กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน กระทรวงวิทย์ฯ สวทช. จับมือเบทาโกรเปิดตัวนวัตกรรมอาหาร “ไส้กรอกไขมันต่ำ” ครั้งแรกของไทย

กระทรวงวิทย์ฯ สวทช. จับมือเบทาโกรเปิดตัวนวัตกรรมอาหาร “ไส้กรอกไขมันต่ำ” ครั้งแรกของไทย

พิมพ์ PDF

     วันที่ 29 กรกฎาคม 2558 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) ร่วมกับ เบทาโกร เปิดตัวนวัตกรรมทางอาหาร “ไส้กรอกไขมันต่ำ” ที่มีปริมาณไขมันน้อยกว่า 5% ขณะที่ไส้กรอกทั่วไปมีไขมันถึง 20-25% แต่ยังคงคุณภาพของรสชาติและเนื้อสัมผัสที่เหนียวนุ่มและเคี้ยวได้ง่ายด้านเบทาโกรมั่นใจตอบโจทย์ความต้องการผู้บริโภคถือเป็นครั้งแรกของไส้กรอกเพื่อสุขภาพของประเทศไทย พร้อมสานต่องานวิจัยและพัฒนาร่วมกับ สวทช. 

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ความสำคัญในการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา มุ่งให้ความสำคัญกับนักวิจัยที่มี    ความเข้าใจและมองภาพรวมของการพัฒนาประเทศในการวิจัยและพัฒนา เพื่อตอบโจทย์ของประเทศ ในการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาต่อยอดการใช้ประโยชน์งานวิจัยเชิงพาณิชย์ นอกจากนี้ กระทรวงฯ    ยังมีเป้าหมายให้มีส่งเสริมการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้เกิดประโยชน์ เร่งรัดการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของประเทศ พร้อมทั้งถ่ายทอด              ไปสู่เอกชนและอุตสาหกรรมในการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ทำให้สามารถส่งออกและประเทศมีรายได้มากยิ่งขึ้น 

 

ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตและส่งออกสินค้าทางการเกษตรที่มีคุณภาพและปริมาณมากที่สุดเป็นอันดับต้นๆ ของโลก โดยอุตสาหกรรมอาหารเป็น 1 ใน 10 ของอุตสาหกรรมที่ทำรายได้เข้าประเทศ และมีแนวโน้มการขยายตัวของอุตสาหกรรมเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง สวทช. จึงให้ความสำคัญและเล็งเห็นศักยภาพของอุตสาหกรรมอาหารของประเทศ และถือเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์งานวิจัยที่ สวทช. มุ่งเน้นและให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก การทำงานร่วมกันของนักวิจัยเอ็มเทคและเบทาโกรจนได้ผลิตภัณฑ์ “ไส้กรอกไขมันต่ำ” ยังสอดคล้องกับนโยบายของ สวทช. ที่ต้องการสนับสนุนการร่วมวิจัยกับภาคเอกชนในการแก้ไขปัญหาของภาคอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งเบทาโกร ถือเป็นตัวอย่างภาคเอกชนไทยที่สร้างความเข้มแข็งของธุรกิจด้วยการให้ความสำคัญของการวิจัยและพัฒนามาโดยตลอด ได้ก่อตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกรขึ้นภายในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย เบทาโกรจึงเปรียบเสมือนเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดกับ สวทช. มีความร่วมมือกันในโครงการต่างๆ มากมาย ซึ่งทำให้นักวิจัยของเราได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานร่วมกับภาคเอกชน ได้เปิดรับมุมมองใหม่ๆ จากการทำงานร่วมกัน “หากผู้ประกอบการทางด้านอาหารและกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่มีโจทย์ความต้องการที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตน ก็สามารถติดต่อมาได้ที่ สวทช. เรามีความพร้อมของนักวิจัยที่มีความรู้ความสามารถในสาขาต่างๆ รวมถึงห้องปฏิบัติการและทดสอบที่มีความทันสมัยในระดับสากล และการให้คำแนะนำ ปรึกษา บริการในรูปแบบต่างๆ ให้กับผู้ประกอบการ” 

 

ดร.กฤษฎา สุชีวะ รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) กล่าวว่า ไส้กรอกเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปประเภทอิมัลชันจากเนื้อสัตว์ที่มีปริมาณไขมันสัตว์ประมาณ 20-25% ของปริมาณส่วนประกอบทั้งหมด นอกจากนี้ไขมันสัตว์ยังประกอบด้วยกรดไขมันอิ่มตัวในปริมาณสูงจึงส่งผลเสียต่อสุขภาพ แต่ไขมันในไส้กรอกให้คุณภาพเนื้อสัมผัส ลักษณะทางกายภาพ และรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ ดังนั้นการลดปริมาณไขมันจึงส่งผลให้เนื้อสัมผัสของไส้กรอกมีความแข็งกระด้าง ความชุ่มน้ำลดลง สีเข้มขึ้น เป็นต้น ส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจของผู้บริโภค จึงเป็นที่มาของโจทย์วิจัยที่เบทาโกรกับนักวิจัยเอ็มเทคร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ไส้กรอกไขมันต่ำขึ้น โดยคงคุณภาพเนื้อสัมผัสและประสาทสัมผัสคล้ายคลึงกับไส้กรอกที่จำหน่ายทั่วไป

“ไส้กรอกไขมันต่ำ” พัฒนาขึ้นจากการแทนที่ไขมันสัตว์ด้วยของผสมจากสารทดแทนไขมัน สารปรับสมบัติเชิงรีโอโลยีและตัวเพิ่มความสามารถในการอุ้มน้ำ ตลอดจนการปรับสัดส่วนขององค์ประกอบจากเนื้อสัตว์และองค์ประกอบอื่นๆในสูตร รวมถึงการปรับสภาวะในกระบวนการผลิต และนำมาทดสอบคุณสมบัติทางเนื้อสัมผัสและประสาทสัมผัส ทั้งนี้ ทีมนักวิจัยเอ็มเทคนำความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้าน “รีโอโลยี” ซึ่งเป็นการศึกษาพื้นฐานของการไหลและการเสียรูปของวัสดุมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพให้มีคุณภาพเนื้อสัมผัสที่ดี จนเป็นผลิตภัณฑ์ไส้กรอกที่มีปริมาณไขมันน้อยกว่า 5% ถือได้ว่าเป็นการตอบโจทย์ความต้องการของเอกชน และสามารถนำงานวิจัยไปสู่การใช้งานจริงได้สำเร็จ

 

คุณวสิษฐ แต้ไพสิษฐ์พงษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่เครือเบทาโกร กล่าวถึงนโยบายและแนวทางการวิจัยและพัฒนาว่า เครือเบทาโกรตระหนักถึงความสำคัญของการวิจัยและพัฒนา เพื่อให้ได้สินค้าและบริการที่เป็นเลิศ ตอบโจทย์ความต้องการผู้บริโภคและปรับตัวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลง โดยได้จัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาเครือเบทาโกรขึ้นเป็นศูนย์กลางของการวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีชีวภาพด้านปศุสัตว์ ด้านอาหารและด้านการพัฒนาการทดสอบเชื้อปนเปื้อนที่ก่อโรคในอาหาร เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค และช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจและการเจริญเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน

สำหรับการวิจัยและพัฒนาทางด้านอาหารประกอบด้วยการทำวิจัยและพัฒนาเพื่ออาหารที่มีคุณภาพ ปลอดภัย การทำวิจัยและพัฒนาเพื่อให้เกิดการแปรรูปอาหารที่มีผลผลิตสูง การทำวิจัยและพัฒนาอาหารที่มีคุณสมบัติพิเศษที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย และการทำวิจัยและพัฒนาอาหารสำหรับเฉพาะกลุ่ม ได้แก่ อาหารสำหรับผู้สูงอายุ อาหารสำหรับผู้ป่วย ทั้งด้านคุณภาพทางโภชนาการและด้านการนำไปบริโภค ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเบทาโกรได้สร้างเครือข่ายงานวิจัยร่วมกับหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษา รวมถึงการสนับสนุนให้ทุนศึกษาวิจัยโดยใช้โจทย์จากบริษัท ซึ่งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ “ไส้กรอกไขมันต่ำ” นี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จที่ได้ร่วมกับ สวทช. 
      นอกจากนี้ เบทาโกรยังได้สานต่อการวิจัยและพัฒนาร่วมกับ สวทช. ด้วยการสนับสนุนงบประมาณ 10 ล้านบาท เพื่อการศึกษาโครงสร้างและหน้าที่ของเนื้อสัตว์สำหรับการแปรรูปและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ 

 

น.สพ.รุจเวทย์ ทหารแกล้ว ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเครือเบทาโกร กล่าวถึงความเป็นมาของความร่วมมือในครั้งนี้ว่า การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ “ไส้กรอกไขมันต่ำ” ซึ่งมีคุณสมบัติทางโภชนาการที่ดี และถือเป็นครั้งแรกของไส้กรอกเพื่อสุขภาพของประเทศไทย โดยปกติไส้กรอกทั่วไปจะมีไขมันอยู่ประมาณ 20% หรือให้พลังงานมากกว่า 250 kcal/100g ทำให้ผู้ใส่ใจต่อสุขภาพเป็นพิเศษ ลังเลที่จะรับประทาน จึงเป็นที่มาของความพยายามพัฒนาสินค้าในกลุ่มนี้ขึ้น “ส่วนประกอบหลักของไส้กรอกไขมันต่ำ คือ การนำไฟเบอร์ หรือใยอาหารจากพืชมาใช้ทดแทนไขมันสัตว์ ซึ่งนอกจากทำให้ปริมาณไขมันต่ำกว่าไส้กรอกทั่วไปถึง 4 เท่าแล้ว ยังให้พลังงานที่ลดลงและคลอเรสเตอรอลต่ำอีกด้วย นอกจากนี้ ยังทำให้ไตรกลีเซอไรด์ ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคเบาหวาน ไต และหลอดเลือดต่ำลงด้วยเช่นกัน ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการทานไส้กรอกที่อร่อยและไม่ต้องกังวลกับไขมันอีกต่อไป” 

       ในการแถลงข่าวดังกล่าว ดร.พิเชฐ ได้ให้เกียรติร่วมเป็นสักขีพยานการมอบทุนโดยเครือเบทาโกรได้มอบทุนวิจัยและพัฒนาให้กับ สวทช. โดย เอ็มเทค เพื่อศึกษางานวิจัยและพัฒนาร่วมกันต่อไปในอนาคต ทั้งนี้ ดร.พิเชฐ ได้กล่าวขอเชิญชวนผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมอาหารต่างๆ เข้าร่วมลงทุนในการสร้าง Lab การวิจัย เพื่อเพิ่มพูนมูลค่าของอาหารที่ป้อนสู่ตลาดอยู่ในขณะนี้ จาก 1 บาท เพิ่มเป็น 3 บาท หรือ 5 บาท ต่อชิ้นหรือต่อผลิตภัณฑ์ และยังเป็นสิ่งที่เหมาะและคุ้มค่าต่อการลงทุนในการสร้างนวัตกรรมมาก เพราะหมายถึงการขยายฐานการผลิตออกไปสู่ตลาดโลกได้ด้วยมาตรฐานและคุณภาพในขณะเดียวกันก็สามารถทำให้นักวิจัยไทย สามารถเติบโตต่อไปได้และจะทำเศรษฐกิจไทยสามารถที่จะขับเคลื่อนได้ด้วยความมั่นคงและยั่งยืน 

*****************************

ที่มาข้อมูล  : ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร   อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

โดยสามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02 564 7000  ต่อ  71730, 71725, 71727, 71728, ลัญจนา (089-128-5004), ชนานันท์ (081 6396122), ชัชวาลย์ (083 032-5145) กัณวีย์ (081-6256673) 


เขียนข่าวโดย :  นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ

ถ่ายภาพและวีดิโอ : นายปราโมทย์ ป้องสุธาธาร, นายไววิทย์ ยอดประสิทธิ์

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834

e-mail :   อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน  Facebook : sciencethailand

Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313

 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป