กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน เนคเทคจัดงาน NETEC ACE 2015 ชูแนวคิด พลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจนวัตกรรม

เนคเทคจัดงาน NETEC ACE 2015 ชูแนวคิด พลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจนวัตกรรม

พิมพ์ PDF

 

 

    16 กันยายน 2558 / ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการเนคเทค ประจำปี 2558 (NECTEC Annual Conference & Exhibitions 2015) ภายใต้แนวคิด "เนคเทค: พลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจนวัตกรรม หรือ A driving Force to an Innovation Economy" จัดโดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือ เนคเทค สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ สุขุมวิท 22 กรุงเทพฯ

     ดร.พิเชฐ กล่าวว่า ภายใต้แนวคิด พลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจนวัตกรรม เป็นหัวข้อที่สอดรับกับสถานการณ์ในปัจจุบันของประเทศไทย  โดยมุ่งการสร้างสมดุลของการพัฒนาประเทศด้วยนวัตกรรมที่นำไปสู่การเติบโต ใน 3 มิติ ประกอบด้วย การเติบโตแบบแบ่งปันทั่วถึง การเติบโตที่ทำให้เกิดมูลค่าเพิ่มสูง และการเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 งานในวันนี้จึงเป็นสิ่งที่สอดรับกับสถานการณ์ของประเทศไทย และสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาประเทศให้มีความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน ด้วยการเร่งสร้างขีดความสามารถด้านงานวิจัย และการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย โดยการส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนด้านงานวิจัยและพัฒนาให้พอเพียงเพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศ รวมทั้งการเสริมสร้างบุคลากรด้านการวิจัย และการสร้างเครือข่ายวิจัยสำหรับภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคธุรกิจ ทั้งภายในและภายนอกของประเทศ เพื่อมุ่งสู่ประโยชน์ของสังคมและประชาชน ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่าหน่วยงานทุกส่วนภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นั้น สนับสนุนการแก้ปัญหาสำคัญของประเทศ และดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลด้านการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม นำนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน การจัดงานภายใต้แนวคิดดังกล่าวนี้ จึงเป็นเสมือนการบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ไปสู่เศรษฐกิจนวัตกรรมซึ่งจะช่วยนำพาประเทศให้ก้าวพ้นกับดักประเทศรายได้ปานกลาง อันจะเป็นการคืนความสุขให้กับประชชาชนชาวไทยในทุคภาคส่วน

 

   

    ทั้งนี้ ภายในงานดังกล่าว ได้มีการจัดแสดงนิทรรศการงานวิจัยที่พร้อมนำไปใช้ได้จริง โดยแบ่งเป็นโซน 

  • นวัตกรรมเศรษฐกิจ      :   ผลงานวิจัยและพัฒนาที่ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของประเทศ
  • นวัตกรรมเพื่อสังคม     :   ผลงานวิจัยและพัฒนาที่ช่วยยกระดับความเป็นอยู่ และคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น
  • ผลงานโครงการต่อกล้าให้เติบโต  :  ผลงานทางด้านไอทีที่ต่อยอดพัฒนาโปรแกรมซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ของ          นักเรียน นักศึกษา และบุคลลทั่วไป ติดอาวุธด้านการตลาด พร้อมสู่การใช้งานจริงจำนวน 15 ทีม 

    นอกจากนี้ ยังมีหัวข้อการสัมมนาวิชาการที่น่าสนใจอีกหลากหลาย อาทิ 1.ทางรอดวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สำหรับการพิมพ์ไทยด้วยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์แบบพิมพ์ได้ 2. ระบบประเมินพืชทดแทนที่ให้กำไรสูงสุด 3. สร้างโอกาสทางธุรกิจด้วยการเชื่อมต่อของทุกสิ่งบนเทคโนโลยีกลุ่มเมฆ 4.เทคโนโลยีประมวลผลภาษา อนาคตนวัตกรรมแปลงเสียงพูดเป็นข้อความภาษาไทยที่ไกลกว่าบนสมาร์ทโฟน 5. นวัตกรรมเพื่อคุณภาพชีวิต 6.ผลงานของคุณผ่านมาตรฐานเว็บไซด์และอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่ทุกคนเข้าถึงและใช้งานได้หรือยัง 7.ไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับชุมชนชายขอบ 8. Internet of Things and Big Data Analytic Spacial Session)

 

 

ที่มาข้อมูล : ฝ่ายประชาสัมพันธ์เนคเทค 

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

โทร. 02-564-6900 ต่อ 2338-2330
ภาพข่าวและวีดิโอโดย : นางสุนิสา ภาคเพียร นาวงษ์์,นายไววิทย์ ยอดประสิทธิ์
ประสานงานได้ที่  : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
e-mail :     อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
Facebook : sciencethailand
Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313
 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป