กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน “พิเชฐ” เตรียมพร้อมลงพื้นที่นครราชสีมา เปิดงานมหกรรมนวัตกรรมไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2558 พร้อมติดตาม โครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงปุ๋ย ของกลุ่มเกษตรกร

“พิเชฐ” เตรียมพร้อมลงพื้นที่นครราชสีมา เปิดงานมหกรรมนวัตกรรมไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2558 พร้อมติดตาม โครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงปุ๋ย ของกลุ่มเกษตรกร

พิมพ์ PDF

 

        วันที่ 26-27 กันยายนนี้ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมนวัตกรรมไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2558 “มหกรรมเพื่อความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน” ซึ่งจัดโดย สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) ร่วมกับ อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) เพื่อส่งเสริมให้เกิดธุรกิจเทคโนโลยีใหม่ที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง โดยนำผลงานนวัตกรรมไทยมาจัดแสดง ซึ่งภายในงานมีผลงานนวัตกรรมที่พร้อมนำออกสู่เขิงพาณิชย์มากมาย  ได้แก่ ระบบการบำบัดขยะแบบครบวงจร การเลี้ยงและการพัฒนาสายพันธุ์ไก่พื้นเมือง โคเนื้อพันธุ์โคราชวากิว โคนมทนร้อน ตลอดจนการเพิ่มมูลค่าให้กับมันสำปะหลัง โดยการเพิ่มผลผลิต และการแปรรูปให้เป็นอาหาร และพลังงาน

        ทั้งนี้ ในวันเปิดงาน วันที่ 26 กันยายน 2558 ได้มีกิจกรรมปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “สร้างชาติด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” รัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมทั้งมีการลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงการบรรยายพิเศษของ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เกี่ยวกับ “โครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี–Science and Technology Infrastructure Databank ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” (NESP STDB 2015)” อีกด้วย

       นอกจากนี้ ดร.พิเชฐ ยังได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงปุ๋ย ของกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์บ้านทองหลาง/บ้านโนนขุย และกลุ่มสหกรณ์การเกษตรพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ภายใต้การดำเนินงานของ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ที่สามารถลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่น ช่วยลดปริมาณสารเคมีตกค้างในผลผลิต ในดินและแหล่งน้ำ สร้างคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับชุมชนและสังคมไทยโดยรวม

     สำหรับสื่อมวลชนและผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานงานมหกรรมนวัตกรรมไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2558 “มหกรรมเพื่อความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน” ได้ตั้งแต่วันที่ 26-27 กันยายน 2558 ที่ อาคารสุรพัฒน์ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยประสานได้ที่ สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทร. 044-224818 โทรสาร 044-224823 ต่อ 105 หรือที่ E-mail อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

       และในส่วนของกลุ่มเกษตรกรหรือผู้สนใจทั่วไป สามารถขอรับคำแนะนำปรึกษาด้านการใช้ปุ๋ยเพื่อการเกษตรกรรม การจัดตั้งโรงงานผลิตปุ๋ยแบบครบวงจร การตรวจสอบและวิเคราะห์ธาตุอาหารในดิน พืช และปุ๋ย รวมทั้งการ ฝึกอบรมเทคนิคการผลิตปุ๋ยอย่างถูกวิธี ได้ที่ ฝ่ายเทคโนโลยีการเกษตร วว. เทคโนธานี คลอง 5 จ.ปทุมธานี 12120 โทร. 0 2577 9000  โทรสาร 02 577 9009  ในวันเวลาราชการ หรือที่ www. tistr.or.th  E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

ข้อมูลโดย : ดร.สุพจน์ สุทธิรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์

โทร. 02-333-3700 ต่อ 4051    

 

ผู้ประสานงาน :  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834

 

e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป