กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จัดงาน NSP Innovation Fair 2015

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จัดงาน NSP Innovation Fair 2015

พิมพ์ PDF      อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (NSP : Northern Science Park) จัดงาน NSP Innovation Fair 2015  เพื่อแสดงศักยภาพ และความพร้อมในการให้บริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มีการแสดงผลงาน ผลิตภัณฑ์ภาคเอกชนที่เคยเข้ารับบริการหรือดำเนินงานร่วมกับ NSP โดยมี นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน และ รศ.ดร.เสริมเกียรติ จอมจันทร์ยอง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ดร.ชาญวิทย์ ตรีเดช ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ หรือ สอว. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ผศ.ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมเปิดงาน เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2558


      นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า NSP Innovation Fair 2015 จัดว่าเป็นงานที่แสดงผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมในการเพิ่มมูลค่ากระบวนการและผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคเหนือ ที่เกิดจากการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม หรือ วทน. อันเป็นความร่วมมือของทั้ง 3 ภาคส่วน ที่ล้วนสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาพื้นที่ภาคเหนือ และประเทศ ได้แก่ ภาคเอกชน คือ ผู้ประกอบการ และภาคอุตสาหกรรม ภาคการศึกษา คือ มหาวิทยาลัยในพื้นที่ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม และภาครัฐบาล คือ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ หรือ สอว. ที่สนับสนุนการดำเนินงานของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือมาโดยตลอด จังหวัดเชียงใหม่ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่เห็นภาพการเติบโตของเศรษฐกิจในพื้นที่ จากการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ และจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมที่จะเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนและผลักดันให้เกิดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และ สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ภาคเหนืออย่างยั่งยืนต่อไป

 

      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญานุภาพ  อานันทนะ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า งาน NSP Innovation Fair 2015 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน 2558 เพื่อแสดงศักยภาพและความพร้อมในการให้บริการ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ผลงานของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่รู้จักและเข้าใจ และเพื่อประสาน เชื่อมโยงนักวิจัยกับภาคเอกชน ภายใต้การนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ให้เกิดมูลค่าสูงสุด ภายใต้ platform โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ได้แก่ โครงการพัฒนาบริการของอุทยานวิทยาศาสตร์, โครงการบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม, โครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่ และโครงการวิจัยร่วมกับภาคเอกชน
     ภายในงานประกอบด้วยการออกบูธแสดงสินค้าจากผู้ประกอบการที่เคยทำงานร่วมกับ NSP ซึ่งเป็นผลงานจากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) รวม 21 ราย บูธบริการให้คำปรึกษาด้าน วทน. และประชาสัมพันธ์ NSP (มีโซนให้พูดคุย และจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) และคลินิกให้คำปรึกษา start up ธุรกิจ) , วิดีทัศน์แนะนำ NSP และวิดีทัศน์เปิดตัว Privilege Card บัตรที่เชื่อมโยงการทำงานระหว่างผู้ประกอบการ และ NSP ด้วยการทำงานแบบ One-Stop-Service , กิจกรรมการเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์จากผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ โดยงาน NSP Innovation Fair 2015 ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือทั้ง 7 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งเป็นแม่ข่าย
ผู้เขียนข่าว : นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
    

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป