สป.วท.จัดอบรม เรื่อง "การบริหารและการจัดงานคลัง และพัสดุ ด้านการจัดหาพัสดุด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์

พิมพ์

 

 

 

          (23 มิถุนายน 2558 ) นายอลงกรณ์ เหล่างาม ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นประธานเปิด โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การบริหารและการจัดงานคลัง และพัสดุ ด้านการจัดหาพัสดุด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ และการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ โดยมีนางสาวสุณีย์ เลิศเพียรธรรม ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลางเป็นผู้กล่าวรายงาน ทั้งนี้ได้รับเกียรติโดยวิทยากร จากกรมบัญชีกลางโดยมีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม จากเจ้าหน้าที่ สป.วท.และหน่วยงานในสังกัดจำนวน 150 คน ณ ศูนย์ฝึกอบรมและเรียนรู้ ชั้น 6 อาคารพระจอมเกล้า สป.วท.ข้อมูลข่าวโดย : นายไววิทย์ ยอดประสิทธิ์ 
เผยแพร่โดย   : นางสุนิสา ภาคเพียร นาวงษ์
 กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 โทร. 02 333 3727-3732  โทรสาร 02 333 3834

 

Tags ฝึกอบรม
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» กรมวิทยาศาสตร์บริการเปิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีแปรรูปยางธรรมชาติให้กับผู้ประกอบการไทยวันแรก
» พิธีลงนามความร่วมมือด้านการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุมสาขานิวเคลียร์
» รอง ปกท. เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเรื่อง "การพัฒนาศักยภาพและทักษะการเป็นหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพ"
» นางสาวเสาวณี มุสิแดง รอง ปกท. เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเรื่อง "การบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ"
» กรมวิทยาศาสตร์บริการ ลงนามความร่วมมือกับ สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
» วว. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชสู่ธุรกิจ SMEs
» วว. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชสู่ธุรกิจ SMEs