กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน พล.อ.ประยุทธ์ เปิดงานตลาดนัดนวัตกรรมการแพทย์ไทย พบสิ่งประดิษฐ์ฝีมือคนไทยกว่า 1,000 รายการ ดันไทยเป็นศูนย์กลางอาเซียน

พล.อ.ประยุทธ์ เปิดงานตลาดนัดนวัตกรรมการแพทย์ไทย พบสิ่งประดิษฐ์ฝีมือคนไทยกว่า 1,000 รายการ ดันไทยเป็นศูนย์กลางอาเซียน

พิมพ์ PDF

 

วันที่ 18 สิงหาคม 2558  พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานตลาดนัดนวัตกรรมการแพทย์ไทย “ผลิตภัณฑ์จากแนวคิด สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์” โดยมี ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวรายงาน และ ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวต้อนรับ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ร่วมเปิดงานดังกล่าวฯ สำหรับการจัดงานตลาดนัดนวัตกรรมการแพทย์ไทยเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานหลักประกันสุขภาพ  ณ ฮอลล์ 9 อาคารอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี จ.นนทบุรี

     นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า งานตลาดนัดนวัตกรรมการแพทย์ไทยเป็นครั้งแรกของไทยที่รวบรวมผู้พัฒนานวัตกรรมฝีมือคนไทยกว่า 1,000 รายการ นักลงทุน หน่วยงานสนับสนุนการแพทย์และสาธารณสุขให้มาพบปะกัน เพิ่มโอกาสจับคู่การเจรจาธุรกิจ ผลักดันเป็นรากฐานพัฒนาศักยภาพประเทศ ทั้งหนุนงบวิจัยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 1 ของจีดีพี เพิ่มสัดส่วนสนับสนุนรัฐต่อเอกชน 30 : 70 จัดทำบัญชีนวัตกรรมการแพทย์ไทย และสร้างตลาดนวัตกรรมภาครัฐ นำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้ พร้อมดันไทยเป็นศูนย์กลางการแพทย์และสาธารณสุขของอาเซียน นอกจากนี้ แนวคิดระบบนวัตกรรมแห่งชาติ ยังเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของประเทศ และควรเชื่อมโยงเข้ากับระบบอื่นๆ อาทิ ระบบเศรษฐกิจมหภาค ระบบการศึกษา โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตลอดจนภาวะตลาดของสินค้าและปัจจัยการผลิต ซึ่งนโยบายของรัฐบาลให้ความสำคัญในการวิจัย พัฒนาต่อยอด และสร้างนวัตกรรมเพื่อนำไปสู่การผลิตและบริการที่ทันสมัย 

        ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ ได้มอบให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ กระทรวงสาธารณสุข หาวิธีคิดและดำเนินการเรื่องการใช้ยางให้เกิดประโยชน์ให้ได้มากที่สุด รวมถึงการผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ที่สามารถใช้ภายในบ้านได้ ให้กับผู้ป่วยที่ไม่ต้องการรักษาตัวที่โรงพยาบาลเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายสูง 
      ศ.ดร.ยงยุทธ กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดการพบปะกันระหว่างผู้พัฒนานวัตกรรมและผู้ใช้นวัตกรรมด้านการแพทย์และสาธารณสุข อันจะก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานและสามารถนำไปใช้ได้จริง ลดการนำเข้าจากต่างประเทศส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าถึงตามความจำเป็นด้านสุขภาพและส่งผลให้ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพของอาเซียนได้ในอนาคต และกลุ่มเป้าหมายที่มาร่วมงานครั้งนี้ ไม่ต่ำกว่า 3,000 คน จากจำนวนผู้ลงทะเบียนล่วงหน้า แบ่งเป็น 4 กลุ่ม คือ 1.ผู้คิดค้นนวัตกรรม ทั้งจากภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา มีผลิตภัณฑ์มาแสดงไม่ต่ำกว่า 1,000 ราย การ 2.ผู้ใช้งานนวัตกรรมการแพทย์ ทั้งจาก รพ.รัฐและเอกชนและสาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3.ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม สนับสนุนนวัตกรรมการแพทย์ และสาธารณสุข 4.ประชาชนผู้สนใจทั่วไป
       ศ.นพ.รัชตะ กล่าวว่า งานนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุขไทย ในปัจจุบันได้มีความก้าวหน้าไปอย่างมาก มีผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจากความรู้ความสามารถของนักประดิษฐ์ไทย แต่ยังขาดการบูรณาการระหว่างผู้คิดค้น หน่วยงานของรัฐ นักลงทุน ภาคเอกชน ความต้องการของผู้ใช้ รวมถึงการได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐอย่างเป็นระบบ การจัดงานในครั้งนี้จึงเป็นย่างก้าวสำคัญในการกระตุ้นและส่งเสริมให้เกิดโอกาสในการพบปะแลกเปลี่ยนระหว่างทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักประดิษฐ์รุ่นใหม่ๆ อีกด้วยและหวังว่าการจัดงานในวันนี้ จะสร้างประโยชน์แก่ประเทศชาติทั้งในเรื่องการสร้างคน การสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ส่งเสริมให้เศรษฐกิจไทยก้าวหน้า สมดังเจตจำนงของการจัดงาน และนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต และสุขภาพที่ดีของทุกคนในสังคม ซึ่งถือเป็นเป้าหมายหลักของการพัฒนาประเทศ ให้เกิด ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
       งานตลาดนัดนวัตกรรมการแพทย์ไทยครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2558 นี้ และได้นำผลงานนวัตกรรมการแพทย์ฝีมือคนไทย ประมาณ 1,000 รายการ มาจัดแสดงผล มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 3,000 ราย ซึ่งมีนวัตกรรมผลงานที่โดดเด่น อาทิ บ้านสำหรับผู้สูงอายุ ระบบหุ่นยนต์ผ่าตัด หุ่นยนต์ดินสอมินิ หุ่นยนต์สอนเด็กออทิสติก และรถพยาบาลนาโน เป็นต้น


ข่าวโดย : นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ
ถ่ายภาพและวีดิโอ : นางสุนิสา ภาคเพียร นาวงษ์, นายไววิทย์ ยอดประสิทธิ์
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
อีเมลล์ : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
 
 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป