กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน รัฐมนตรีวิทยาศาสตร์ฯ แสดงความยินดีกับนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2558

รัฐมนตรีวิทยาศาสตร์ฯ แสดงความยินดีกับนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2558

พิมพ์ PDF


 

     วันที่ 24 กรกฎาคม 2558 เวลา ที่ห้องกมลทิพย์ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมงานแถลงข่าวพร้อมกล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2558 ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 33 โดยมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อส่งเสริมให้เกิดความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระตุ้นให้เกิดนักวิจัยใหม่ๆ สนับสนุนการขับเคลื่อนงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและนำไปสู่การพัฒนาต่อยอดการเป็นนวัตกรรมของประเทศ

   

        ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า วันนี้วงการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ต้องสร้างความหวังให้กับเยาวชน คนรุ่นใหม่ รวมถึงภาคเอกชน ให้เกิดความมั่นใจเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วและมีรายได้สูง โดยภาครัฐจะทำหน้าที่เป็นฝ่ายสนับสนุน เปิดมิติใหม่ด้านนวัตกรรมโดยใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาผลักดันสินค้าให้เป็นรูปธรรม การสร้างกำลังคน การสร้างโอกาสให้แก่ธุรกิจนวัตกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่อยู่บนฐานความรู้เพื่อยกระดับฐานการผลิตและการบริการในไทยให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น การจัดทำระบบสนับสนุนและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างนวัตกรรม การกระตุ้นให้เกิดการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนามากขึ้น การเชื่อมโยงระหว่างนักวิจัยกับภาคธุรกิจเพื่อสร้างรายได้ให้ประเทศ ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากกับการมุ่งเป้าการลงทุนด้านงานวิจัยและพัฒนาไปสู่ 1% ของ GDP

       “ความหวังที่ต้องสร้างในวันนี้ รัฐบาลต้องอาศัยความร่วมมือจากสื่อผ่านช่องทางต่างๆ ในการประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ไม่ว่าจะเป็นผลงานนวัตกรรมใหม่ ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ ผลงานของนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยดีเด่น ไปสู่ประชาชนและเด็กรุ่นใหม่ให้อยากเป็นหนึ่งในวงการวิทยาศาสตร์พร้อมทั้งได้ตระหนักถึงความสำคัญด้าน วทน. มากยิ่งขึ้น ที่สำคัญต้องเชื่อว่าประเทศไทยจะสามารถก้าวไปสู่สังคมที่ก้าวหน้าจากการนำ วทน. มาใช้พัฒนาประเทศ” ดร.พิเชฐ กล่าว

      ด้าน รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในฐานะ ประธานมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า การพัฒนานักวิจัยในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับการสนับสนุนอย่างจริงจังจากภาครัฐ ควบคู่กับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นอีกปัจจัยที่จะทำให้ประเทศไทยหลุดจากกับดักรายได้ปานกลาง โดยประชากรจะมีรายได้ต่อหัวสูงขึ้น สามารถลดความเหลื่อมล้ำ และพึ่งพาตัวเองได้มากขึ้น ซึ่งจะเกิดการได้เปรียบทางการแข่งขันในทุกๆ ด้านและสามารถพัฒนาประเทศต่อไปได้อย่างก้าวกระโดด

      ศ.ดร.จำรัส ลิ้มตระกูล ประธานกรรมการรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ และอธิการบดีสถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) กล่าวว่า ผู้ที่ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นและรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ จะเป็นแรงบันดาลใจของนักวิทยาศาสตร์ในการผลิตผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม่ได้จำกัดเพียงการทำการทดลองในห้องปฏิบัติการเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมไปถึงภาคอุตสาหกรรมการผลิตและภาคการบริการพลังงาน สิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชากรโลกอีกด้วย

      สำหรับในปีนี้ คณะกรรมการรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ ศ.ดร. พิมพ์ใจ ใจเย็น อาจารย์ประจำภาควิชาชีวเคมีและหน่วยวิจัยโครงสร้างและการทำงานของโปรตีน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น สาขาชีวเคมี ประจำปี พ.ศ. 2558 ได้รับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัล 400,000 บาท โดย ศ.ดร. พิมพ์ใจ ใจเย็น มีผลงานวิจัยด้านองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับการกลไกการเร่งปฏิกิริยาของเอนไซม์หลายประการ ซึ่งมีประโยชน์อย่างมากต่ออุตสาหกรรม เนื่องจากสามารถทำให้ปฏิกิริยาเกิดได้อย่างรวดเร็วและใช้พลังงานกระตุ้นที่ต่ำ นอกจากนี้ยังทำให้การเกิดปฏิกิริยามีความถูกต้องและจำเพาะสูง ทั้งนี้ การใช้เอนไซม์ในกระบวนการผลิตมีข้อดี คือลดการใช้พลังงาน ลดการใช้สารเคมีอันตราย  ทำให้ได้กระบวนการผลิตที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมความสำเร็จดังกล่าวทำให้ผลงานของ ศ.ดร.พิมพ์ใจ ใจเย็น เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติและได้รับเชิญไปบรรยายในงานประชุมวิชาการชั้นนำทั่วโลก

       ทั้งนี้ รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2558 ที่ได้รับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรากุมารี และเงินรางวัล 100,000 บาท ท่านแรกคือ ผศ.ดร.นงลักษณ์ มีทอง อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีผลงานวิจัยการทำงานเกี่ยวกับวัสดุสำหรับทำขั้วไฟฟ้าใน “แบตเตอรี่ชนิดลิเทียมไอออน” ที่มีความสำคัญต่อการใช้ชีวิตของผู้คนยุคใหม่ เช่น โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์พกพาแล้ว รวมถึงอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้า และการกักเก็บพลังงานจากลมและแสงแดด ท่านที่ 2 รศ.ดร.วุฒิชัย เอื้อวิทยาศุภร อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีผลงานวิจัย “เคมีอินทรีย์-อนินทรีย์สังเคราะห์” ในการสร้างโมเลกุลที่มีคุณสมบัติน่าสนใจไม่สามารถพบในธรรมชาติ  โดยได้พยายามออกแบบวิธีการสังเคราะห์ สรรสร้าง โครงสร้างเคมีโมเลกุลใหม่ๆ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้เป็นสารตั้งต้นและสารเติมแต่งในอุตสาหกรรมเคมี หรือแม้กระทั่งวัสดุทางการแพทย์ และท่านสุดท้ายคือ ดร.เพียงพักตร์ สุขรักษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีผลงานวิจัยเกี่ยวกับ “อนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์ (Systematics) ของไบรโอไฟต์ (Bryophytes)” ที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศเป็นอย่างมากใช้เป็นดัชนีในการบ่งบอกคุณภาพของสภาพแวดล้อม เป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตต่างๆ  ตลอดจนมีสารที่ออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
          นอกจากนี้ ภายในงานได้มีการเสวนาพิเศษ ในหัวข้อ “งานวิจัยชั้นแนวหน้าเพื่อการพัฒนานวัตกรรมและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ” โดยมีผู้ร่วมเสวนาจากหลากหลายองค์กร ประกอบด้วย รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน  ประธานมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์, ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 
ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และ คุณวีนัส อัศวสิทธิถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานสื่อสารองค์กร เอสซีจี โดยการเสวนาดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ตระหนักถึงความสำคัญของการผลิตผลงานวิจัยชั้นนำ ที่สามารถแก้ไขปัญหาที่มีความสำคัญต่อภาคอุตสาหกรรมอันเป็นความต้องการของประเทศ รวมทั้งพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งจะเป็นการสร้างความร่วมมือทางด้านการวิจัยระหว่างสถาบันการศึกษา ภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม อันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ :  คุณกิตติยา พิทักษ์เงินดี (PR เล็ก)

ฝ่ายประชาสัมพันธ์มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์

โทร.081-803 9500

เขียนข่าวโดย :  นางสาวนีรนุุช ตามศักดิ์
ถ่ายภาพและวีดิโอ : นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ และ นายรัฐพล  หงสไกร
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
e-mail :   อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน   Facebook : sciencethailand
Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313
 
 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป