กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ดร.พิเชฐ ปิดหลักสูตรบริหารจัดการนโยบายด้าน วทน. รุ่นที่ 3 ประจำปี 2558

ดร.พิเชฐ ปิดหลักสูตรบริหารจัดการนโยบายด้าน วทน. รุ่นที่ 3 ประจำปี 2558

พิมพ์ PDF

     เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 เวลา ณ ห้องลอนดอน โรงแรมพลาซ่าแอทธินี ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีปิดหลักสูตรฯและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการนโยบาย วทน. สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 3  ประจำปีงบประมาณ 2558  (STI Policy Management Program for Executives: STI-PMP) ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย TMA เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากเครือข่ายผู้บริหารระดับสูงของการบริหารจัดการนโยบายด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก โดยอาศัยกลไกลความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคเอกชนให้เกิดรูปธรรมอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจาก ดร. วิไลพร เจตนจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเทคโนโลยี บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)  รศ.ดร. ศักรินทร์ ภูมิรัตน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ดร.สมชาย เลาห์วีระพานิช กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดูปองท์ (ประเทศไทย) จำกัด เข้าร่วมงานดังกล่าวด้วย

    ดร.พิเชฐ กล่าวว่า การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันระดับประเทศและระดับองค์กรไม่สามารถอาศัยเพียงการแข่งขันทางต้นทุนหรือความได้เปรียบทางวัตถุดิบได้อีกต่อไป เพราะการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันในปัจจุบันนั้น จะต้องอาศัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนประเทศและองค์กรเพื่อช่วยให้ประเทศเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนและสามารถก้าวข้ามกับดักกลุ่มประเทศรายได้ปานลางได้ซึ่งความร่วมมือจากทุกภาคส่วนจะทำให้การขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม สอดคล้องกับยุทธศาสตร์หลักของประเทศและเป็นไปทิศทางเดียวกัน

      ในส่วนของรายชื่อผู้ผ่านการอบรมและได้รับประกาศนียบัตรในหลักสูตร STI PMP มีดังนี้
               1.ดร.คมเมธ จิตวานิชไพบูลย์
               2. ดร.จีรเดช อู่สวัสดิ์
               3. ดร.จุลเทพ ขจรไชยกูล
               4. คุณ ณรงค์ แสงแก้ว
               5.  ดร.นุกูล เอื้อพันธเศรษฐ
               6. ดร.เดช เฉิดสุวรรณรักษ์
               7. คุณปัทมา แก้วสีปลาด
               8. ดร.ปิยนุช วุฒิสอน
               9. คุณเมธี โสภณ
              10. คุณวันดี รารัชฎาวงษ์
              11. คุณวันดี สุทธิถวิล
              12. คุณศิริเพ็ญ เกียรติเฟื่องฟู
              13. ดร.สุชาติ อุดมโสภกิจ.
              14. คุณอภิรักษ์ วรรณสาธพ
              15. ดร.อัจฉรา ภาวสุทธิ์

    การอบรมในครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแต่ได้รับความรู้ แต่เป็นการได้เครือข่ายและข้อแนะนำในเรื่องต่างๆจากการอบรม ซึ่งเป็นสิ่งที่หาได้ไมง่ายนัก ทั้งยังเป็นความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงไปสู่รุ่นอื่นๆ และอยากเห็นผู้ผ่านการอบรมทุกรุ่นมีโอกาสพบปะกันเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้หรือข้อคิดเห็นต่างๆ ซึ่งตั้งแต่เริ่มการอบรมในรุ่นที่ 1 มานั้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพียงแค่หาเครือขายเท่านั้น แต่ต้องการให้ผู้ผ่านการอบรมได้นำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาใช้พัฒนาประเทศให้ดีขึ้น และอีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนาประเทศให้ดีขึ้นได้นั้นต้องมี Leadership ที่มีความเข้าใจอันดีของผู้บริหารซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ประเทศของเรามีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น และสุดท้ายขอชื่นชมผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรนี้ในครั้งนี้ด้วย"  ดร.พิเชฐ กล่าวทิ้งท้าย

 


ผู้เขียนข่าว : นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ
ถ่ายภาพและวีดิโอ :  นายไววิทย์ ยอดประสิทธิ์, นายรัฐพล หงสไกร
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
e-mail :     อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน   Facebook : sciencethailand
Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313
 


 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป