กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน กระทรวงวิทย์ เดินสายจัดมหกรรมนวัตกรรมไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2558 “มหกรรมเพื่อความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน”

กระทรวงวิทย์ เดินสายจัดมหกรรมนวัตกรรมไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2558 “มหกรรมเพื่อความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน”

พิมพ์ PDF

    26-27 กันยายนนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เดินสายจัดงานมหกรรมนวัตกรรมไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2558 “มหกรรมเพื่อความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน” หวังเพิ่มมูลค่าของผลิตผลการเกษตร การแปรรูป การพัฒนาคุณภาพและมูลค่าของอาหารตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน ไปสู่การพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน

 

        ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยว่า ภายหลังความสำเร็จจากการจัดงาน “มหกรรมนวัตกรรมไทยภาคเหนือ ประจำปี 2558” ที่จังหวัดเชียงใหม่ ที่จัดไปแล้วเมื่อวันที่ 29-30 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา ได้มีผู้ประกอบการ ประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ ให้ความสนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จึงได้เดินสายอย่างต่อเนื่อง จัดงานมหกรรมนวัตกรรมไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2558 “มหกรรมเพื่อความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน” โดยมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-27 กันยายน 2558 ที่ อาคารสุรพัฒน์ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ก่อนจะลงสู่ภาคใต้ ซึ่งมหกรรมนวัตกรรมไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้คัดเลือกผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการพัฒนาและพร้อมใช้จากสถาบันการศึกษาหลักของพื้นที่ และหน่วยงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ จนถึงปลายน้ำ มาแสดงเพื่อนำเสนอวิถีชีวิตของคนอีสาน สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จในการนำเอาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนาการผลิตอาหารและพลังงานที่ส่งต่อถึงชุมชนและท้องถิ่นต่างๆ นอกจากนี้ ยังได้มีการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อต่อยอดไปสู่เชิงพาณิชย์จากมหาวิทยาลัยในภูมิภาค ทั้งด้านการแพทย์ การเกษตร อาหาร พลังงาน ไอซีที อิเล็คทรอนิกส์ และเครื่องสำอางอีกด้วย

        รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า การสร้างนวัตกรรมมีความสำคัญต่อความสามารถในการแข่งขัน และความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในเวทีโลก การนำพาประเทศไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว จึงจำเป็นต้องเพิ่มขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนาเพื่อให้มีการสร้างสรรค์นวัตกรรมของประเทศที่สามารถแข่งขันกับต่างประเทศ รวมทั้งต้องมีการกำกับดูแลการวิจัยพัฒนา และการสร้างนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ เพื่อนำไปสู่การสร้างรายได้ ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างสรรค์สังคมไทย รวมทั้งสร้างความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนให้แก่ประเทศในระยะยาว 

            ด้าน ผศ.ดร.พงษ์ชัย จิตตะมัย ผู้จัดการสำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กล่าวว่า งานมหกรรมนวัตกรรมไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะจัดขึ้นภายใต้แนวคิด การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางด้านพลังงาน เพื่อลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ลดการนำเข้า และการเพิ่มมูลค่าผลผลิตการเกษตรโดยการผลิตและแปรรูปอาหารเพื่อการสร้างรายได้อย่างยั่งยืนและสร้างความมั่นคงให้กับประเทศ โดยมีไฮไลท์หลายชิ้น ได้แก่ ระบบการกำจัดขยะแบบครบวงจร การพัฒนาสายพันธุ์ไก่พื้นเมือง กิจกรรมเยี่ยมชมโรงกำจัดขยะ โรงไฟฟ้าชีวมวล และ กิจกรรมเยี่ยมชมสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (สซ.) ด้วย

   
   
   
   

 

           โดยภายในงานมหกรรมนวัตกรรมไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีการจัดกิจกรรม 3 โซน ดังนี้ Zone A : Exhibition โดยมี Highlight การจัดแสดงผลงานวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร อาหาร และพลังงาน ตั้งแต่เริ่มพัฒนาผลงานจนไปสู่ผลสำเร็จ Zone B จัดแสงผลงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ในด้านต่างๆ และ Zone C : Business Matching การเจรจาธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการ ผู้พัฒนางานวิจัยกับหน่วยงานภาคเอกชนต่างๆ

            ทั้งนี้ ในวันเปิดงาน วันที่ 26 กันยายน 2558 ได้มีการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “สร้างชาติด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” โดย ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมทั้งมีการลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงการบรรยายพิเศษของ รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เกี่ยวกับ “โครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี–Science and Technology Infrastructure Databank ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” (NESP STDB 2015)” อีกด้วย

           ขณะที่ในวันที่ 27 กันยายน 2558 ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดีมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี จะลงนามบันทึกข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิในเทคโนโลยีการจัดการขยะชุมชน “กระบวนการบำบัดขยะมูลฝอย เพื่อผลิตเชื้อเพลิงแข็ง (Refuse-Derived Fuel : RDF) และปุ๋ยอินทรีย์” หรือ SUT-MBT จำนวน 25 โครงการนำร่อง เพื่อเป็นการตอบแทนแก่สังคม ในโอกาส ครบรอบ 25 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (25 ปี มทส.) และเปิดตัวโครงการรับมอบสัญญาระบบผลิตแก๊สชีวภาพระดับครัวเรือน จำนวน 100 ระบบด้วย

สำหรับผู้เข้าร่วมงานมหกรรมนวัตกรรมไทย 3 ภูมิภาค ประกอบด้วย กลุ่มผู้ลงทุนที่สนใจในธุรกิจนวัตกรรม ผู้ประกอบการจากภาคเอกชนที่ทำธุรกิจนวัตกรรม กลุ่มองค์กรภาคเอกชน และหน่วยงานภาครัฐ อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่สนใจนวัตกรรมของไทย

 

 

ข้อมูลโดย : ดร.สุพจน์ สุทธิรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์

โทร. 02-333-3700 ต่อ 4051   

 

ข่าวโดย : นางสาวนีรนุช ตามศักดิ์ 

ผู้ประสานงาน :  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834

e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป