กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน พิธีวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย

พิธีวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย

พิมพ์ PDF

 

 

          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี  เป็นผู้แทนพระองค์ ไปวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยเนื่องใน วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระราม 6 กรุงเทพมหานคร โดยมี ดร.พิเชฐ  ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ข้าราชการและแขกผู้มีเกียรติ รอรับผู้แทนพระองค์  (เมื่อวันที่ 18  สิงหาคม 2558 เวลา 09.15 น.)  

 

            เมื่อปี พ.ศ. 2409 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงคำนวณและพยากรณ์ว่า ปีมะโรง  พ.ศ. 2411 วันอังคาร ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 10 ตรงกับวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2411 จะเกิดปรากฏการณ์ สุริยุปราคามืดหมดดวง จะเห็นได้ชัดที่ตำบลหว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ซึ่งทรงพยากรณ์ล่วงหน้าถึง 2 ปี  โดยไม่มีหลักฐานการคำนวณจากประเทศตะวันตก และเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2411 อันเป็นวันสำคัญใน ประวัติศาสตร์ดาราศาสตร์ไทย พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ตลอดจนบรรดาผู้มาเข้าเฝ้าทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ ต่างเฝ้ารอคำพยากรณ์จากการคำนวณทางดาราศาสตร์ ในตอนแรกไม่มีผู้ใดแลเห็น สุริยุปราคาตอนเริ่มจับ พระองค์ทรงพยากรณ์ไว้ว่า คลาสเริ่มจับเวลา 10.04 น. รอจนถึง 10.16 น. คลาสเริ่มจับมากขึ้นทุกที ท้องฟ้าที่สว่างเริ่มมืดสลัวลง จนถึงเวลา 11.20 น. ท้องฟ้ามืดลงจนมองเห็นดวงดาว  คลาสจับ เต็มดวงเมื่อเวลา 11.36 น. 20 วินาที กินเวลานานถึง 6 นาที 45 วินาที ท้องฟ้ามืดจนเป็นเวลากลางคืน นับ เป็นสุริยุปราคาเต็มดวงตรงตามเวลาที่พระองค์ทรงคำนวณพยากรณ์ไว้ทุกประการ

          พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงนำประเทศไทยเข้าสู่ยุคของวิทยาศาสตร์มาแต่บัดนั้น  การเสด็จพระราชดำเนินเพื่อพิสูจน์การเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงครั้งนั้น ถือเป็นการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ครั้งยิ่ง ใหญ่ และครั้งแรกของประวัติศาสตร์ชาติไทย โดยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นผู้คำนวณด้วยพระองค์เองต่อ หน้าคณะนักดาราศาสตร์ชาวฝรั่งเศส และแขกเมืองชาวต่างประเทศ  คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 14  เมษายน 2525 เทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เป็น พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยพร้อมทั้งกำหนดให้วันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปี เป็น วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

 

           กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดให้มีพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ ซึ่ง ประดิษฐานเด่นเป็นศรีสง่า ถือเป็นศูนย์รวมใจของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนข้าราชการ และพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ซึ่งได้พร้อมใจกันมาวางพานพุ่มถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว ณ สถานที่แห่งนี้อยู่เป็นนิจ เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อวงการวิทยาศาสตร์ไทยและ ประเทศชาติ นับอเนกประการ

 

 

          ทั้งนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)  ได้ร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ และ 33 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ จัดงานสัปดาห์วิทยา ศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2558 เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเหล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยผนึกกำลังองค์กรชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศ เปิดเวทีประชันความสามารถด้านวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน มุ่งเสริมสร้างทัศนคติแนวความคิดและความตระหนักแก่เยาวชนของชาติได้ตระหนักถึงความ สำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี 6 ศูนย์ภูมิภาคเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดกิจกรรม ได้แก่ ศูนย์ภาคเหนือตอนบน จัดโดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้  ศูนย์ภาคเหนือตอนล่าง จัดโดยมหาวิทยาลัยนเรศวร ศูนย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ศูนย์ภาคตะวันออก จัดโดยมหาวิทยาลัยบูรพา  ศูนย์ภาคใต้ จัดโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยทักษิณ สำหรับศูนย์ภาคกลาง จัดโดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เวทีแข่งขันความสามารถด้านวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนในปีนี้ จะจัดประกวดและแข่งขันกิจกรรม สำหรับนักเรียนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย เพื่อพัฒนาทักษะและความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในกิจกรรมต่างๆ อาทิ การแข่งขันวาดภาพการ์ตูนทางวิทยาศาสตร์และวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์  ตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ แข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์   ประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของนักวิทยาศาสตร์น้อย  เป็นต้น

 

ข่าวโดย : นายปราโมทย์ ป้องสุธาธาร

ถ่ายภาพและวีดิโอ : นายรัฐพล หงไสกร, นายไววิทย์ ยอดประสิทธิ์, นางสุนิสา ภาคเพียร นาวงษ์

เผยแพร่ข่าวโดย : นางสาวนีรนุช  ตามศักดิ์

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834

อีเมลล์ : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

 

 

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป