กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน วว. จับมือสถาบันอาชีวศึกษาเชียงใหม่/ลำพูน ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีการยืดอายุลำไยเพื่อส่งออก

วว. จับมือสถาบันอาชีวศึกษาเชียงใหม่/ลำพูน ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีการยืดอายุลำไยเพื่อส่งออก

พิมพ์ PDF

          กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ลงนามความร่วมมือโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีการยืดอายุลำไยเพื่อส่งออก กับสถาบันอาชีวศึกษา (วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่/ลำพูน) หวังเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยพัฒนา บริการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ วว. ให้สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมายและชุมชนอย่างยั่งยืน

         นายยงวุฒิ   เสาวพฤกษ์  ผู้ว่าการ วว. กล่าวว่า ความร่วมมือของ วว. และสถาบันอาชีวศึกษาเชียงใหม่และลำพูนในครั้งนี้ มีระยะเวลาโครงการ 2 ปี (มิ.ย. 2558-มิ.ย. 2560) มุ่งเน้นเรื่องการถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านเทคโนโลยีการจัดการสวนลำไย อันประกอบด้วย เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวลำไยสด  เทคโนโลยีการรมควันลำไยด้วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่มีความเหมาะสมในการถ่ายทอดและบริการให้ประชาชนในชุมชน ร่วมทั้งนักเรียน นักศึกษาระดับอาชีวะศึกษาในพื้นที่ เพื่อเป็นการเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยพัฒนา บริการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ วว. ให้สอดคล้องความต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมายและชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป

          “...วว. คาดหวังว่าความร่วมมือดังกล่าว จะช่วยยกระดับและพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้นักเรียน นักศึกษาและเยาวชนจำนวน 500 คนต่อปี อันเป็นกำลังคนในสถาบันศึกษาของชุมชนพื้นที่เป้าหมายให้สูงขึ้นทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  สร้างเครือข่ายการเรียนการสอนแบบบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมกันมากขึ้นระหว่างสถาบันการศึกษาในพื้นที่และ วว. ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุนนักเรียน นักศึกษา ให้เกิดการเรียนรู้การสร้างเศรษฐกิจของชุมชนและสังคม ด้วยการนำวิทยาศาสตร์ฯการผลิตลำไยไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน...” ผู้ว่าการ วว. กล่าว

          ภายใต้ความร่วมมือนี้ มีหลักสูตรการเรียนการสอน การฝึกอบรม และศึกษาดูงาน โดยใช้ศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยียืดอายุลำไยเพื่อส่งออกของ วว. ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ายาว ต.เหล่ายาว อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน เป็นศูนย์กลางการดำเนินงาน  โดยจะเปิดสอนจำนวน 3 หลักสูตรด้วยกันคือ หลักสูตรที่ 1 กระบวนการรมควันลำไยด้วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ หลักสูตรที่ 2 การจัดการสวนลำไย และหลักสูตรที่ 3 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวลำไยสด ซึ่งจะก่อให้เกิดการทำงานวิจัย มีการแลกเปลี่ยนและเสริมสร้างองค์ความรู้และประสบการณ์ ตลอดจนข้อมูลทางวิชาการร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม

           อนึ่ง ศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยียืดอายุลำไยเพื่อส่งออก ที่ วว. ออกแบบและพัฒนาขึ้นนั้น ประกอบด้วยโรงรมต้นแบบแห่งแรกของประเทศไทย ที่นำเทคโนโลยีการรมควันลำไยด้วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ของ วว. ซึ่งมีประสิทธิภาพในการควบคุมปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์ตกค้างในเนื้อลำไยได้  ช่วยลดการใช้กำมะถัน ลดปริมาณการปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ออกสู่บรรยากาศ ทำให้ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างขีดความสามารถการส่งออกลำไย ที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของตลาดต่างประเทศ

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

Call center วว. โทร. 0 2577 9300 /0 2577 9000

www.tistr.or.th  E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

ผู้เผยแพร่ข่าว : นางสาวนีรนุช ตามศักดิ์ 

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834

e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน   Facebook : sciencethailand

Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป