กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน นิวตันฟันด์ ฉลองครบรอบ 1 ปี ทูตอังกฤษ-รมว.วิทย์ไทย แถลงความสำเร็จ วางเป้าปีที่ 2 เพิ่มใช้เงิน 400 กว่าล้านบาท เน้นวิจัยและนวัตกรรมเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและสังคมไทยสู่ความยั่งยืน

นิวตันฟันด์ ฉลองครบรอบ 1 ปี ทูตอังกฤษ-รมว.วิทย์ไทย แถลงความสำเร็จ วางเป้าปีที่ 2 เพิ่มใช้เงิน 400 กว่าล้านบาท เน้นวิจัยและนวัตกรรมเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและสังคมไทยสู่ความยั่งยืน

พิมพ์ PDF

     ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา นายมาร์ค เคนท์ เอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย และ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แถลงผลสำเร็จรอบ 1 ปี กองทุนความร่วมมือนิวตันภายใต้วงเงินสนับสนุน 82.5 ล้านบาท เพื่อการวิจัยร่วมและการสร้างนวัตกรรมระหว่างสหราชอาณาจักรและประเทศไทย ณ สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษ ประจำประเทศไทย ซึ่งในปีแรกร่วมดำเนินการกับ 3 หน่วยงานไทย คือ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ 2 หน่วยงานอังกฤษ คือ British Countil (BC) และ Royal Academy of Engineering (RAEng) โดยในการดำเนินงานของปีที่สองจะขยายวงเงินเป็น 5 เท่าจากเดิม หรือ 422.5 ล้านบาท และขยายเครือข่ายความร่วมมืออีกจำนวนมาก

       นายมาร์ค เคนท์ เอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย กล่าวว่า  เมื่อปีก่อนประเทศอังกฤษริเริ่มกองทุนวิจัยและนวัตกรรมสำหรับประเทศที่มีศักยภาพ ที่เรียกว่า ‘นิวตันฟันด์’ โดยเป็นกองทุนร่วมระหว่างประเทศอังกฤษและประเทศไทยแบบครึ่ง-ครึ่ง ที่ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิ สถาบันความร่วมมือ และหุ้นส่วนองค์กรของทั้งสองประเทศ ในกรอบวงเงิน 5 ปี 1,000 ล้านบาท ซึ่งในปีแรก ใช้งบประมาณ 82.5 ล้านบาทเพื่อสนับสนุนกิจกรรม 4 ด้านสำหรับนักวิจัยและนักนวัตกรรมจากทั้งสองประเทศรวมแล้วกว่า 500 คน ได้แก่ 1.ทุนสนับสนุนการวิจัยร่วมยุทธศาสตร์ระดับชาติด้านโรคในประเทศไทย 2. ทุนผู้นำนวัตกรรม 3. ทุนแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาเอก และ 4. การบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม นอกจากนี้ เอกอัคราชทูตอังกฤษ ยังกล่าวว่า ตนมั่นใจว่าความร่วมมือนี้จะกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยและอังกฤษอย่างแน่นแฟ้นในสาขาที่สร้างความแตกต่างให้กับชีวิตของมนุษย์ และในปีที่สองจะเพิ่มเงินทุนเป็น 422.5 ล้านบาท ภายใต้ 10 โครงการความร่วมมือ

        ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่า เทคโนโลยีขั้นสูงและนวัตกรรมเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมไปสู่ระดับที่สูงขึ้น จะช่วยให้ประเทศไทยสามารถหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางได้โดยเร็ว ซึ่งประเทศไทยต้องการการจัดระบบและเครือข่ายความร่วมมือจากนานาชาติในการเพิ่มการลงทุนด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ของประเทศไทย สู่เป้าหมาย 1% ของจีดีพีโดยมีเอกชนเป็นแกนหลัก ณ ปัจจุบัน มีสัญญาณที่ดีที่เอกชนรายใหญ่หลายบริษัทประกาศเพิ่มการลงทุนหลายเท่าตัว อันจะทำให้เอสเอ็มอีปฏิบัติตามเช่นกัน และที่สำคัญที่สุดคือการพัฒนาบุคลากรด้านวิจัยและ วทน. ซึ่งมีอยู่ในภาคเอกชนเพียง 7% ของบุคลากรที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก ทั้งประเทศ ซึ่งรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์ ได้กล่าวขอบคุณหุ้นส่วนนิวตันฟันด์ทั้งหมด ที่ช่วยทำให้เกิดการพัฒนาอย่างเห็นได้ชัดในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา     

        “ในวันนี้ประเทศไทยต้องมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาด้านการเกษตรและข้าว รวมถึงด้านสุขภาพทั้งโรคติดต่อและไม่ติดต่อในสังคมไทย ต้องใช้ทรัพยากรที่เรามีอยู่ในการทำประโยชน์ให้กับประเทศและโลกใบนี้  ประเทศไทยตัองการเป็นผู้นำด้านการวิจัยและพัฒนาในสาขาดังกล่าว เชื่อมโยงการทำงานของกระทรวงและการทำงานกับต่างประเทศอย่างมีดุลยภาพ และหวังว่าความร่วมมือนี้จะมีความต่อเนื่องตลอดไป” ดร.พิเชฐ กล่าวทิ้งท้าย

       สำหรับในปีที่ 2 นิวตันฟันด์จะดำเนินการครอบคลุม 3 ด้าน ได้แก่ การพัฒนาบุคลากร การวิจัย และการประยุกต์ใช้ผลงานวิจัย ภายใต้ 10 โปรแกรม ได้แก่ 1.ทุนวิจัยด้านสุขภาพ 2.ทุนวิจัยเกี่ยวกับข้าว 3.ทุนวิจัยและดำเนินงานด้านสะเต็มศึกษา ทุนวิจัยในสหราชอาณาจักรสำหรับ
4.นักศึกษาปริญญาเอก 5.นักวิจัยรุ่นใหม่ และ 6.นักวิจัยรุ่นกลาง 7. ทุนเพื่อการพัฒนาทักษะด้านการสื่อสาร การสร้างเครือข่ายวิจัยและการบริหารจัดการงานวิจัย สำหรับนักวิจัยและเจ้าหน้าที่โครงการวิจัย 8.ทุนจัดประชุมทางวิชาการและการเดินทางเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ 9.ทุนวิจัยร่วมในระดับหน่วยงานวิจัย และ 10. ทุนเพื่อการสร้างองค์ความรู้และทักษะการบริหารจัดการวิสาหกิจ โดยมี 6 หน่วยงานไทย (สวทช. สวทน. สกว. สสวท. สวก. และ สกอ.) และ 6 หน่วยงานอังกฤษ (BBSRC BA BC MRC RAEng และ RS) ร่วมดำเนินการด้านสุขภาพ เกษตร พลังงาน สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ และนโยบาย วทน.

 

 

 

 

ประสานงานได้ที่ : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834

e-mail :   อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

Facebook : sciencethailand

Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313

 

 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป