กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ผู้บริหาร วท.ร่วมยินดี 2 หน่วยงานในสังกัดทำ MOU ทางวิชาการด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

ผู้บริหาร วท.ร่วมยินดี 2 หน่วยงานในสังกัดทำ MOU ทางวิชาการด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

พิมพ์ PDF


     
       19 สิงหาคม 2558 ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานประชุมผู้บริหารกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ครั้งที่ 7/2558 เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามนโยบายและข้อสั่งการต่างๆประกอบด้วย การดำเนินงานด้านบริการทดสอบ/สอบเทียบแบบเบ็ดเสร็จ MOST One Stop Service ผ่านระบบเว็บไซต์ onestop.most.go.th  การติดตามความพร้อมการจัดงานเวทีปฏิรูปวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 2 กำหนดจัดในวันที่ 24 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นท์ ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายการปฏิรูปประเทศของรัฐบาล การรายงานผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือนของ วท. ภายใต้ Theme มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

 
 
 
           นอกจากนี้ ดร.พิเชฐ มอบหมายทุกหน่วยงานเร่งจัดทำแผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 โดยเฉพาะกรณีที่มีการจัดซื้อจัดจ้างด้วยงบประมาณจำนวนมากควรเตรียมพร้อมให้สามารถดำเนินการได้ทันที ทั้งนี้ ในการประชุมผู้บริหารดังกล่าว ดร.พิเชฐ ได้ให้เกียรติเป็นสักขีพยานในการลงนาม  MOU ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ระหว่าง สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (สทอภ.) กับ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) เพื่อพัฒนาระบบบริการแผนที่ดาวเทียมรายละเอียดสูงบริหารจัดการและผลักดันส่งเสริมการใช้งานด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศในการบริหารจัดการแหล่งที่ตั้งสถานประกอบการทางรังสีของ ปส. กับ  สทอภ. และพัฒนาบุคลากร โดยเฉพาะภารกิจสำคัญที่ต้องเฝ้าระวังเมื่อเปิด AEC ไทยอาจเป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้าและสารเคมี รังสีต่างๆ ผ่านไปยังประเทศเพื่อนบ้าน หรือแม้แต่การสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ในประเทศเพื่อนบ้าน เป็นต้น
 
ข่าวโดย : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ถ่ายภาพ : นางสุนิสา ภาคเพียร นาวงษ์ 
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
Facebook : sciencethailand

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป