กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน กระทรวงวิทย์ฯ รวมพลังเครือข่ายความร่วมมือถ่ายทอดเทคโนโลยี โชว์ศักยภาพ “12 ปี คลินิกเทคโนโลยีกับการนำ วทน. สู่ชุมชน”

กระทรวงวิทย์ฯ รวมพลังเครือข่ายความร่วมมือถ่ายทอดเทคโนโลยี โชว์ศักยภาพ “12 ปี คลินิกเทคโนโลยีกับการนำ วทน. สู่ชุมชน”

พิมพ์ PDF

      10 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมรามาการ์เดนส์ กรุงเทพฯ / ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ประจำปี 2558 “12 ปี คลินิกเทคโนโลยีกับการนำ วทน. สู่ชุมชน” พร้อมมอบโล่และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่คลินิกเทคโนโลยีและหมู่บ้านแม่ข่าย วท. เพื่อให้เกิดเครือข่ายการเชื่อมโยงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนทุกภาคส่วน และมีความเข้าใจในการทำงานร่วมกับ ศวภ. พร้อมขับเคลื่อน แผนงานด้าน วทน. ด้านงานวิจัยและพัฒนาเชิงสังคม ชุมชน ไปสู่การปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจัดโดย สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี (สส.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)

       ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าว่า รัฐบาลได้สนับสนุนมาตรการ การสร้างนวัตกรรมของคนไทยโดยเฉพาะในภาคเอกชน อาทิ สนับสนุนการลดหย่อนภาษีด้านการวิจัยและพัฒนา ดำเนินโครงการ Talent Mobility การสร้างกำลังคนด้านงานวิจัย การสร้างแรงจูงใจให้มหาวิทยาลัยและเอกชนทำงานวิจัยเพิ่มขึ้น รวมถึงบัญชีนวัตกรรมการสร้างตลาดภาครัฐเพื่อขายฐานตลาดนวัตกรรมของภาคเอกชนโดยนวัตกรรมนั้นจะต้องผ่านการรับรองมาตรฐาน และต้องมีการกำกับดูแลการวิจัยพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ โดยสมารถดูรายละเอียดได้ที่ www.innovation.go.th ทั้งนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) มีหน่วยงานในสังกัดที่ทำงานวิจัยและพัฒนา มีกลไกของสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีในรูปแบบของความร่วมมือคลินิกเทคโนโลยี และศูนย์ประสานงาน วท. ประจำภูมิภาค นอกจากนี้ ยังมีอุทยานวิทยาศาสตร์ที่คอยสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานงานวิจัย การสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มผลผลิตและมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่มีผลทางเศรษฐกิจ 

      “การสร้างนักวิทยาศาสตร์มารองรับการพัฒนาด้าน วทน. ในอนาคต ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่รัฐบาลต้องสร้างความเชื่อมั่นพร้อมให้การสนับสนุนการกระจายตัวของแหล่งจ้างงานที่ชัดเจนและกว้างขวางในภาคเอกชน โดยเฉพาะการให้สิทธิประโยชน์ต่อเอกชนในการทำวิจัยและพัฒนา การจ้างงานของคนที่เลือกเรียนด้านวิทยาศาสตร์ เมื่อสังคมไทยเป็นสังคมที่มีพื้นฐานองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแล้ว จะทำให้การพัฒนาประเทศเป็นไปอย่างมั่นคงถาวร และสามารถก้าวไปสู่การแข่งขันของเวทีโลกได้อย่างยั่งยืน”
ดร.พิเชฐ กล่าว

 

         รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) ได้ดำเนินงานด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนและท้องถิ่นทั่วประเทศ ร่วมกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานในสังกัด วท.  เพื่อนำเทคโนโลยีไปเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ ลดค่าใช้จ่ายการผลิต และรายจ่ายครัวเรือน เพิ่มรายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวิต  โดยอาศัยเครือข่ายการถ่ายทอดเทคโนโลยีในรูปแบบของความร่วมมือคลินิกเทคโนโลยีสู่ชุมชนผ่านขั้นตอนการเรียนรู้ การเติบโต ไปสู่การแข่งขันในภาคเศรษฐกิจ และการพัฒนาอย่างยั่งยืนบนเวทีโลก

         การประชุมในวันนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-11 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมรามาการ์เดนส์ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และบทบาทในการดำเนินกิจกรรมการส่งเสริม วทน. สู่ภาคการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน ให้กับผู้ทำงานในเครือข่าย รวมถึงรับฟังข้อคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการทำงานร่วมกัน พร้อมนี้ได้โชว์สุดยอดนิทรรศการหมู่บ้านแม่ข่าย วท. เครือข่ายถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพและการผลิตสิ่งทอ โครงการ OTOP โครงการผลักดันโดยสมาชิก อสวท. ผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ผู้ประกอบการ SMEs ที่ผ่านการบ่มเพาะของอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ นอกจากนี้ยังได้เปิดโอกาสให้สมาชิก อสวท. และผู้นำหมู่บ้าน วท. จำนวนกว่า 200 คน ศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีในระดับชุมชนของหน่วยงานในสังกัด วท. เช่น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ในวันที่ 11 สิงหาคม 2558 อีกด้วย

       สำหรับผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัด PCSO ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด วท.  ผู้บริหารสถาบันการศึกษา ผู้บริหารและผู้ประสานงานคลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย ผู้รับผิดชอบโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้รับผิดชอบโครงการอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้แทนชุมชนหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสมาชิกอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งสิ้นกว่า 700 คน   

 

 

ข่าวโดย : นางสาวนีรนุช  ตามศักดิ์

ถ่ายภาพโดย : นางสุนิสา ภาคเพียร นาวงษ์ และ นายไววิทย์ ยอดประสิทธิ์

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทร: 02 333 3727-32  โทรสาร: 02 333 3834

อีเมลล์:    อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

เฟสบุ๊ค: sciencethailand  

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป