กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน เปิดรับเวทีฟังความเห็น MOST One Stop Service กระทรวงวิทย์ฯ พร้อมให้บริการทดสอบ/สอบเทียบ แบบเบ็ดเสร็จ

เปิดรับเวทีฟังความเห็น MOST One Stop Service กระทรวงวิทย์ฯ พร้อมให้บริการทดสอบ/สอบเทียบ แบบเบ็ดเสร็จ

พิมพ์ PDF

 

         กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พัฒนาคุณภาพงานบริการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเอกชนและอุตสาหกรรมไทย ด้วยระบบการให้บริการเทคนิคด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (MSTQ) ระยะแรกเน้นการบริการด้านทดสอบ/สอบเทียบ พัฒนาระบบให้บริการเบ็ดเสร็จครบวงจร MOST One Stop Service ภายใต้แนวคิด One Website /One Stop / One Laboratory  และ One Report สร้างช่องทางรับบริการผ่านเว็บไซต์กลาง onestop.most.go.th และ Call Center 1313  บูรณาการภารกิจเกี่ยวข้องจาก 5 หน่วยงานในสังกัด พร้อมเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงระบบบริการให้สมบูรณ์ต่อไป

 


    เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรม เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงานการรับฟังความคิดเห็น เรื่อง การบริการทดสอบ/สอบเทียบแบบเบ็ดเสร็จของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมปาฐกถาพิเศษ “เรื่อง การยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการสร้างขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทยเพื่อการส่งออก” โดยกล่าวว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ให้ความสำคัญงานนโยบายโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ ที่ผ่านมาการดำเนินงานโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ได้แก่ การพัฒนาศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การพัฒนาอุทยานวิทยาศาสตร์ การพัฒนาระบบการให้บริการเทคนิคด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเฉพาะการพัฒนาระบบการให้บริการเทคนิคด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ MSTQ  ซึ่งประกอบด้วย 4 หมวดหลัก ได้แก่ ระบบมาตรวิทยา (Metrology) การกำหนดมาตรฐาน (Standardization) การทดสอบ (Testing)  และการรับรองคุณภาพ (Quality Assurance) เป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพที่สำคัญในการผลักดันให้เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

 


     รมว.วิทยาศาสตร์ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันการดำเนินงานด้านระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพของประเทศไทย ยังกระจายอยู่ในหลายหน่วยงาน การที่จะพัฒนาระบบในระดับชาติเพื่อมุ่งสู่การเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของภาคเอกชนและผู้ประกอบการอุตสาหกรรมนั้น  ต้องอาศัยความร่วมมือของหน่วยงานระดับชาติหลายหน่วยงานเพื่อเข้าถึงมาตรฐานระหว่างประเทศ  และมีการประกันได้ว่าผลการวัดมีความถูกต้องภายใต้ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการยอมรับ  ดังนั้น กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้เริ่มดำเนินการพัฒนาระบบการให้บริการเทคนิคด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแบบเบ็ดเสร็จ ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ช่วงแรกจะเป็นการบริการด้านทดสอบ/สอบเทียบ โดยได้บูรณาการเชื่อมโยงเครื่องมือและปัจจัยเอื้อต่างๆ ที่มีอยู่ภายในหน่วยงานสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร ลดระยะเวลาในการให้บริการ ภายใต้แนวคิดการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จเป็น One Website ให้ผู้รับบริการใช้บริการผ่านเว็บไซต์เดียว One Stop การรับ-ส่ง ตัวอย่างทดสอบ/สอบเทียบ ณ จุดบริการที่เลือกจุดเดียว One Laboratory ระบบบูรณาการการทำงานของห้องปฏิบัติการเสมือนห้องปฏิบัติการเดียว One Report การออกใบรายงานผลการทดสอบในใบรายงานผลเดียว พร้อมเปิดเว็บไซต์ onestop.most.go.th เพื่อรองรับงานบริการดังกล่าว 

 


   กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จะใช้ระบบ Call Center 1313 ศูนย์บริการร่วมของสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เป็นศูนย์กลางรับ ตอบ ประสานข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ขอรับบริการไปยังหน่วยงานผู้ให้บริการ ทั้งนี้ งานบริการทดสอบ/สอบเทียบ มีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงที่สามารถให้บริการได้ 5 หน่วยงาน ได้แก่ กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.)  

   นอกจากนี้ ดร.พิเชฐ กล่าวทิ้งท้ายว่า การจัดกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นต่อการพัฒนาระบบในวันนี้ นอกจากเพื่อแนะนำบริการกลุ่มผลิตภัณฑ์เด่นๆ แล้ว ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ เพื่อนำข้อมูลไปปรับใช้และพัฒนาระบบให้มีความสมบูรณ์ สะดวก เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 

    ด้าน รศ.ดร.วีระพงษ์  แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า วันนี้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงได้นำนิทรรศการตัวอย่างห้องปฏิบัติการเฉพาะทางด้านบริการทดสอบ/สอบเทียบ เพื่อแนะนำบริการในกลุ่มผลิตภัณฑ์งานบริการเด่น เช่น ห้องปฏิบัติการทดสอบเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร ด้านยางและผลิตภัณฑ์ยาง  การผลิตและออกแบบสำหรับอุตสาหกรรมเซรามิก  ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ระบบรางรถไฟ  วิเคราะห์สีอุตสาหกรรม อาหารและเครื่องดื่ม  การวัดรังสีมาตรฐานทุติยภูมิ และงานบริการสอบเทียบเครื่องมือวัด เป็นต้น 

 

 

 

 

ผู้ประสานงาน : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพและวีดีโอ : นางสาวพจนพร แสงสว่าง, นายรัฐพล หงสไกร

โทร. 02 333 3727-33732  โทรสาร 02 333 3834

E-Mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน    Facebook : sciencethailand

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป