กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน กระทรวงวิทย์ฯ จัดมหกรรมนวัตกรรมไทย 3 ภูมิภาค ยึดหัวเมือง เชียงใหม่ โคราช หาดใหญ่ ส่งต่องานวิจัยใช้ประโยชน์จริง กระตุ้นเศรษฐกิจประเทศ

กระทรวงวิทย์ฯ จัดมหกรรมนวัตกรรมไทย 3 ภูมิภาค ยึดหัวเมือง เชียงใหม่ โคราช หาดใหญ่ ส่งต่องานวิจัยใช้ประโยชน์จริง กระตุ้นเศรษฐกิจประเทศ

พิมพ์ PDF

 

     21 สิงหาคม 2558 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แถลงข่าวงาน “มหกรรมนวัตกรรมไทย 3 ภูมิภาค ประจำปี 2558” เดินสายจากภาคเหนือ ต่อด้วยอีสาน ก่อนลงสู่ใต้ จัดโดยสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) ร่วมกับ อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค  เพื่อส่งเสริมให้เกิดธุรกิจเทคโนโลยีใหม่ที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง ถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์ให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ในภูมิภาค และให้ผู้ประกอบการและประชาชนในท้องถิ่นมีโอกาสเข้าถึงและเลือกใช้นวัตกรรมที่คิดค้นโดยคนไทยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ

 

 

       รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่า จากความสำเร็จของนิทรรศการนวัตกรรมและเทคโนโลยีไทยเพื่อ SMEs และเกษตรกร ในคราวการประชุม ครม.สัญจร ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 27-28 มีนาคม 2558 ณ สวนสนประดิพัทธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ผ่านมา รัฐบาลได้มีมติเห็นชอบการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานนวัตกรรมไทยที่ได้เสนอขอขึ้นบัญชีนวัตกรรมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตามที่คณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมของประเทศ (คพน.) ที่มี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน โดยมอบหมายให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดมหกรรมนวัตกรรมไทยประจำปี 2558 ใน 3 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ (จ.เชียงใหม่) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ.นครราชสีมา) และภาคใต้ (จ.สงขลา)
 
 

        “อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศให้เข้มแข็งและเป็นพื้นที่อำนวยความสะดวกให้ภาคเอกชนที่กระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆ ทำงานวิจัย โดยมีนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจำนวนมากที่เป็นตัวกลางเชื่อมโยงระหว่างภาคอุตสาหกรรม ภาคการศึกษา ภาครัฐและชุมชนท้องถิ่น” ดร.พิเชฐ กล่าว

 
 
         ด้าน ผศ.ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยอีก 6 แห่งในภาคเหนือ ได้แก่ ม.แม่โจ้ ม.แม่ฟ้าหลวง ม.พะเยา ม.นเรศวร ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ และม.ราชภัฏพิบูลสงคราม เพื่อบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และการวิจัยของภาคเอกชน โดยมหกรรมนวัตกรรมไทยภาคเหนือจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2558 ณ เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล แอร์พอร์ตพลาซ่า จังหวัดเชียงใหม่ จะนำผลงานกว่า 50 ชิ้นมาจัดแสดงภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมไทยก้าวหน้า เศรษฐกิจไทยมั่นคง” มีนวัตกรรมที่เป็นไฮไลท์ คือ โรงงานต้นแบบลดความชื้นและกำจัดแมลงในข้าวด้วยคลื่นความถี่วิทยุ (RF) ที่จำลองระบบเครื่องจักรการทำงานขนาด 15×25 เมตร เท่าของจริงมาจัดแสดง         ขณะที่ ผศ.ดร.พงษ์ชัย จิตตะมัย ผู้จัดการสำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กล่าวว่า งานมหกรรมนวัตกรรมไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 18 กันยายน 2558 ณ ม.เทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา ภายใต้แนวคิด การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางด้านพลังงาน เพื่อลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ลดการนำเข้า และการเพิ่มมูลค่าผลผลิตการเกษตรโดยการผลิตและแปรรูปอาหารเพื่อการสร้างรายได้อย่างยั่งยืนและสร้างความมั่นคงให้กับประเทศ โดยมีไฮไลท์หลายชิ้น ได้แก่ ระบบการกำจัดขยะแบบครบวงจร และการพัฒนาสายพันธุ์พื้นเมือง นอกจากนั้นจะมีการนำเยี่ยมชมโรงกำจัดขยะ โรงไฟฟ้าชีวมวล และเยี่ยมชมสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (สซ.) ด้วยเช่นกัน
 
 

          สำหรับในภาคใต้ อาจารย์วรสันติ์ โสภณ รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า งานมหกรรมนวัตกรรมไทยภาคใต้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 – 31 ตุลาคม 2558 ณ หาดใหญ่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสทิวัล หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมยางพาราควบคู่กับการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่มีความสำคัญและจำเป็นในปัจจุบัน ซึ่งรวมถึงอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน  อาหารทะเลฮาลาลและอุปกรณ์การแพทย์ ที่อาศัยกลไกและบริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ในการเพิ่มขีดความสามารถด้านการตลาด และการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของผลงานวิจัย 
 
 

       งานมหกรรมนวัตกรรมไทย 3 ภูมิภาค ได้คัดเลือกผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการพัฒนาและพร้อมใช้จากสถาบันการศึกษาหลักของพื้นที่และหน่วยงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ จนถึงปลายน้ำ มานำแสดงเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จในการนำเอาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิต ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การปาฐกถาพิเศษจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ การสาธิตนวัตกรรม การเปิดเวทีเจรจาธุรกิจสำหรับนักลงทุนและเจ้าของนวัตกรรม การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี ตลอดจนการแสดงต่างๆ บนเวที 
        สำหรับผู้เข้าร่วมงานมหกรรมนวัตกรรมไทย 3 ภูมิภาค จะประกอบด้วย กลุ่มผู้ลงทุนที่สนใจในธุรกิจนวัตกรรม ผู้ประกอบการจากภาคเอกชนที่ทำธุรกิจนวัตกรรม กลุ่มองค์กรภาคเอกชน และหน่วยงานภาครัฐ อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่สนใจนวัตกรรมของไทย รวมทั้งสิ้นมากกว่า 1,000 คน

ข้อมูลเพิ่มเติม : ดร.สุพจน์ สุทธิรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์
โทร. 02-333-3700 ต่อ 4051

เขียนข่าว : นางสาวนีรนุช  ตามศักดิ์
ถ่ายภาพ : นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
e-mail :   อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
Facebook : sciencethailand
Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313
 
 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป