กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน การประชุมผู้บริหาร สป.วท. ครั้งที่ 5/2558

การประชุมผู้บริหาร สป.วท. ครั้งที่ 5/2558

พิมพ์ PDF

     (23 มิถุนายน 2558) เวลา 13.30 น. รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร สป.วท. ครั้งที่ 5/2558 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีรองปลัดกระทรวง (นายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ) ผู้ตรวจราชการกระทรวง (นางนันทวรรณ ชื่นศิริ) ที่ปรึกษาด้าน ว และ ท (นางสาวคนึงนุช พิมพ์อุบล) ผู้ช่วยปลัดกระทรวง (นายอลงกรณ์ เหล่างาม) ผู้อำนวยการสำนัก/ศูนย์/กลุ่ม และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ติดตามผลการดำเนินงานของสำนัก/ศูนย์/กลุ่ม และหารือการจัดนิทรรศการของหน่วยงานในสังกัด วท. (สทอภ./สดร.) ในงาน ครม.สัญจร จ.เชียงใหม่ ปลายเดือนนี้ พร้อมแนะแนวทางการชี้แจงงบประมาณต่อคณะกรรมาธิการ เน้นโครงการนักเรียนทุนสานต่อการพัฒนาด้านกำลังคนเพื่ออนาคตของชาติ

 

 

 

ข้อมูลข่าวโดย : นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ

ภาพข่าวโดย   : นายไววิทย์  ยอดประสิทธิ์

เผยแพร่โดย   : นางสุนิสา ภาคเพียร นาวงษ์

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทร. 02 333 3727-3732 โทรสาร 02 333 3834

 

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» ปส. ผนึกกำลัง INENS คุมเข้ม เสริมศักยภาพความปลอดภัยทางนิวเคลียร์
» การประชุมวิชาการสวทช.ประจำปี 2559 (NAC 2016) 2 เมษายน 2559
» สนช. ผ่านวาระ ๓ ร่าง พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. .... ๑๔๔ ต่อ ๑ งดออกเสียง ๕ เตรียมประกาศใช้เป็นกฎหมาย
» ประชุมหารือคณะทำงานว่าด้วยความร่วมมือด้าน วทน. ไทย-ลาว
» วท.เดินหน้า ดันมาตรวิทยาปฏิรูป NQI เล็งสร้างเครือข่ายบูรณาการอาเซียน หวังเศรษฐกิจโตร่วมกัน
» การประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 1/2558
» กรมวิทยาศาสตร์บริการผ่านการพิจารณาเรื่องการคงสถานะของการยอมรับร่วมด้านการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป