กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน กระทรวงวิทย์ฯ อัดงบเกือบพันล้าน ชง 4 มาตรการอุ้มเอสเอ็มอี

กระทรวงวิทย์ฯ อัดงบเกือบพันล้าน ชง 4 มาตรการอุ้มเอสเอ็มอี

พิมพ์ PDF

 
      ตามที่ คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ มาตรการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเอสเอ็มอี วงเงิน 5,000 ล้านบาท โดยความร่วมมือของกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อ (สสว.) และหน่วยงานอื่นเพื่อสร้างความเข้มแข็งของเอสเอ็มอี สร้างผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรมช่วยเหลือเอสเอ็มอีที่ประสบปัญหา  โดยคาดว่าจะสามารถช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอีได้ทั้งสิ้น 100,000 ราย  
 
      ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ กล่าวว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้จัดสรรงบประมาณจำนวน  986 ล้านบาท  เพื่อเร่งดำเนินการ 4 โครงการสำคัญ ประกอบด้วย  1. โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย หรือ ITAP เพื่อสร้างความเข้มแข็งโดยแก้ไขปัญหาการเข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้เอสเอ็มอี ได้รับการพัฒนาเทคโนโลยีเชิงลึก มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์เดิม หรือ พัฒนาให้ได้ระบบมาตรฐาน โดยตั้งเป้าไว้ที่จำนวน 945 ราย ภายใน 1 ปี ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 416 ล้านบาท โครงการที่ 2 คือ โครงการคูปองนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเอสเอ็มอีสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อสนับสนุนให้เอสเอ็มอี  340 ราย นำองค์ความรู้หรือผลงานวิจัยมาสร้างนวัตกรรมและนำร่องสร้างต้นแบบเชิงพาณิชย์ ส่งเสริมเครือข่ายผู้ให้บริการนวัตกรรม 500 ราย โดยจัดสรรงบประมาณไว้  515 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะทำให้เกิดมูลค่าการลงทุนใหม่จากภาคเอกชนอีกไม่ต่ำกว่า 500 ล้านบาท ก่อให้เกิดการจ้างงานใหม่ในธุรกิจนวัตกรรมไม่ต่ำกว่า 1,000 ราย และสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจอีกไม่ต่ำกว่า 2,550 ล้านบาท โครงการที่ 3 คือ โครงการสร้างผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ หรือ Start-up Voucher เพื่อผลักดันธุรกิจให้เข้าสู่กระบวนการ ‘เร่ง’ การเจริญเติบโต 50 ราย โดยให้คำปรึกษา รับการอบรมทั้งด้านการสร้างความคิด การพัฒนา การออกแบบด้านธุรกิจ การสร้างต้นแบบ การศึกษาตลาด การสำรวจตลาด รวมถึงการเชื่อมโยงธุรกิจให้เข้าถึงแหล่งทุนที่เหมาะสม การจัดเวทีประกวดนวัตกรรม ฯลฯ โดยจัดสรรงบประมาณไว้ 50 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าผู้เข้าร่วมโครงการจะสามารถสร้างรายได้ไม่ต่ำกว่า 50 ล้านบาท และสุดท้ายคือ โครงการ “หิ้งสู่ห้าง” 30,000 บาท ทุก IP  ซึ่งเป็นการต่อยอดความสำเร็จของโครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ โดยเปิดให้ผู้สนใจเข้าถึงสิทธิในการใช้ผลงาน 3-5 ปี และมีค่าธรรมเนียมเพียง 30,000 บาท ชำระเมื่อลงนามในสัญญา มีค่าตอบแทนการใช้สิทธิ หรือ Royalty Fee 2% ซึ่งสามารถนำค่าธรรมเนียมมาหักออกได้เมื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์แล้ว ซึ่งในการดำเนินโครงการนี้ครั้งล่าสุดเมื่อเดือนกันยายน 58 นี้ มีการจองเทคโนโลยี 72 ชิ้นจาก 82 ชิ้น โดยปี 2559 ตั้งเป้าใช้งบประมาณเพียง 5 ล้านบาทแต่จะก่อให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีได้ถึง 960 ราย
 
        “นี่คือสิ่งที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะดำเนินการเสริมสร้างขีดความสามารถและสร้างความเป็นเลิศของเอสเอ็มอีในการเพิ่มมูลค่าจากการต่อยอดและใช้ประโยชน์งานวิจัยและเทคโนโลยี เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ” รมว.วิทยาศาสตร์ กล่าว
 

ผู้ประสานงาน : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834

e-mail :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

Facebook : sciencethailand

Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป