กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน การประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 1/2558

การประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 1/2558

พิมพ์ PDF

     

        (23 มิถุนายน 2558) นายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับกระทรวงฯ และสำนักงานปลัดกระทรวงฯ ครั้งที่ 1/2558


           สาระสำคัญในการประชุม ประธานได้แจ้งให้ทุกหน่วยงานในสังกัดรับทราบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ วท.ประจำปีงบประมาณ 2557 ซึ่งประเมินโดยสำนักงาน ก.พ.ร. ซึ่งมีมิติการปฏิบัติราชการ 4 มิติ ได้แก่ 

           มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผล  
           มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ  
           มิติที่ 3 ด้านการประเมินประสิทธิภาพ
           และมิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กร โดย วท.มีผลคะแนนภาพรวมเท่ากับ 4.3032 คะแนน ลดลงจากผลคะแนนจากที่ วท.ประเมินตนเอง คือตัวชี้วัดที่ 1.3 ระดับความสำเร็จของการอบรมบุคลากรทางด้าน วทน.ที่สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ เนื่องจากบางหน่วยไม่มีหลักฐานในการสำรวจการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ สำหรับในปีงบประมาณ 2558 ได้มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) จัดอบรมบุคลากรด้าน วทน.และให้มีหลักฐานการติดตามสำรวจการนำความรู้ไปประยุต์ใช้ที่ชัดเจนเพื่อรายงาน ก.พ.ร.ในปี 2558 ต่อไป  ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำปฏิทินการจัดทำคำรับรองฯ ประจำปี 2558 โดยเดือนกรกฎาคม กำหนดให้ทุกหน่วยส่งรายงานการประเมินตนเอง (Self  Assessment Report) รอบ 9 เดือน พร้อมกรอกลงระบบ เดือนสิงหาคม คณะทำงานติดตามประเมินผลฯ จะติดตาม       ณ ส่วนราชการ จากนั้นภายในเดือนตุลาคมกระทรวงฯ ส่งรายงานประเมินตนเองรอบ 12 เดือนพร้อมกรอก e-SAR Card เข้าเว็บไซต์สำนักงาน ก.พ.ร.
         ทั้งนี้ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ย้ำในที่ประชุมว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ให้ความสำคัญของตัวชี้วัด ซึ่งมองว่าเป็นเรื่องที่ได้ตกลงกับสำนักงาน ก.พ.ร.ไว้แล้ว ดังนั้นต้องทำให้ชัดเจน ซึ่งท่านมีบัญชาให้มีการรายงานผลตัวชี้วัดในที่ประชุมผู้บริหาร วท.เป็นประจำทุกเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2558 และจะขอให้หน่วยงานจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานให้สำนักงานปลัดกระทรวงภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน
 
ข้อมูลข่าวโดย : นางเทียรทอง ใจสำราญ 
เผยแพร่โดย   : นางสุนิสา ภาคเพียร นาวงษ์
 กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 โทร. 02 333 3727-3732  โทรสาร 02 333 3834
 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป