กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน กระทรวงวิทย์ฯ คัด 100 นวัตกรรมไทยพร้อมใช้โชว์ในงาน “มหกรรมนวัตกรรมไทยภาคเหนือ 58”

กระทรวงวิทย์ฯ คัด 100 นวัตกรรมไทยพร้อมใช้โชว์ในงาน “มหกรรมนวัตกรรมไทยภาคเหนือ 58”

พิมพ์ PDF

      29 สิงหาคม 2558 เชียงใหม่ / กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จัดงาน “มหกรรมนวัตกรรมไทยภาคเหนือ ประจำปี 2558” คัดผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการพัฒนาและพร้อมใช้งานกว่า 100 นวัตกรรมมาจัดแสดง ชูไฮไลท์โรงงานต้นแบบลดความชื้นและกำจัดแมลงในข้าวด้วยความร้อนคลื่นวิทยุ ที่สามารถกำจัดแมลงในข้าวได้ทุกชนิดโดยไม่ใช้สารเคมี ฆ่าเชื้อโรค ลดการหืน และยืดอายุเก็บข้าวได้นานขึ้น พร้อมเปิดเวทีเจรจาธุรกิจสำหรับนักลงทุนและเจ้าของนวัตกรรม พิเศษสำหรับผู้ประกอบการรับสิทธิสนับสนุนจากภาครัฐภายในงาน เช่น คูปองนวัตกรรม การสนับสนุนเงินเพื่อการพัฒนานวัตกรรมของภาคเอกชน เงินกู้ดอกเบี้ยพิเศษเพื่อผู้ประกอบการที่ต้องการลงทุนธุรกิจนวัตกรรม วันที่ 29 -30 สิงหาคมนี้ ที่เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต จ.เชียงใหม่

      ดร. พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวในการเป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมนวัตกรรมไทยภาคเหนือ ประจำปี 2558” ว่า จากความสำเร็จของการจัดแสดงนิทรรศการนวัตกรรมและเทคโนโลยีไทยเพื่อ SMEs และเกษตรกร ในคราวการประชุม ครม.สัญจร ครั้งที่ 1 เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ณ สวนสนประดิพัทธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รัฐบาลจึงได้มีมติเห็นชอบให้เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานนวัตกรรมไทยที่ได้เสนอขอขึ้นบัญชีนวัตกรรม โดยมอบหมายให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดำเนินการจัดงานมหกรรมนวัตกรรมไทยประจำปี 2558 ขึ้นใน 3 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ที่ จ.เชียงใหม่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ จ.นครราชสีมา และภาคใต้ ที่ จ.สงขลา เพื่อส่งเสริมให้เกิดธุรกิจเทคโนโลยีใหม่ที่มีความสามารถในการแข่งขันสูง การถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์ให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ในภูมิภาค และให้ผู้ประกอบการและประชาชนในท้องถิ่นมีโอกาสเข้าถึงและเลือกใช้นวัตกรรมที่คิดค้นโดยคนไทยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ

       

             กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ซึ่งมีอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคกระจายอยู่ใน 3 ภูมิภาคหลัก โดยทำหน้าที่ในการส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศให้เข้มแข็งและเป็นพื้นที่อำนวยความสะดวกให้ภาคเอกชนที่กระจายอยู่ตามภูมิภาคต่าง ๆ เข้ามาทำงานวิจัย โดยมีนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจำนวนมากที่เป็นตัวกลางเชื่อมโยงระหว่างภาคอุตสาหกรรม ภาคการศึกษา ภาครัฐและชุมชนท้องถิ่น จึงได้คัดเลือกนวัตกรรมฝีมือคนไทยที่มีมากมายมาจัดแสดงในงานดังกล่าว ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมไทยก้าวหน้า เศรษฐกิจไทยมั่นคง” ซึ่งกำหนดจัดที่เชียงใหม่เป็นที่แรก โดยมีอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือเป็นผู้รับผิดชอบจัดงานในชื่อ “มหกรรมนวัตกรรมไทยภาคเหนือ ประจำปี 2558” ตั้งแต่วันนี้ – 30 สิงหาคม 2558 ณ เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต จ.เชียงใหม่ โดยมีกลุ่มผู้ลงทุนที่สนใจในธุรกิจนวัตกรรม ผู้ประกอบการจากภาคเอกชนที่ทำธุรกิจนวัตกรรม กลุ่มองค์กรภาคเอกชน และหน่วยงานภาครัฐ อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และประชาชนทั่วไปแจ้งความจำนงเข้าร่วมงานกว่า 10,000 คน

           รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือได้คัดเลือกผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการพัฒนาและพร้อมใช้งานกว่า 100 นวัตกรรม อาทิ นวัตกรรมข้าว  นวัตกรรมเกษตรแปรรูป เครื่องจักรกลทางการเกษตร นวัตกรรมอาหาร นวัตกรรมเครื่องสำอาง นวัตกรรมการแพทย์ นวัตกรรมเพื่อผู้พิการ นวัตกรรมเพื่อผู้สูงอายุ นวัตกรรมไอที นวัตกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น  ซึ่งเป็นผลงานจากหน่วยงานภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือ และภาคเอกชน มาจัดแสดงเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จในการนำเอาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มาพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิต โดยในงานมีนวัตกรรมที่เป็นไฮไลท์ คือ โรงงานต้นแบบลดความชื้นและกำจัดแมลงในข้าวด้วยเทคโนโลยีการให้ความร้อนด้วยคลื่นวิทยุ (Radio Frequency Heating: RF) ซึ่งสามารถกำจัดแมลงตลอดห่วงโซ่ชีวิตของแมลงในข้าวได้ทุกชนิดโดยไม่ใช้สารเคมี อีกทั้งยังสามารถฆ่าเชื้อโรคในการจัดเก็บ ลดการหืนและยืดอายุการเก็บข้าวได้ยาวนานขึ้น โดยจำลองระบบเครื่องจักรการทำงานขนาด 15 × 15 x 6 เมตร เท่าของจริงมาจัดแสดง

           ทั้งนี้ นอกจากการแสดงผลงานนวัตกรรมที่มีมาตรฐาน ใช้งานได้จริง และพร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีแล้ว ภายในงานมหกรรมนวัตกรรมไทยภาคเหนือ ยังประกอบด้วยการปาฐกถาพิเศษโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การลงนามความร่วมมือการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่พัฒนาโดยฝีมือคนไทย การเปิดตัว “ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี – Science Technology and Infrastructure Databank ภาคเหนือ” (NSP STDB 2015) โดยปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเปิดเวทีเจรจาธุรกิจสำหรับนักลงทุนและเจ้าของนวัตกรรม กลไกสนับสนุนพิเศษจากภาครัฐเฉพาะภายในงาน อาทิเช่น คูปองนวัตกรรม การสนับสนุนเงินเพื่อการพัฒนานวัตกรรมของภาคเอกชน เงินกู้ดอกเบี้ยพิเศษเพื่อผู้ประกอบการที่ต้องการลงทุนธุรกิจนวัตกรรม บูธแสดงผลงานจากภาคธุรกิจเอกชน กิจกรรม CEO Talk และมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชั้นนำ

 

    

 

ข้อมูลโดย : ดร.สุพจน์ สุทธิรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์

โทร. 02-333-3700 ต่อ 4051    

 

 
ภาพและข่าว : นางสาวนีรนุช ตามศักดิ์
วิดีโอ : นายภูษิต โพธิ์แสง
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834

e-mail :        อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

Facebook : sciencethailand

Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป