กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน สนช. จับมือ 7 สถาบันการเงินพันธมิตรหนุนดอกเบี้ยเงินกู้ต่อยอดธุรกิจนวัตกรรม ตั้งเป้าพัฒนาเอกชนไทยให้เข้มแข็งด้วยธุรกิจฐานความรู้

สนช. จับมือ 7 สถาบันการเงินพันธมิตรหนุนดอกเบี้ยเงินกู้ต่อยอดธุรกิจนวัตกรรม ตั้งเป้าพัฒนาเอกชนไทยให้เข้มแข็งด้วยธุรกิจฐานความรู้

พิมพ์ PDF

       กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ 7 สถาบันการเงินพันธมิตร ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย จัดงานแถลงข่าวความร่วมมือ “โครงการนวัตกรรมดี...ไม่มีดอกเบี้ย” เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยที่ทำธุรกิจนวัตกรรมมีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้นผ่านเครือข่ายสถาบันการเงินพันธมิตร

 

 

       ดร. พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า “โครงการ “นวัตกรรมดี...ไม่มีดอกเบี้ย”  มีเป้าหมายในการพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการไทยที่ลงทุนใน “ธุรกิจนวัตกรรม” ให้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น ซึ่ง สนช. ใช้เป็นกลไกหนึ่งในด้านการเงิน ที่จะเร่งให้เกิดการสร้างธุรกิจใหม่ เกิดแหล่งเงินทุนใหม่ และสามารถเพิ่มขีดการแข่งขันของประเทศได้พร้อมกัน ความร่วมมือในครั้งนี้ ถือเป็นการสร้างบรรยากาศนวัตกรรมที่มีการรวมสถาบันการเงินมากที่สุดครั้งหนึ่งของประเทศ เพื่อทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการ ในการผลักดันให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ กระบวนการผลิตใหม่ หรือการบริการแบบใหม่ ผ่านกลไกด้านการเงินในการสนับสนุนการใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มาประยุกต์เพื่อพัฒนา ส่งเสริม และเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันให้เกิดธุรกิจนวัตกรรม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการผลักดันนวัตกรรมของประเทศไทย ผ่านคณะกรรมการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศ ซึ่งมีท่านนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) เป็นประธาน ซึ่งที่ผ่านมาได้ดำเนินมาตรการหลายอย่าง เช่น การลดหย่อนภาษี 300% ของบริษัทที่ทำการวิจัยหรือที่มีการใช้ผลงานวิจัย การจัดทำระบบบัญชีนวัตกรรมไทย และบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย เป็นต้น”

 

      ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการ สนช. กล่าวว่า “โครงการ “นวัตกรรมดี... ไม่มีดอกเบี้ย” เป็นกลไกการเงินที่สำคัญกลไกหนึ่งในการนำร่องขยายผลสู่เชิงพาณิชย์ หรือช่วงเริ่มต้นสู่กระบวนการผลิตจริง โดยอาจเป็นโครงการที่เกิดจากการขยายผลของการสร้างต้นแบบ หรือการทดสอบนำร่องและพัฒนาออกสู่ตลาดในระยะแรก ทั้งนี้ สนช. จะเป็นผู้ให้การสนับสนุนดอกเบี้ยเงินกู้แทนผู้ประกอบการนวัตกรรม ในวงเงินสนับสนุนดอกเบี้ยสูงสุด 5 ล้านบาทต่อโครงการ ระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี และสถาบันการเงินจะเป็นผู้รับผิดชอบวงเงินกู้ให้กับผู้ประกอบการนวัตกรรม ซึ่งจะช่วยผลักดันให้เกิดการทำนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ได้อย่างกว้างขว้างมากยิ่งขึ้น”

 

      ความร่วมมือครั้งที่ผ่านมา (ปี 2553 – 2558) สนช. ได้สนับสนุนโครงการนวัตกรรมภายใต้กลไก “นวัตกรรมดี...ไม่มีดอกเบี้ย” ไปแล้วทั้งสิ้น 47 โครงการ คิดเป็นมูลค่าดอกเบี้ยกว่า 55 ล้านบาท จากวงเงินกู้กว่า 350 ล้านบาท สำหรับการขยายระยะเวลาความร่วมมือ ในครั้งนี้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 โดย สนช. และสถาบันการเงินพันธมิตรทั้ง 7 แห่งจะมีการวางแผนในการจัดกิจกรรมส่งเสริมและประชาสัมพันธ์โครงการร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น เช่น การจัดตั้งคณะทำงานการส่งเสริมโครงการ “นวัตกรรมดี... ไม่มีดอกเบี้ย” ในแต่ละสถาบันการเงิน เพื่อจัดทำแผนกิจกรรมรายปีร่วมกัน การอบรมกลุ่มลูกค้าที่มีศักยภาพของแต่ละสถาบันการเงิน อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง การประชาสัมพันธ์ การออกนิทรรศการ ให้เข้าถึงฐานลูกค้าหรือผู้ประกอบการที่สนใจจะพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม และการจัดกิจกรรมเพื่อขยายผลธุรกิจนวัตกรรมที่ได้รับการสนับสนุนในโครงการ “นวัตกรรมดี... ไม่มีดอกเบี้ย”  เช่น     การจัด Business Matching การจัดงาน Expo สินค้านวัตกรรม เป็นต้น ทั้งนี้ ตั้งเป้าว่าจะสามารถเพิ่มจำนวนของผู้ประกอบการนวัตกรรมที่มีศักยภาพให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้ได้กว่า 1,500 ล้านบาท ใน 3 ปี

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม: สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

โทรศัพท์ 02 – 017 5555 ต่อ 603 (อาศยา)

อีเมล์: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

เผยแพร่ข่าว: นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ

ถ่ายภาพและวีดิโอ : นายปราโมทย์ ป้องสุธาธาร,นายไววิทย์ ยอดประสิทธิ์

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ประสานงานได้ที่  : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
e-mail :       อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
Facebook : sciencethailand
Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313

 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป