กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน รมว.วท. เป็นประธานในพิธีประกาศกิตติคุณผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2558

รมว.วท. เป็นประธานในพิธีประกาศกิตติคุณผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2558

พิมพ์ PDF

 

    เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558 เวลา 13.00 น. ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีประกาศกิตติคุณผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2558 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ตลอดจนผู้ที่ได้รับประกาศกิตติคุณ (ผู้เกษียณอายุ) เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

        ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กล่าวว่า ผู้ปฏิบัติหน้าที่จนครบวาระเกษียณ ถือได้ว่าเป็นผู้ประสบความสำเร็จในชีวิตการทำงาน  โดยได้อุทิศแรงกาย แรงใจ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ อดทน เพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์ให้กับหน่วยงานและประเทศชาติ  มาเป็นระยะเวลายาวนาน การจัด “พิธีประกาศกิตติคุณผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2558 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องคุณงามความดีของผู้เกษียณอายุ ที่ได้มุ่งมั่นและตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการ ให้กับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตลอดมา ทั้งนี้ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล ตลอดจนพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ โปรดอภิบาลคุ้มครองให้ผู้เกษียณอายุ มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง  มีความสุขกาย  สุขใจในการดำเนินชีวิตภายหลังเกษียณอายุตลอดไป

     
     

            รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า ทุกปีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะมีข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ครบเกษียณอายุราชการ  ซึ่งได้ปฏิบัติงานจนเกิดคุณูปการให้แก่หน่วยงาน สมควรที่จะได้รับการยกย่อง เชิดชู และตอบแทนความดี  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้จัด “พิธีประกาศกิตติคุณผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2558”  เพื่อแสดงมุทิตาจิต อันเป็นจิตแห่งความชื่นชม ยกย่องกิตติคุณแก่ผู้ครบวาระเกษียณอายุ อีกทั้งเป็นการแสดงความขอบคุณ ที่ได้ใช้ความรู้ความสามารถ ปฏิบัติหน้าที่ให้แก่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จนประสบผลสำเร็จเป็นระยะเวลาอันยาวนานมาเป็นอย่างดี

          ทั้งนี้ ในปีนี้มีข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกษียณอายุ รวม 10 หน่วยงาน ประกอบด้วย

              1. สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จำนวน   4  คน

              2. กรมวิทยาศาสตร์บริการ                                จำนวน  11 คน            

              3. สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ                                  จำนวน  5 คน            

              4. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย จำนวน 18 คน                         

              5. องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ                จำนวน  1 คน                                        

              6. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ     จำนวน  3 คน          

              7. สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ                                 จำนวน  1 คน          

              8. สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)     จำนวน  1 คน            

              9. สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)   จำนวน  8 คน                  

              10. สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)       จำนวน  1 คน              

 

ผู้ประสานงาน :  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834

e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป