กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน “พิเชฐ” เดินหน้าปฏิรูป วทน. หวังสร้างประเทศไทยด้วยนวัตกรรม

“พิเชฐ” เดินหน้าปฏิรูป วทน. หวังสร้างประเทศไทยด้วยนวัตกรรม

พิมพ์ PDF

 
    “พิเชฐ” เดินหน้าปฏิรูป วทน. หวังสร้างประเทศไทยด้วยนวัตกรรม ด้าน “กานต์ ตระกูลฮุน” ฟันธง วิถีแห่งวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เป็นหนทางเดียวที่จะทำให้ประเทศไทย พ้นกับดักจากประเทศรายได้ปานกลาง สู่ประเทศรายได้สูง ชี้ชัดหลายมาตรการของกระทรวงวิทย์ฯ ดีกว่าหลายประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยซ้ำ 
 
       24 สิงหาคม 2558 รร.รามาการ์เด้นส์ / กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานคณะกรรมการนโนยายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) จัดเวทีปฏิรูปวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “สร้างอนาคตประเทศไทยด้วยนวัตกรรม”โดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 1,000 คน ซึ่งมาจากภาคเอกชน ผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัย ตลอดจนประชาชนทั่วไป 
       ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี กล่าวปาฐกถาเรื่อง “สร้างอนาคตประเทศไทยด้วยนวัตกรรม” โดยระบุตอนหนึ่งว่า ถึงเวลาแล้วที่คนไทยจะร่วมกันสร้างอนาคตประเทศด้วยนวัตกรรม เพื่อเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจและสังคมนวัตกรรรม  ต้องยอมรับว่า วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) เป็นข้อต่อของการพัฒนาในทุกมิติ เปรียบเสมือนฟันเฟืองที่ต้องขับเคลื่อนไปพร้อม ๆ กัน  ทั้งเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม โดยรัฐบาลเป็นผู้สนับสนุนให้เอกชนมีบทบาทในการพัฒนานวัตกรรม และมีมหาวิทยาลัยเป็นหิ้งใหญ่ที่มีของดีมากมายให้ได้ต่อยอดและดึงมาสู่ห้าง
 
       ดร.พิเชฐ กล่าวว่า ขณะนี้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  ได้สร้างมาตรการสนับสนุนในหลายส่วน เพื่อให้เกิดการพัฒนา ทั้งระบบแรงจูงใจ ที่ได้เพิ่มสิทธิประโยชน์ทางภาษี เพิ่มขอบเขตกิจกรรมนวัตกรรม การกำหนดพื้นที่นวัตกรรมพิเศษ  ในส่วนของโครงสร้างพื้นฐาน  ก็ได้ผลักดันการให้บริการทั้ง 4 ด้าน  MSTQ  คือระบบมาตรวิทยา ระบบมาตรฐาน ระบบการทดสอบ และระบบการรับรองคุณภาพ การสร้างศูนย์อำนวยความสะดวกสำหรับเอกชนที่สนใจลงทุนวิจัยและพัฒนาประสานงานเชื่อมโยง ให้เข้าถึงบริการภาครัฐ การจัดทำบัญชีนวัตกรรม เพื่อเปิดโอกาสให้สินค้าเข้าสู่ตลาดภาครัฐ การยกระดับ SME ด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรม ตลอดจนถึงเครือข่ายผู้จัดการนวัตกรรม 
       ด้านการพัฒนากำลังคน กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  ได้ผลักดันโครงการเคลื่อนย้ายกำลังคนจากภาครัฐสู่ภาคเอกชนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในภาคเอกชนหรือโครงการ Talent Mobility การพัฒนากำลังคน STEM รองรับความสามารถในการแข่งขันและกระจายโอกาสสู่พื้นที่ในภูมิภาค นอกจากนี้ยังสร้างและพัฒนากำลังคนในสาขาที่ขาดแคลน เช่น ระบบราง นักปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อสร้างผลิตผลการเกษตรมูลค่าสูง รวมทั้งได้จัดทำยุทธศาสตร์ การทูตวิทยาศาสตร์ เพื่อยกระดับขีดความสามารถของประเทศ  นอกจากนี้ ยังได้ปรับปรุงกฎหมาย และกฎระเบียบให้ทันสมัย อาทิ การร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ 2) เน้นตอบโจทย์ภาคการผลิตและบริการด้วย วทน. เพื่อให้เอกชนมามีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายนวัตกรรมของประเทศ ตลอดจนสร้างระบบนโยบายที่เชื่อมโยงกับระบบการจัดสรรงบประมาณ  
        
     ขณะเดียวกันก็ได้ผลักดัน ร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ให้สิทธิความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยแก่ผู้ทำวิจัย และเปิดโอกาสให้เอกชนเป็นผู้รับทุนวิจัยพัฒนาจากภาครัฐได้ รวมถึง ร่าง พ.ร.บ.กองทุนส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรม โดยการสนับสนุนทางการเงินเพื่อจัดตั้งศูนย์วิจัยพัฒนาภาคเอกชน และลงทุนร่วมทุนในธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งการร่วมมือร่วมใจทำกันทั้งหมดเพื่อเปลี่ยนผ่านประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนด้วยนวัตกรรม 
     ด้านนายกานต์ ตระกูลฮุน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เอสซีจี กล่าวว่า ตลอด 12 เดือน ที่ผ่านมาเห็นได้ชัดเจนว่า มาตรการต่าง ๆ ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้ขับเคลื่อนประเทศโดยใช้ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมนั้นหลายเรื่องดีกว่าหลาย ๆ ประเทศที่พัฒนาแล้วทำอยู่ด้วยซ้ำ แต่ทั้งนี้ภาคเอกชน และประชาชนต้องร่วมมือกัน มาลงทุนและเห็นความสำคัญของนวัตกรรม เช่นเดียวกับที่รัฐบาลกำลังดำเนินการอยู่
     “วันนี้ พวกเราต้องปรับกระบวนคิด ให้มั่นใจ และเชื่อมันว่า วิถีทาง วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม จะเป็นทางเดียว ที่จะทำให้ประเทศไทยพ้นจากประเทศรายได้ปานกลางสู่ประเทศรายได้สูงได้” กรรมการผู้จัดการใหญ่เอสซีจี ระบุ
 
 
ประสานงานได้ที่  : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ถ่ายภาพและวีดิโอ : นายปราโมทย์ ป้องสุธาธาร, นายไววิทย์ ยอดประสิทธิ์
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
อีเมลล์ : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป