กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ก.วิทย์ฯ จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น "แนวทางการดำเนินการของหน่วยประสานงานกลางด้านพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย"

ก.วิทย์ฯ จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น "แนวทางการดำเนินการของหน่วยประสานงานกลางด้านพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย"

พิมพ์ PDF

 

           กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น "แนวทางการดำเนินการของหน่วยประสานงานกลางด้านพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย" (National Designated Entity: NDE) ภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยทำหน้าที่เป็นหน่วยประสานงานกลางด้านการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในส่วนของศูนย์เทคโนโลยีภูมิอากาศและเครือข่าย โดยมี นางสาวเสาวณี มุสิแดง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดการประชุมฯ ดร. ญาดา มุกดาพิทักษ์ รองเลขาธิการ สวทน. และ รศ.ดร. สมชาย ฉัตรรัตนา รองเลขาธิการ สวทน. ร่วมในพิธีเปิดฯ ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2015

 

 

 

           นางสาวเสาวณี มุสิแดง กล่าวว่า ประเทศไทยมีข้อตกลงในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยข้อตกลงในระดับนานาชาติ ได้มีการตั้งเป้าหมายการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิในบรรยายกาศของโลกไม่ให้เกิน 2 องศาเซลเซียส ทำให้ประเทศไทยจำเป็นต้องลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตามข้อตกลงในระดับนานาชาติ แต่มีข้อจำกัด คือประเทศของเรายังมีความต้องการที่จะใช้พลังงานในการพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศ ซึ่งเป็นแหล่งสำคัญในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นสาเหตุของสภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แม้ว่าจะสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงได้บ้าง แต่โลกยังคงเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศไปอีกนานหลายปี

 

 

           จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีแนวทางในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งการปรับตัวจำเป็นต้องใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นประเด็นสำคัญในระดับนานาชาติ ภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประเด็นการเจรจานี้มีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานหลัก และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้สนับสนุนคณะเจรจาประเทศไทยมาโดยตลอดได้มอบหมายให้รับผิดชอบในประเด็นการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยมอบหมายให้ สทวน. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ เพื่อให้มีแนวทางในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้วย วทน. กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้จัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีผ่านการทำรายงานการประเมินความต้องการเทคโนโลยี ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งจะนำไปสู่การจัดทำแผนปฏิบัติการเทคโนโลยีใน 4 เรื่องสำคัญ ได้แก่ 1. การบริหารจัดการน้ำ 2. การเกษตรและอาหาร 3. การคาดการณ์สภาพภูมิอากาศด้วยแบบจำลอง และ 4. การประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานหมุนเวียน

 

      

           ด้าน รศ.ดร. สมชาย ฉัตรรัตนา กล่าวว่า National Designated Entity หรือ NDE เป็นหน่วยประสานงานกลางของประเทศไทย เกี่ยวข้องกับความร่วมมือทางด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นหน่วยงานตัวแทนประเทศไทย ที่ได้รับการเสนอจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วันนี้เป็นการประกาศว่า กฎเกณฑ์ที่ทาง Climate Technology Centre and Network - CTCN เขาจะให้ความช่วยเหลือในหัวข้อ รูปแบบ และครอบคลุมในเรื่องใดบ้าง ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นการพัฒนาและช่วยเหลือหน่วยงานในประเทศไทย โดยถ่ายทอดเทคโนโลยีจากประเทศที่พัฒนาแล้ว อาทิ เทคโนโลยีด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การสร้างโมเดลในการทำนายสภาพอากาศ เทคโนโลยีการบริหารจัดการน้ำ เทคโนโลยีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่สำคัญของประเทศไทย และเราจะมีโอกาสได้รับความรู้ในการพัฒนาจากประเทศที่ได้ประสบความสำเร็จแล้ว ซึ่งจะมีผลกระทบกับด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย


ผู้เขียนข่าว : นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
ถ่ายภาพ :   นายไววิทย์  ยอดประสิทธิ์  / นางสุนิสา ภาคเพียร นาวงษ์  
                 กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป