กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ก.วิทย์ - สวทช. จัดหนักโปรโมชั่น เปิดทางเอกชนเป็นเจ้าของงานวิจัยทั้งภาครัฐและเอกชนเพียงชิ้นละ 30,000 บาท เท่านั้น

ก.วิทย์ - สวทช. จัดหนักโปรโมชั่น เปิดทางเอกชนเป็นเจ้าของงานวิจัยทั้งภาครัฐและเอกชนเพียงชิ้นละ 30,000 บาท เท่านั้น

พิมพ์ PDF

 

 

 
    (3 กันยายน 2558) ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรุงเทพฯ - กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ดำเนินการจัดงาน “โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ ปี 2558/2” หวังกระตุ้นให้ภาคเอกชนที่สนใจนำเอานวัตกรรมเทคโนโลยีไปต่อยอดหรือขยายผลเป็นสินค้าที่มีความแปลกใหม่และเพิ่มมูลค่าให้สูงขึ้น โดยครั้งนี้ สวทช. ขยายความร่วมมือกับหน่วยงานวิจัยและภาคการศึกษาเพิ่มเติมรวมเป็น 9 แห่ง ทำให้มีผลงานวิจัยพร้อมขับเคลื่อนสู่เชิงพาณิชย์มากถึง 82 ผลงาน ครอบคลุมทุกกลุ่มอุตสาหกรรม อาทิ อาหารและเครื่องดื่ม เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ การเกษตร เวชสำอางค์ และพลังงาน เป็นต้น โดยผลงานวิจัยทั้งหมดจะจัดบรรยายและแสดงในงาน Technology Show ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 15 กันยายน 2558 ณ โรงแรมสุโกศล ต่อไป
 
 
 
    ดร. พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า “รัฐบาลให้ความสำคัญกับสร้างความเข้มแข็งทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ การสร้างนวัตกรรมที่เป็นของตนเองผ่านทางการวิจัยพัฒนาทั้งภายในองค์กรเองหรือสถาบันวิจัยต่างๆ เป็นหนทางเดียวที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยการสร้างสังคมให้เป็นสังคมพื้นฐานองค์ความรู้ถือเป็นนโยบายหลักของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ รวมทั้งการสนับสนุนการผลักดันผลงานเหล่านั้นให้จับต้องได้ ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคเอกชนเพื่อผลิตเป็นสินค้าและบริการที่เกื้อหนุนเศรษฐกิจ และเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยเฉพาะในสาขาที่ประเทศไทยมีศักยภาพสูง ได้แก่ อาหารและการเกษตร อุตสาหกรรมการผลิตและบริการ รวมทั้งด้านและสุขภาพและสมุนไพร เป็นต้น”
 
 
    “โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ เป็นโครงการที่ภาครัฐผลักดันและสนับสนุนให้เอกชนให้ความสำคัญและสนใจลงทุนใการวิจัยและพัฒนามากขึ้น เป็นโอกาสที่ SME ที่ไม่ได้มีทีมวิจัยพัฒนาเป็นของตนเอง จะสามารถเข้ามาเลือกใช้ประโยชน์จากงานวิจัยที่ตอบโจทย์กับธุรกิจของตนได้ อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้นักวิจัยเข้าใจและเข้าถึงความต้องการของภาคเอกชนได้อย่างแท้จริง ทำให้สามารถพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพให้ภาคอุตสาหกรรมได้ เมื่อภาคเอกชนเห็นความสำคัญจะส่งผลให้มูลค่าการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศเพิ่มมากขึ้น ลดการนำเข้าหรือการใช้งานเทคโนโลยีจากต่างประเทศ และต้นทุนของการผลิตเองจะถูกลงตามเช่นกัน ตลอดจนเศรษฐกิจของประเทศจะสามารถก้าวต่อไปได้อย่างมั่นคงในท้ายที่สุด”
 
 
 
     นอกจากนี้ งานวิจัยจากภาครัฐเหล่านี้ได้รับอนุสิทธิบัตรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงสามารถการันตีเชิงวิชาการ เชิงคุณภาพได้ และทำให้เอกชนสามารถเข้ามาซื้องานวิจัยต่างๆของรัฐ ซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐานแล้ว นำไปทำงานต่อจนสามารถขายได้ หากเอกชนที่สนใจอยากซื้องานวิจัยสามารถซื้อได้ในราคา 30,000 บาท/ต่อชิ้น โดยมีกฏเกณฑ์ คือ หากงานวิจัยสามารถขายได้ รัฐบาลจะคืนเงิน 30,000 บาท ให้ และหากมีรายได้ก็คืนค่าธรรมเนียมให้เรา 2 % เพื่อนำมาพัฒนางานวิจัยต่อ ที่สำคัญเป็นครั้งแรกที่เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนมากยิ่งขึ้น และขอฝากประชาสัมพันธ์ไปถึงเอกชนที่มีความสนใจมาซื้องานวิจัยที่พร้อมขายและนำไปทำให้เกิดประโยชน์ จะเป็นประโยชน์ต้อระบบเศรษฐกิจของประเทศในที่สุด
 
 
 
     รองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวถึง นโยบายของสภาอุตสาหกรรมฯ ในการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการไทยด้วยเทคโนโลยี “สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่มุ่งเน้นการสนับสนุนและเสริมสร้างการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอย่างบูรณาการ จึงได้มีความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนดำเนินโครงการต่างๆ มากมาย อีกทั้งเป็นตัวแทนภาคอุตสาหกรรมเสนอแนวทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และอุตสาหกรรม เพื่อผลักดันให้เป็นนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาและยกระดับการผลิตของภาคอุตสาหกรรม พร้อมทั้งพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือของสมาชิกรวมถึงหน่วยงานภาครัฐ เพื่อสร้างความเป็นเอกภาพและความสมานฉันท์ในการร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจจากภาคอุตสาหกรรมให้มีขีดความสามารถการแข่งขันได้ในระดับสากล 
        สภาอุตสาหกรรมฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ที่มุ่งเน้นการสนับสนุนและเสริมสร้างการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม ในส่วนของนโยบายก็ได้มีการกำหนดให้ “การเพิ่มขีดความสามารถของภาคอุตสาหกรรม ด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรม” เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ของสภาอุตสาหกรรมฯ ซึ่งในการนี้ สภาอุตสาหกรรมฯ ก็ได้มีความร่วมมือกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในการดำเนินงาน “โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์” ซึ่งเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์หลักในการนำผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม ของหน่วยงานภาครัฐและมหาวิทยาลัย มาสู่ภาคอุตสาหกรรมเพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรม โดยเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนสามารถนำผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาพัฒนาต่อยอดได้ในราคาถูก เพื่อนำไปสู่การผลิต จำหน่ายและ/หรือการประกอบการแบบไม่สงวนสิทธิ (Non-exclusive) ซึ่งจะสร้างประโยชน์ให้แก่นักวิจัยและผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม โดย สถาบันวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานอำนวยความสะดวก รวบรวม และกระจายข้อมูลต่างๆ ให้เกิดการเชื่อมโยงผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้แก่ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมได้ใช้เทคโนโลยีดังกล่าว ซึ่งผลการดำเนินงาน “โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์” ในระยะที่ 1 ที่ผ่านมานั้น มีจำนวนผลงานเทคโนโลยีที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จำนวน 11 ผลงาน และมีกำหนดการ สมัครขอรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีวันสุดท้ายเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา รวมผู้ประกอบการภาคเอกชนขอรับเทคโนโลยี จำนวน 6 ราย สำหรับในระยะที่ 2 นี้ มีจำนวนผลงานเทคโนโลยีที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จำนวน 82 ผลงาน ซึ่งสภาอุตสาหกรรมฯ คาดหวังว่าจะกระตุ้นและขยายการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมเหล่านี้สู่ภาคอุตสาหกรรมในวงกว้างขึ้น”
 
 
 
  คุณประวิทย์ ประกฤตศรี ประธานคณะกรรมการนวัตกรรมและการวิจัย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ให้ความสาคัญกับการสร้างความสามารถในการแข่งขันให้ผู้ประกอบการในปี พ.ศ. 2558-2559 จึงได้กาหนดวิสัยทัศน์ “การเป็นสถาบันหลักทางธุรกิจ ที่มีองค์ความรู้ มีเครือข่าย และความร่วมมือที่เข้มแข็งที่สุดของประเทศ โดยมีเป้าประสงค์ให้ประเทศไทย มีศักยภาพและแสวงหาโอกาส ให้สามารถแข่งขันได้ ในตลาดโลกอย่างยั่งยืน” พร้อมกาหนดพันธกิจเพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมาย 3 เสาหลักได้แก่ 
     1. Competitiveness Enhancement ด้านการพัฒนา เพิ่มพูนทักษะความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการทุกภาคส่วน โดยเฉพาะ SMEs อาทิ กิจกรรม ด้านพัฒนาธุรกิจเกษตรและอาหาร, โครงการอบรมและสัมมนา “SMEs...วิธีทาเงิน, SMEs…On Site Visit, SMEs Pro-active, โครงการสุดยอด SMEs จังหวัด, โครงการลงบัญชีสาหรับธุรกิจ SMEs, โครงการสนับสนุนผู้ประกอบการด้านการงินการลงทุน, โครงการศูนย์ THAILAND SMEs CENTER และแสดงสินค้าและจับคู่ธุรกิจ ASEAN SMEs Expo ฯลฯ นอกจากนั้นยังมีโครงการและแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยด้วยการวิจัย อาทิ 
- โครงการคูปองนวัตกรรมฯ ระยะที่ 2 ซึ่งหอการค้าไทยกาหนดเป้าหมายผู้ประกอบการเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 100 รายในปี 2558 -2559 
- ผลักดันให้เกิดโครงการ Bio-based Industry เพื่อมุ่งเน้นสร้างความเข้มแข็งให้กับห่วงโซ่อุตสาหกรรมเกษตร วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาจุดที่จะใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้าไปเพิ่มมูลค่าทั้งในแง่การเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน เพิ่มคุณภาพและเพิ่มความหลากหลายให้กับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของไทยให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขื้น 
 
.
 
- โครงการ Innovative Packaging for SMEs กาหนดเป้าหมายผู้ประกอบการเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 2,500 รายในปี 2558 -2559 
- โครงการศูนย์ปรึกษาการประหยัดพลังงาน ซึ่งได้จัดตั้งมาเป็นปีที่ 7 โดยมีสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 2,000 บริษัท พร้อมจัดอบรมสัมมนาการประหยัดพลังงาน การให้คาปรึกษาเชิงลึกด้านพลังงาน เป็นต้น
- โครงการจัดตั้งสถาบัน THAILAND SMEs CENTER BY THAI CHAMBER OF COMMERCE เพื่อรองรับการให้บริการและให้คาปรึกษาเพื่อยกระดับศักยภาพของภาคการค้า บริการ และอุตสาหกรรม 
- การผลักดันการทาการเกษตรสมัยใหม่ (Modern Farming) และการรวมแปลงการผลิตขนาดใหญ่เพื่อใช้เครื่องจักรในการบริหารจัดการ (Mechanization) เพื่อเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุน 
     2. Connectivity and Collaboration ด้านการพัฒนาเครือข่าย และความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศระดับภูมิภาค และระดับโลก อาทิกิจกรรม งานสัมมนา AEC and SMEs Challenges: Next Steps (Phase 6), งานสัมมนา ASEAN Business Forum 2015, โครงการสร้างศักยภาพให้กับ YEC หอการค้า (โครงการ SEED: รุ่น2), การเดินทางเยือนต่างประเทศและการส่งเสริมการค้าและความร่วมและความร่วมมือกับภาครัฐ โครงการจัดทาฐานข้อมูลงานวิจัย นักวิจัย หรือ ผู้เชี่ยวชาญ และ กลุ่มผู้ประกอบการ SME และการนางานวิจัยไปประยุกค์ใช้เพื่อให้เกิดการนางานวิจัยไปใช้งานให้ได้จริง 
       3. Good Governance & Corporate Social Responsibility ด้านการลดความเหลื่อมล้าเสริม สร้างธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบในการดาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน อาทิ โครงการประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่นประจาปี (ปีที่ 13), วันต่อต้านคอร์รัปชัน, การปรับปรุงสัญลักษณ์ Q-MARK เป็นต้น
 
 
        ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวถึงภาพรวมการจัดงานว่า “โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ ได้ดำเนินการต่อกันมาเป็นปีที่ 2 สิ่งที่พิเศษเพิ่มจากปีที่แล้วคือ เรามีหน่วยงานพันธมิตรมาช่วยกันเพิ่มขึ้นอีก 8 หน่วยงาน ได้แก่ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย หรือ วว.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  มหาวิทยาลัยนเรศวร  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้  รวมทั้ง สวทช. เองด้วย ทั้งสิ้นเป็น 9 หน่วยงาน พร้อมที่จะร่วมกันนำเสนอผลงานวิจัยมากถึงจำนวน 82 ผลงาน ครอบคลุมกลุ่มอุตสาหกรรมมากขึ้น ได้แก่ อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม โดยเฉพาะกลุ่มผุ้สูงอายุ อุตสาหกรรมเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ อุตสาหกรรมการเกษตรทั้งก่อนและหลังเก็บเกี่ยว อุตสาหกรรมเวชสำอางค์และสมุนไพร และอื่นๆ เช่น เทคโนโลยีในด้านความมั่นคง และการประหยัดพลังงาน”
        ซึ่งผลงานวิจัยทั้งหมดจะจัดบรรยายและแสดงในงาน Technology Show ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 15 กันยายน 2558 ณ โรงแรมสุโกศล ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ ตั้งแต่เวลา 8.30 - 17.00 น. เพื่อให้ผู้สนใจโดยเฉพาะบริษัทภาคเอกชน ได้รับฟังข้อมูลงานวิจัยในกลุ่มต่างๆ รวมทั้งรายละเอียดในการถ่ายทอดเทคโนโลยี สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนเข้าร่วมงานล่วงหน้าได้ที่ www.nstda.or.th/nstda-services หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0-2564-8000
 
--------------------------
สื่อมวลชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่:
ฝ่ายประสานงาน คุณธีรนิตย์  รัตนวราห โทรศัพท์ 0-2644-8150 ต่อ 81855
มือถือ 0818140886 อีเมล อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
 
ผู้ส่งข่าว 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร   อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน โดยสามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02 564 7000 ต่อ
71730, 71725, 71727, 71728, ลัญจนา (089-128-5004), ชนานันท์ (081 6396122), วีระวุฒิ (081-614-4465), ชัชวาลย์ (083 032-5145) กัณวีย์ (081-6256673) 
 
ที่มาข้อมูล : ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ภาพข่าว : นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทร. 02 333 3728-3732  โทรสาร 02 333 3834  

ประสานข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
โทร. 02 333 3924, 02 333 3927 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป