กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ไทย – รัสเซีย ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และวิชาการใน 5 สาขา พร้อมดำเนินงาน 2015 – 2020

ไทย – รัสเซีย ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และวิชาการใน 5 สาขา พร้อมดำเนินงาน 2015 – 2020

พิมพ์ PDF


     
     นายอลงกรณ์ เหล่างาม ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้แทนกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ในฐานะกรรมการในคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย – รัสเซีย เดินทางไปร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมฯ ครั้งที่ 6 (The Sixth Session of the Joint Russian – Thai Commission on Bilateral Cooperation) ซึ่งสหพันธรัฐรัสเซีย ได้เป็นเจ้าภาพจัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ 14 -15 กรกฎาคม 2558 ณ กรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย

 

 
          ทั้งนี้การประชุมดังกล่าว ประกอบไปด้วย การประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส (Senior Official Meeting – SOM) ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 โดยมีนายวิทวัส ศรีวิหค รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานร่วมฝ่ายไทย และ Mr. Evgeny Popov, Director-General, Department of the Asian, African and Latin American countries of the Ministry of Economic Development of the Russian Federation เป็นประธานร่วมฝ่ายรัสเซีย โดยทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันทบทวนและหารือเกี่ยวกับประเด็นและความคืบหน้าในการดำเนินความร่วมมือหลังจากการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมฯ ครั้งที่ 5 ซึ่งสหพันธรัฐรัสเซียเป็นเจ้าภาพจัดให้มีขึ้นเมื่อเดือนมีนาคม 2556 ณ กรุงมอสโก รวมทั้งหารือเกี่ยวกับประเด็นความร่วมมือระหว่างไทยกับรัสเซียในสาขาต่างๆ ที่จะดำเนินการร่วมกันต่อไปในอนาคต อาทิ ความร่วมมือด้านการเมือง เศรษฐกิจ การค้าและการลงทุน อุตสาหกรรม พลังงาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเกษตร การศึกษา วัฒนธรรม การท่องเที่ยว และสิ่งแวดล้อม  
 
 
          การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย – รัสเซีย ครั้งที่ 6 แบบเต็มคณะ (The Sixth Session of the Joint Russian – Thai Commission on Bilateral Cooperation) ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 โดยมีพลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยเป็นหัวหน้าคณะและประธานร่วมฝ่ายไทย และ Mr. Denis Manturov, Ministry of Industry and Trade of the Russian Federation เป็นประธานร่วมฝ่ายรัสเซีย ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่าย ได้ให้ความเห็นชอบกรอบความร่วมมือด้านการเมือง เศรษฐกิจ การค้าและการลงทุน อุตสาหกรรม พลังงาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเกษตร การศึกษา วัฒนธรรม การท่องเที่ยว และสิ่งแวดล้อม และในส่วนของความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งสองฝ่ายได้ 
     1. ให้ความเห็นชอบการเร่งรัดการพิจารณาร่างความตกลงความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างรัฐบาลไทยกับสหพันธรัฐรัสเซียให้แล้วเสร็จ     
     2. ให้ความเห็นชอบการเร่งรัดการดำเนินการภายใต้กรอบโครงการความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และวิชาการไทย-รัสเซีย ใน 5 สาขา ได้แก่ นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีอวกาศ เทคโนโลยีนิวเคลียร์ และมาตรวิทยา ซึ่งมีกรอบการดำเนินงานระหว่างปี 2015 – 2020               
     3. แสดงความยินดีที่ได้มีการลงนามความร่วมมือด้านการใช้พลังงานปรมาณูในทางสันติระหว่างสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กับบรรษัทพลังงานปรมาณูแห่งรัฐของสหพันธรัฐรัสเซีย และมีการจัดตั้งคณะทำงานร่วมกัน
 
เผยแพร่ข่าว : นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
e-mail :     อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
Facebook : sciencethailand
Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313
 
 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป