กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน กระทรวงวิทย์ฯ สร้างมาตรฐาน “การวัดระดับนาโน”สู่มาตรฐานสากล

กระทรวงวิทย์ฯ สร้างมาตรฐาน “การวัดระดับนาโน”สู่มาตรฐานสากล

พิมพ์ PDF
         เมื่อวันที่  29 มิถุนายน 2558 เวลา 10.00 น. ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิเคราะห์ทดสอบทางด้านนาโนเทคโนโลยีของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน ระหว่างศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กับ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ เพื่อสร้างมาตรฐานการวัด ยกระดับวัสดุนาโนสู่มาตรฐานสากล ณ ห้องโถง   ชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

        ดร.พิเชฐ กล่าวว่า ประเทศไทยมีความจำเป็นอย่างมากที่จะต้องมีระบบการรับรองมาตรฐาน ในด้านการส่งออกสินค้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ  มีบทบาทในการให้บริการด้านการทดสอบทางเทคโนโลยี และมีห้องปฏิบัติการหลายรูปแบบ ที่ทำงานร่วมกันเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า และในวันนี้ได้เป็นเจ้าภาพในการสร้างฐานข้อมูลระบบมาตรฐานของประเทศที่ครอบคลุมทั้งด้านการรับรองมาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรมโดยมี สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ให้การรับรองในด้านต่างๆ ดังนั้นการนำโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพมาพัฒนาประเทศให้เกิดวามเชื่อมันและเข้มแข็ง โดยต้องคำนึงถึงการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการอย่างเต็มที่
      นายประยูร กล่าวว่า สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติได้เล็งเห็นถึงผลกระทบของมาตรฐานด้านอุตสาหกรรมการผลิตที่เกิดขึ้นกับประเทศ จึงมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับมาตรวิทยานาโนด้านฟิสิกส์ เคมี และชีวภาพ อย่างต่อเนื่อง เพื่อจัดหาเครื่องมือวัดด้านนาโนที่ทันสมัย มีความถูกต้องที่สุด รวมไปถึงการพัฒนาบุคคลากรให้มีความสามารถด้านการวัดนาโนเพื่อเป็นที่ยอมรับในระดับสากล จากความสำเร็จด้านการวัดระดับนาโนที่ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ ที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซด์ของ BIPM  ซึ่งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นระดับนานาชาติอย่างเป็นรูปธรรม สถาบันมาตราวิทยาแห่งชาติจึงขยายผลการทำงานด้านมาตรวิทยานาโน ด้วยการถ่ายค่าความถูกต้องให้กับหน่วยงานวิจัยต่างๆของประเทศผ่านโครงการความร่วมมือต่าง ๆ เป็นต้น
       ศ.นพ.สิริฤกษ์ กล่าวว่า  ศูนย์นาโนเทคดำเนินการจัดตั้งโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการวิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์นาโนของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนเป็นแห่งแรกของภูมิภาค เพื่อส่งเสริมการส่งออกสินค้า  นาโนเทคโนโลยีของไทยไปยังประเทศคู่ค้าที่มีการบังคับใช้กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับนาโนเทคโนโลยี  ซึ่งที่ผ่านมาการวัดและการวิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์นาโนเทคโนโลยี ยังไม่สามารถกำหนดมาตรฐานที่แน่นอนได้ ดังนั้น นาโนเทค จึงร่วมกับ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ นำระบบมาตรวิทยานาโน มาใช้ในสอบเทียบระบบการตรวจวัดและตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ระดับนาโนให้สามารถเปรียบเทียบผลการวัดระหว่างเครื่องมือหรือเทคนิคการวัดที่แตกต่างกันได้โดยตรง รวมถึงการใช้ในการตรวจสอบด้านความปลอดภัย ซึ่งจะช่วยสร้างมาตรฐานและความเชื่อมั่นให้กับสินค้าไทยได้
    จากความร่วมมือระหว่างสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติและนาโนเทคในครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมทั้งการลดเวลาและลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้าหรือวัตถุดิบไปรับรองที่ต่างประเทศ อีกทั้งเป็นการคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภคจากการใช้ผลิตภัณฑ์นาโน ทั้งในส่วนที่ผลิตเองในประเทศและผลิตภัณฑ์นาโนที่นำเข้าจากต่างประเทศด้วย

 
ข่าวโดย: นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ
ถ่ายภาพและวีดิโอ : นางสุนิสา ภาคเพียร นาวงษ์, นายรัฐพล หงสไกร
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
อีเมลล์: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป