กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ดร.พิเชฐ ชวนนักเรียน ร.ร.มหิดล ศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์ แนะใช้หน่วยงานสังกัด วท.เป็นที่ปรึกษา

ดร.พิเชฐ ชวนนักเรียน ร.ร.มหิดล ศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์ แนะใช้หน่วยงานสังกัด วท.เป็นที่ปรึกษา

พิมพ์ PDF

 

     โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ / ในโอกาสได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้กับนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ในหัวข้อ บทบาทกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ในการสนับสนุนอาชีพนักวิทยาศาสตร์ นักเทคโนโลยี และการสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี              

   

 

          ดร.พิเชฐ  ดุรงคเวโรจน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวตอนหนึ่งว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มีหน่วยงานในสังกัด 14 หน่วยงาน สามารถเป็นที่ปรึกษาได้ อาทิ ถ้าสนใจด้านอวกาศ ก็มีสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) ที่มีสถานีควบคุมดาวเทียมไทยโชต (Thaichote) อยู่ที่ศรีราชา จังหวัดชลบุรี ถ้าสนใจเรื่องดวงดาว สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (สดร.) ก็มีหอดูดาวขนาดใหญ่ อยู่ที่ดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ ถ้าสนใจ เรียนรู้การทดสอบระดับโมเลกุล สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน จ.นครราชสีมา ก็มีเทคโนโลยีระดับอนุภาค ทดสอบระดับโมเลกุล ฯลฯ 

        ดร.พิเชฐ กล่าวอีกว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มีทุนให้กับนักเรียนที่สนใจเรียนต่อทางด้านวิทยาศาสตร์ทุกปี ทั้งในระดับปริญาโทและปริญญาเอก ส่วนใหญ่จะเป็นทุนศึกษาต่อต่างประเทศ ซึ่งผู้ได้รับทุนจะต้องกลับมาปฏิบัติราชการ หรือปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงฯ กำหนด นอกจากนี้ยังมีทุนของหน่วยงานอื่นที่เป็นทุนทางด้านวิทยาศาสตร์ ได้แก่ พสวท. และทุน กพ. ซึ่งส่วนใหญ่กลับมาแล้วจะมาทำงานในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ รัฐบาลได้พยายามแก้ไขกฎระเบียบต่างๆ ให้บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาครัฐ ไปปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรมหรือภาคเอกชนได้ ภายใต้โครงการ Talent Mobility จะทำให้ภาคเอกชนมีนักวิจัยไปร่วมทำงานวิจัยมากขึ้น นอกจากนี้ยังพยายามผลักดันให้ภาคเอกชนมีการจัดตั้งศูนย์วิจัยเพื่อรองรับนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย และพัฒนานวัตกรรมขึ้นเองภายในประเทศให้มากขึ้นด้วย
 
ประสานงานได้ที่ : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป