อดีต รมว. วิทย์ อำลาข้าราชการ

พิมพ์

นายวุฒิพงศ์  ฉายแสง  อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้อำลาข้าราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ พร้อมฝากเรื่องการผลักดันให้เด็กและเยาวชนหันมาสนใจเรื่องวิทยาศาสตร์มากขึ้น  และการนำวิทยาศาสตร์ไปสู่ชุมชนให้ประชาชนคิดอย่างมีเหตุผล  โดยมี ดร.สุจินดา โชติพานิช ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมผู้บริหารของกระทรวงฯ ร่วมในพิธีอำลา  ณ  ห้องพระจอมเกล้า ชั้น 4 กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2551

 


              นายวุฒิพงศ์  ฉายแสง  อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  เปิดเผยว่า ปีที่ผ่านมาได้ทำให้ประชาชนตื่นตัวเรื่องวิทยาศาสตร์มาก  และเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์ว่าประเทศจะเจริญได้ก็ด้วยวิทยาศาสตร์   ฝากว่าวิทยาศาสตร์นั้นสามารถสร้างชาติได้แน่นอน  ประเทศเกาหลีเมื่อก่อนมีการพัฒนาพอ ๆ กับประเทศไทย  เมื่อ 15 ปีที่ผ่านมาเขาจัดงาน EXPO ทำให้ประเทศพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์อย่างรวดเร็ว  การผลักดันวิทยาศาสตร์ขอให้คิดว่าทำอย่างไรจะลงไปถึงประชาชนให้ได้  อยากฝากว่าจะทำอย่างไรให้การพัฒนาประเทศ โดยใช้วิทยาศาสตร์เป็นหลักในการผลักดัน  เพราะวิทยาศาสตร์ไม่ใช่เพียงสร้างเฉพาะด้านวัตถุ  แต่วิทยาศาสตร์สร้างเหตุผลด้วยการพิสูจน์ทำให้คนฉลาดขึ้น  ปัจจุบันสังคมขาดองค์ความรู้เรื่องเหตุผล 
              เรื่องงานที่อยากให้มีสานต่อ คือการผลักดันให้เด็กและเยาวชนมีความรู้เรื่องวิทยาศาสตร์  และการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในชุมชนให้ได้  ให้คนในชาติเอาวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการพัฒนาตนเอง  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาชีพหรือความคิด  เพราะวิทยาศาสตร์จะไปช่วยเพิ่มรายได้  ลดรายจ่าย  เพิ่มผลผลิต  และแปรผลผลิตให้มีมูลค่าเพิ่ม  อีกทั้งยังช่วยลดการนำเข้าด้วย  โดยเฉพาะเรื่องพลังงานทดแทน  จะต้องพัฒนาต่อไป  เพราะราคาน้ำมันในตลาดโลกเราไม่ได้เป็นคนกำหนด  ซึ่งเรื่องพลังงานทดแทนนี้ประเทศไทยจะจัดงานโดยมีแนวคิดที่จะเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนด้านพลังงานทดแทน  และได้มีการประสานงานกับมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก จำนวน 500 แห่งเพื่อเข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

 

Tags อดีตรัฐมนตรี - อำลาข้าราชการ