กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ก.วิทย์ เสริมความรู้บุคลากร เรื่อง การปฎิบัติงาน IO: Information Operations

ก.วิทย์ เสริมความรู้บุคลากร เรื่อง การปฎิบัติงาน IO: Information Operations

พิมพ์ PDF

          กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การปฎิบัติงาน IO: Information Operations ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางการสื่อสารและสถานการณ์วิกฤต" แก่บุคลากรในสังกัด เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เตรียมความพร้อม และพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานให้ประยุกต์ใช้กลยุทธ์การปฏิบัติการข่าวสารให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยได้รับเกียรติจาก นอ. ประภาส  สอนใจดี และ นอ. ดร.นภัทร์  แก้วนาค มาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์แก่ผู้เข้ารับการอบรมฯ กว่า 100 คนจากทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ณ ห้องจูบิลี บอลรูม ชั้น 11 โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2558 

     นอ. ประภาส  สอนใจดี  ได้ให้ข้อแนะนำในการปฏิบัติการข่าวสารฯ ว่า มีกระบวนการรับรู้ 3 ขั้น ได้แก่ มองเห็น  คิด และปฏิบัติ โดยหลักการทำงาน IO ประกอบด้วย

          1.  ต้องขับเคลื่อนโดยผู้นำ ซึ่งผู้นำต้องนำกระบวนการสื่อสาร

          2. ความน่าเชื่อถือ ให้เป็นที่รับรู้ พูดความจริงและมีความน่านับถือ พูดด้วยเสียงเดียวกัน

          3. มีการเผยแพร่อย่างแพร่หลาย และทุกๆ การกระทำถือเป็นการส่งสาร 

 

     มีการจัดตั้งเป็นคณะทำงานที่ชัดเจน นอกจากนี้ ยังแนะนำในการจัดทำ White Paper ซึ่งเป็นเอกสารที่หน่วยงานจัดทำขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายเฉพาะและสำคัญ เพื่อการสื่อสารข้อมูลความจริง แล้วทำให้ผู้อ่านเข้าใจปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรม อีกทั้ง White Paper จะเป็นเครื่องมือที่ทำให้บุคลากรในหน่วยงานเข้าใจและพูดด้วยเสียงเดียวกัน

     ด้าน นอ. ดร.นภัทร์  แก้วนาค ได้แนะนำหลักการปฏิบัติการข่าวสาร ได้แก่ การกำหนดยุทธศาสตร์ด้านการปฏิบัติการข่าวสาร สิ่งที่จำเป็นลำดับแรก คือความจำเป็นต้องบูรณาการศักยภาพและกิจกรรมของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าเป็นส่วนเดียวกัน รวมทั้งจำเป็นต้องบูรณาการเข้ากับการปฏิบัติการอื่นๆ เพื่อให้สอดรับกับการสื่อสารเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์แห่งชาติและวัตถุประสงค์ ซึ่งจากบทเรียนการปฏิบัติการข่าวสารที่ผ่านมา ทำให้สามารถกำหนดหลักการปฏิบัติข่าวสารที่สำคัญ 9 ประการ ประกอบด้วย

          1. การควบคุมแบบรวมการ 

          2. การดำรงวัตถุประสงค์

          3. การพูดด้วยเสียงเดียวกัน

          4. การสนธิและประสานสอดคล้อง

          5. การรู้ถึงบุคคลกลุ่มเป้าหมาย

          6. การกำหนดเป้าหมายหลัก เครื่องมือและวิธีการ

          7. การใช้เครื่องมือหลากหลายแบบเพื่อส่งข่าวสาร

          8. การเอาชนะความเชื่อและศรัทธาของประชาชนท้องถิ่น และ

          9. การใช้ประโยชน์จากความเต็มใจร่วมมือของฝ่ายตรงข้าม

     ทั้งนี้ หลักการปฎิบัติงาน IO สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับงานที่หลากหลาย โดยเฉพาะงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่ยากแก่การเข้าใจ สามารถนำวิธีการจัดทำ White Paper มาใช้ในลักษณะเดียวกันกับการทำ Q&A ได้ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน และทำให้เกิดความเชื่อถือ ศรัทธา และพูดด้วยเสียงเดียวกัน เป็นต้น


เอกสารประกอบการฝึกอบรม ดาวน์โหลดที่นี่


ผู้เขียนข่าว : นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร 

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
e-mail :      อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
Facebook : sciencethailand


 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป