กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน กระทรวงวิทย์ฯ เดินหน้าหารือความร่วมมือสมาคม ATPAC (MOST-ATPAC Retreat)

กระทรวงวิทย์ฯ เดินหน้าหารือความร่วมมือสมาคม ATPAC (MOST-ATPAC Retreat)

พิมพ์ PDF

 

 

         14 สิงหาคม 2558  ที่โรงแรมสามพราน รอเวอร์ไซด์ รีสอร์ท จ.นครปฐม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) จัดการประชุมหารือความร่วมมือระหว่าง วท. และสมาคม ATPAC (MOST-ATPAC Retreat) เพื่อหารือแนวทางการดำเนินความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในสังกัด วท.กับสมาคม ATPAC ในสาขาที่มีความสนใจร่วมกัน รวมทั้งกำหนดบทบาทของสมาคม ATPAC ในการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานในสังกัด วท. ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งในการประชุมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก นางสาวเสาวณี มุสิแดง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  นายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศ.ดร.เมธี เวชารัตนา ที่ปรึกษาสมาคม ATPAC นายทรงศัก สายเชื้อ อธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ หัวหน้าหน่วยงานและคณะทำงาน เข้าร่วมหารือความร่วมมือระหว่าง วท. และสมาคม ATPAC   

 

 

         สมาคมนักวิชาชีพไทยในอเมริกาและแคนาดา (Association of Thai Professionals in America and Canada (ATPAC) เป็นสมาคมที่เกิดจากการรวมกลุ่มของนักวิชาชีพไทยทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และด้านอื่นๆ ที่ได้ทำงานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศแคนาดา มีความสนใจและปรารถนาที่จะนำความรู้ความสามารถของตนกลับมาพัฒนาบ้านเกิดเมืองนอนให้ก้าวหน้าทันเทียมกับนานาประเทศ โดยได้รับการจัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2534 โดยการผลักดันและสนับสนุนของสำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าว ประเทศไทยประสบปัญหาขาดแคลนบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงความต้องการการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศ การจัดตั้งสมาคม ATPAC จึงตอบสนองความต้องการดังกล่าว ต่อมาทางรัฐบาลเห็นความสำคัญ และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2539 ให้มีการโครงการสมองไหลกลับขึ้น ภายใต้การดูแลของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

 

        ประเด็นในการหารือในแต่ละสาขาที่ประสงค์จะสร้างความร่วมมือและดำเนินการผ่านสมาคมวิชาชีพไทยในอเมริกาและแคนนาดา (ATPAC) คือ การพัฒนาความรู้ เรื่องฐานข้อมูลเกี่ยวกับประวัติผู้ปฏิบัติงานทางรังสี และการประเมินผลจากการรับปริมาณรังสีในกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน, การวิจัยและพัฒนายา-วัคซีน การพัฒนาระบบพยากรณ์อากาศระยะสั้นเพื่อการเตือนภัย การคาดการณ์ระยะยาวเพื่อการบริหารจัดการน้ำ การพัฒนาระบบวิเคราะห์และปรับปรุงภาพดิจิตอลให้ได้ข้อมูลที่แม่นยำสำหรับการบริหารจัดการน้ำ การวิเคราะห์ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม การออกแบบอัลกอริทึมสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีขนาดใหญ่เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการน้ำ การพัฒนาระบบ GNSS CORS การสำรวจและจัดทำแผนที่เพื่อการบริหารจัดการน้ำ และการสำรวจแผนที่ทางอากาศด้วย UAV เป็นต้น

 ข่าวโดย : นางสาวนีรนุช ตามศักดิ์
ถ่ายภาพ : นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ ,นายรัฐพล หงสไกร
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
e-mail :   อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
Facebook : sciencethailand
Call Center 1313
 
 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป