กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงาน Asian Science Camp 2015 ดึง 7 นักวิทย์ฯ โนเบลและชั้นนำของโลก ร่วมค่าย กับ 265 เยาวชนจาก 29 ประเทศแถบเอเชียแปซิฟิก

ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงาน Asian Science Camp 2015 ดึง 7 นักวิทย์ฯ โนเบลและชั้นนำของโลก ร่วมค่าย กับ 265 เยาวชนจาก 29 ประเทศแถบเอเชียแปซิฟิก

พิมพ์ PDF

 


 

    เมื่อวันที่ 23 กรกฏาคม 2558 – ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ / กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาฯ ผนึกกำลังร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดงานค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชนภูมิภาคเอเชีย : Asian Science Camp 2015 ระหว่างวันที่ 2 - 8 สิงหาคม ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ดึง 7 นักวิทยาศาสตร์โนเบลและชั้นนำของโลกเป็นวิทยากร พร้อมร่วมกิจกรรมกับ 265 เยาวชนจาก 29 ประเทศในแถบเอเชียแปซิฟิก พลาดไม่ได้กับการเปิดตัว 40 เยาวชนไทย ที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนไทยเข้าร่วมกิจกรรมระดับนานาชาติครั้งนี้ด้วย

 

    ศาสตราจารย์ นายแพทย์ จรัส สุวรรณเวลา รองประธานมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (มูลนิธิ สอวน.) กล่าวถึงความเป็นมาของการจัดงาน Asian Science Camp ว่า เป็นงานที่จัดขึ้นทุกปีหมุนเวียนไปในประเทศต่างๆ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 (ค.ศ.2007) ถึงปัจจุบัน ตามลำดับ ได้แก่ ไต้หวัน อินโดนีเชีย ญี่ปุ่น อินเดีย เกาหลีใต้ อิสราเอล ญี่ปุ่น และสิงคโปร์  โดยงานดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อต้องการจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ให้กับเยาวชนในแถบเอเชียแปซิฟิก ที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ โดยประเทศไทยได้ส่งเยาวชนเข้าร่วมโครงการ Asian Science Camp ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 เป็นต้นมา และได้รับรางวัลในทุกปี  และเมื่อถึงคราวที่ประเทศไทยจะต้องเป็นเจ้าภาพ จึงได้แสดงเจตนารมย์ขอรับเป็นเจ้าภาพจัด Asian Science Camp ในปี พ.ศ. 2558 ซึ่งตรงกับปีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  องค์ประธานมูลนิธิ สอวน. ใ นวโรกาสที่จะทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ ที่ประชุม International Board of Asian Science Camp เห็นว่าประเทศไทยมีความพร้อมประสบการณ์และศักยภาพ ประสบผลความสำเร็จในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับนานาชาติหลายต่อหลายครั้ง จึงมีมติให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัด Asian Science Camp 2015

     โดยภายในงาน Asian Science Camp 2015 เยาวชนที่เข้าร่วมงานจะได้รับฟังการบรรยาย ร่วมอภิปราย  และพูดคุยกับนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลและนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำของโลกแล้วนำมาสร้างสรรค์เป็นโปสเตอร์แสดงผลงานโดยมุ่งเน้นให้เยาวชนกล้าแสดงออกในการซักถาม เสนอความคิดเห็น ทำงานร่วมกับเยาวชนจากประเทศอื่นๆ  และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเยาวชนในภูมิภาคเอเชียให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือกันในอนาคต  


     ศาสตราจารย์ นายแพทย์จรัส กล่าวว่า สำหรับไฮไลท์ของการจัดงานครั้งนี้ ได้มีการเชิญ 7 นักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลและนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำ มาเป็นวิทยากรและร่วมกิจกรรมกับเยาวชน ได้แก่ 1) Prof. Yuan T. Lee  นักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบล สาขาเคมี ปี 1986 จากประเทศไต้หวัน 2) Prof. Robert Huber นักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบล สาขาเคมี ปี 1988 จากประเทศเยอรมัน 3) Prof. Harald zur Hausen นักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบล สาขาสรีรวิทยาหรือแพทยศาสตร์ ปี 2008 จากประเทศเยอรมัน 4) Prof. Ada Yonath นักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบล สาขาเคมี ปี 2009  จากประเทศอิสราเอล 5) Prof. Vladimir Voevodsky นักคณิตศาสตร์รางวัลเหรียญฟีลด์ส ปี 2002 จากประเทศรัสเซีย 6) Prof. Hitoshi Murayama นักวิทยาศาสตร์รางวัล Yukawa Commemoration Prize ปี 2002 สาขาฟิสิกส์ จากประเทศญี่ปุ่น และ 7) ศาสตราจารย์ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี และนักวิทยาศาสตร์รางวัลนิเกอิเอเชีย ปี 2004 สาขาชีวเคมี  


      พลเรือเอก ณรงค์  พิพัฒนาศัย   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า นอกจากจะเป็นโอกาสอันดีที่ประเทศไทยจะได้แสดงศักยภาพ และความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดงานในครั้งนี้แล้วยังช่วยเผยแพร่ชื่อเสียงของประเทศให้เป็นที่รู้จักแก่นานาประเทศ Asian Science Camp 2015 จึงเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญของกระทรวง ศึกษาธิการ ที่จะช่วยยกระดับคุณภาพเยาวชนไทยให้ได้มาตรฐานสากล ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลด้านการพัฒนากำลังคนในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

      เยาวชนที่เข้าร่วม Asian Science Camp 2015 จะเป็นเยาวชนที่ศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายถึงระดับอุดมศึกษาปีที่ 2 โดยมี 265 เยาวชน จาก 29 ประเทศในแถบเอเชียแปซิฟิกตอบรับเข้าร่วม และในฐานะประเทศเจ้าภาพจึงเป็นโอกาสที่ประเทศไทยสามารถส่งเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้ถึง 40 คน โดยได้คัดเลือกเยาวชนไทยที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความรู้ทางภาษาอังกฤษดีเยี่ยม จากหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพร่วม 4 หน่วยงานๆ ละ 10 คน ได้แก่ มูลนิธิ สอวน. ทำการเปิดรับสมัครจากเยาวชนทั่วประเทศ  สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ คัดเลือกด้วยกระบวนการ Thai Science Camp ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี  กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) คัดเลือกจากเยาวชนที่ร่วมโครงการ Junior Science Talented Project และกระทรวงศึกษาธิการ โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) คัดเลือกจากโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) 


     ดร. พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า การจัดงาน Asian Science Camp 2015 กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้สนับสนุนองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์  บุคลากรในการดำเนินงาน และสถานที่จัดกิจกรรม โดยกิจกรรมทั้งหมดจะจัดที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย และสถานที่พักของเยาวชนจะอยู่ที่บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี  ซึ่งมีศักยภาพเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีมาตรฐานในการดูแล รักษาความปลอดภัย และให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมงานในระดับนานาชาติ  และขณะนี้  มีความพร้อมแล้วในทุกด้าน โดยเฉพาะบุคลากรจาก สวทช. ที่มีประสบการณ์และความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ที่จะร่วมจัดงาน ASIAN Science Camp 2015 ให้ประสบผลสำเร็จ และเกิดความประทับใจกับเยาวชนทุกคน 

     ทั้งนี้ ในพิธีเปิดงาน ASIAN Science Camp วันที่ 3 สิงหาคม 2558 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  จะเสด็จเป็นองค์ประธาน และทรงบรรยายพิเศษ โดยจะมีการถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) และทางเว็บไซต์ www.asc2015.posn.or.th  จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยมาร่วมติดตามรับชมกัน ด้วยกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเสริมสร้างสังคมแห่งวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมให้แก่เยาวชนไม่เฉพาะแต่ 40 เยาวชนไทยที่เข้าร่วมค่ายฯ เท่านั้น  ที่สำคัญเยาวชน นักเรียน นักศึกษาและผู้ที่สนใจทั่วไป ยังสามารถติดตามข่าวสารตลอดการจัดงานได้จากการถ่ายทอดบรรยากาศของกิจกรรมทาง nstda channel  (http://nstdachannel.tv) และจะมีการลิ้งค์ไปที่เว็บไซต์ของงาน  รวมทั้งบันทึกภาพการบรรยายของวิทยากรชั้นนำและกิจกรรมต่างๆ ภายในค่ายฯ ซึ่งสามารถรับชมย้อนหลังได้ด้วย

 

   "ในช่วงท้ายได้มีการสัมภาษณ์ความรู้สึกของตัวแทนเยาวชนไทยที่ได้เข้าร่วมค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชนภูมิภาคเอเชียในครั้งนี้ โดย นางสาววรินดา เทิดตระกูล จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กล่าวขอบคุณทุกฝ่ายที่ให้การสนับสนุนและให้โอกาสเด็กไทยได้มีโอกาสเข้าพบได้พบนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบล รวมถึง การได้เห็นแรงบันดาลใจใหม่ๆ ที่นำพาไปสู่การประสบความสำเร็จในระดับสูงสุดของนักวิทยาศาสตร์ไทย และยังเปิดโอกาสให้เด็กไทยได้ศึกษาและสร้างสัมพันธ์กับเพื่อนต่างชาติด้วย และนายรัชต์ภาคศ์ ตันติแสงหิรัญ จากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม ขอขอบคุณกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กระทรวงศึกษาธิการ และมูลนิธิ สอวน. เป็นอย่างมากที่เปิดโอกาสให้นักเรียนไทยได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบล และเปิดโอกาสให้ได้เจอกับเพื่อนต่างชาติ ที่มีความสนใจในแบบเดียวกับเรา และเชื่อว่าค่ายเยาวชนนี้จะทำให้ได้รับความรู้ ประสบการณ์รวมถึงการสร้างแรงบันดาลใจต่อไปในอนาคต"

                          

 

ที่มาข้อมูล : กองประชาสัมพันธ์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ โทร  0-2577-9999 

ติดต่อ : กองประชาสัมพันธ์  สำนักพัฒนาธุรกิจและการตลาด  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ   

คุณพัชร์ชิสา (ปัญญ์) 094-486-5999 / คุณฐาปนี (เก๋ง) 085-772-9955 / คุณสุตานันท์ (กอล์ฟ) 089-499-5531 


 

ผู้เผยแพร่ข่าว : นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ

ถ่ายภาพและวีดิโอ :  นางสุนิสา ภาคเพียร นาวงษ์, นายรัฐพล หงสไกร

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834

e-mail :     อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน  Facebook : sciencethailand

Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป