กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการ “คืนความสุขให้คนในชาติ” ออกอากาศทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการ “คืนความสุขให้คนในชาติ” ออกอากาศทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย

พิมพ์ PDF

     วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2558 เวลา 20.20 น. อีก 2 วัน ประชาชนชนชาวไทยก็จะได้ร่วมใจกันทำกิจกรรม “Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่” เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงเป็นเสมือน “แม่ของแผ่นดิน” อีกทั้งเป็นการแสดงพลังความรู้รักสามัคคีของคนไทยทุกคนโดยพร้อมเพรียงกันทั่วทั้งประเทศ ในวันที่ 16 สิงหาคม วันอาทิตย์นี้ ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป เราจะร่วมกิจกรรมประวัติศาสตร์ครั้งยิ่งใหญ่ของประเทศไทย ซึ่งขณะนี้ ทางกระทรวงมหาดไทย ได้ร่วมกับ “กินเนสส์บุ๊ค เวิลด์ เรคคอร์ด” ได้มีการจัดทำสถิติ ความร่วมมือร่วมใจของปวงชนชาวไทย ในกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติครั้งนี้อีกด้วย ทั้งนี้จะเป็นการประกาศให้ชาวโลกรู้ว่าคนไทยรัก “แม่ของแผ่นดิน” ของเรามากเพียงใด

      อีกกิจกรรมหนึ่ง “คู่ขนาน” ที่กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดขึ้นสำหรับพี่น้องประชาชน ที่อาจจะไม่ถนัดในเรื่องของการปั่นจักรยาน แต่ก็มีใจรักในงานศิลปะ ภาพถ่ายได้ให้มามีส่วนร่วม ในการบันทึกเหตุการณ์สำคัญของชาติ และของโลกในครั้งนี้ โดยการร่วมส่งภาพ ในกิจกรรม “Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่” ที่ถ่ายทอดแนวคิด และก็สื่อความหมายภายใต้แนวคิด “ความรัก ความสามัคคี ความกตัญญู ลูกทำเพื่อแม่ และความมุ่งมั่น” เพื่อชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2558 ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ ด้านล่างนี้ (www.Bikeformom2015.com และเฟซบุ๊ค bikeformom2015 )

    ช่วงที่ผ่านมา ในการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจประเทศไทยเรานั้น ยังคงต้องเร่งพัฒนาหลายด้านด้วยกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งนี้เพื่อจะเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ รัฐบาลนี้ให้ความสำคัญในการผลักดันมาตรการและงบประมาณ ในการที่จะนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Science based) ไปสู่ภาคการผลิต หรือห่วงโซ่อุปทาน ทั้งนี้ นอกจากการสร้างคุณค่ามูลค่าเพิ่มในการผลิตสินค้าหรือบริการแล้ว ยังจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการเจริญเติบโตเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ตลอดจนเพิ่มผลตอบแทนให้กับผู้ลงทุน ซึ่งจะเป็นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนให้เรานั้นสามารถที่จะปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน หลุดพ้นกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูงได้

     ทั้งนี้ ในการประชุมของคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ (กนช.) ที่ผ่านมา ได้ผลักดันมาตรการสำคัญ ๆ หลายอย่าง เช่น 1. การจับคู่ระหว่างความต้องการและนวัตกรรมที่ผลิตในประเทศ และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อนำมาสู่การใช้งานจริง 2. การจัดตั้งกองทุนเงินร่วมลงทุนเพื่อธุรกิจฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Fund of Funds) ในรูปแบบของ Private Equity หรือ Venture Capital เพื่อสนับสนุนธุรกิจเทคโนโลยี 3. เรื่องการจัดทำบัญชีนวัตกรรมของไทย โดยมี พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐฯ รองรับให้สามารถนำผลงานที่วิจัยในประเทศ มาสู่การรับรองมาตรฐาน สามารถนำมาผลิตใช้ในหน่วยงานภาครัฐได้ และ 4. การส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า เพื่อจะผลิตเอง ใช้เอง และจำหน่ายต่อไปในอนาคต

      รัฐบาลนี้ให้ความสำคัญอย่างมากกับการพัฒนาที่ยั่งยืนและ “การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” โดยได้กำหนดให้การจัดการขยะมูลฝอยเป็น “วาระแห่งชาติ” ซึ่งมีกรอบแนวคิดหลักในการสร้างสังคมรีไซเคิล ตามหลักการ 3R (Reduce + Reuse + Recycle) โดยเฉพาะการรณรงค์ “ลดการใช้ถุงพลาสติกและโฟม” ซึ่งจะเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายยาก มีระยะเวลานานกว่า 450 ปี  ยิ่งกว่านั้นข้อมูลทางสถิติที่น่าเป็นห่วงอย่างมาก คือ มีขยะพลาสติกและโฟม จำนวน 2.7 ล้านตัน หรือเฉลี่ย 7,000 ตัน/วัน เกิดจากน้ำมือพวกเรา ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพมนุษย์ สัตว์ สิ่งที่มีชีวิต และสิ่งแวดล้อม โดยรวม ตลอดกระบวนการผลิต ไปจนถึงการกำจัด โดยก่อให้เกิด “ก๊าซเรือนกระจก” อันเป็นสาเหตุหนึ่งของ “ภาวะโลกร้อน” ในปัจจุบัน

 

สรุปสาระโดย: กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ข้อมูลจาก: เว็บไซต์รัฐบาลไทย   

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป