ่ม/แช่อิ่มอบแห้งและน้ำมะม่วงพร้อมดื่ม (พาสเจอไรซ์) ได้อีกด้วย น้ำมะม่วงในภาชนะปิดสนิท (สเตอริไลซ์) ไวน์มะม่วง มะม่วงเบาผงพร้อมดื่ม และการใช้ประโยชน์ส่วนเหลือจากมะม่วง ทุกผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจากมะม่วงเป็นการแปรรูปและใช้ประโยชน์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับมะม่วง และยังเป็นอาหารอีกทางเลือกหนึ่งให้กับผู้บริโภค ทั้งนี้ การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านกรรมวิธีการผลิตที่เหมาะสม การควบคุมคุณภาพให้ได้มาตรฐาน รวมถึงองค์ความรู้ด้านบรรจุภัณฑ์และการจำหน่าย เพื่อให้ผู้บริโภคพึงพอใจและปลอดภัยถือเป็นสิ่งที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่ง โดยเทคโนโลยีทุกด้านได้ผ่านการศึกษาและวิจัยจากทีมงานคุณภาพ 

 

รายชื่อสมาชิกกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านนาออก

1 นางอุไรวรรณ  หอมจันทร์ 147/1  ม.5  ต.สทิงหม้อ  อ.สิงหนคร  จ.สงขลา 0899761262

2 นางเจิมพร ประสานสงฆ์         102/3  ม.3  ต.สทิงหม้อ  อ.สิงหนคร  จ.สงขลา 0898786769

3 นางสุพิน ประณีต         107/2  ม.5  ต.สทิงหม้อ  อ.สิงหนคร  จ.สงขลา 074481568

4 นางจรวย พิทักษ์         105/3  ม.5  ต.สทิงหม้อ  อ.สิงหนคร  จ.สงขลา 0898693566

5 นางสมพร ด้วงเอียด         80/14  ม.5  ต.สทิงหม้อ  อ.สิงหนคร  จ.สงขลา 0894628339

6 นางเพ็ญประภา สิชาพันธ์ 75  ม.5  ต.สทิงหม้อ      อ.สิงหนคร   จ.สงขลา 0815409691

7 นางเฉลิมศรี     เพ็ชรมิ่ง         48   ม.6  ต.สทิงหม้อ     อ.สิงหนคร   จ.สงขลา 0873165707

8 นางเพ็ญศิริ    สังข์ประดิษฐ์ 136  ม.5  ต.สทิงหม้อ    อ.สิงหนคร   จ.สงขลา 0985527661

9 นางรัตนาพร    สุขเปณะ         98/3   ม.5  ต.สทิงหม    อ.สิงหนคร   จ.สงขลา 0950844576

10 นส.ชญาศรี    ไชยกิจ         136/2  ม.5 ต.สทิงหม้อ  อ.สิงหนคร   จ.สงขลา 0878795371

11 นางเชย ประสานสงฆ์         92  ม.5  ต.สทิงหม้อ     อ.สิงหนคร   จ.สงขลา 0842669575

12 นางจรรยา ขุนนักการ         58/3  ม.5  ต.สทิงหม้อ   อ.สิงหนคร   จ.สงขลา 0835331248

13 นางอุไรพร บุญรังสี         184/1  ม.3  ต.สทิงหม้อ อ.สิงหนคร   จ.สงขลา 0833975258

14 นางสมพร มานะศิริ         155/1  ม.5  ต.สทิงหม้อ  อ.สิงหนคร  จ.สงขลา 0874852367

15 นางอภัสรา ชูบัณฑิตย์         213 ม.5  ต.สทิงหม้อ  อ.สิงหนคร  จ.สงขลา 0873900192

หัวหน้าโครงการ : ผศ.พงษ์เทพ  เกิดเนตร (วิทยากรหลัก)

ผู้ร่วมโครงการ : อ.จิราภรณ์ ตันติพงษ์อาภา (วิทยากร)

ผู้ประสานงานโครงการ : อ.ดร.วิชชุลฎา  ถาวโรจน์ (วิทยากร) โทร. 084-665-6296

เจ้าพนักงานเคหกิจเกษตรชำนาญงาน อำเภอสิงหนคร : นางชอุ่ม ดุจชาตบุษย์ (เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นผู้ร่วมโครงการ)

นักศึกษาที่ร่วมกิจกรรมโครงการ :

1. นายเทียนไชย  ทะระศรี

2. นางสาวฌาริษา  ทองมา

3. นางสาวมาลีนา  จันทรัตนา

4. นางสาวศุภรัตน์  ขุนนุ้ย

5. นางสาวภควรรณ  ดวงดี

ผู้อำนวยการคลินิกเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย สงขลา : รศ.มุกดา  สุขสวัสดิ์

ผู้ประสานงานคลินิกเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย สงขลา : นายเอกชัย  ซ้ายศรี

พื้นที่ดำเนินการ : กลุ่มวิสาหกิจแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านนาออก หมู่ 5 ตำบลสทิงหม้อ อำเภอสิงหนคร จังหวัสงขลา 

ผลิตภัณฑ์ที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับกลุ่มเป้าหมาย :

1. แยมมะม่วงเบา

2. มะม่วงเบาแช่อิ่ม

3. น้ำมะม่วงเบาเข้มข้น (ทดแทนน้ำมะนาว)

(และเสริมผลิตภัณฑ์น้ำมะม่วงเบา (ผลอ่อน/ผลสุก) พร้อมดื่ม แบบพาสเจอไรส์
ข่าวโดย : นางสาวนีรนุช ตามศักดิ์

ประสานงานได้ที่ : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834

e-mail :   อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

Facebook : sciencethailand  Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313

 
 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป