สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สชวท.) จัดสัมมนาวิชาการ การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการบังคับใช้ ข้อบังคับสภาฯ สาขานิวเคลียร์

พิมพ์

        สัมมนาวิชาการ เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการบังคับใช้ ข้อบังคับสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ว่าด้วยการประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขานิวเคลียร์ พ.ศ. 2557


        สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สชวท.) จัดสัมมนาวิชาการ การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการบังคับใช้ ข้อบังคับสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ว่าด้วยการประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขานิวเคลียร์ พ.ศ. 2557 โดยมี ศ.เกียรติคุณ ดร.มนตรี จุฬาวัฒนทล อุปนายกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วาระที่ 1 (พ.ศ.2552-2555) ณ ห้องเมย์แฟร์ บอลลูม เอ ชั้น 11 โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ (ประตูน้ำ) กรุงเทพฯ ได้รับความสนใจจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา        ร่วม 200 คน

 

 

        ทั้งนี้ รศ.ดร.ธวัช ชิตตระการ ประธานคณะอนุกรรมการวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขานิวเคลียร์  กล่าวถึง การจัดงานสัมมนาวิชาการในครั้งนี้เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นถึงการประกอบวิชาชีพภายใต้ข้อบังคับสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ว่าด้วยการประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขานิวเคลียร์ พ.ศ. 2557 โดยนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง อย่างเป็นรูปธรรมพร้อมทั้งเสนอแนะวิธีการเพื่อให้ได้มาซึ่งใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขานิวเคลียร์ และเพื่อให้ทันต่อการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวภายในวันที่ 3 ตุลาคม 2558 นี้ต่อไป

 

 

        การสัมมนาดังกล่าว นอกจากจะเป็นการชี้แจงถึงคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต อายุใบอนุญาต ตลอดจนการพักใช้และเพิกถอนใบอนุญาตแล้ว ในงานยังได้รับเกียรติจาก ผศ.ปรีชา  การสุทธิ์ , รศ.นเรศร์  จันทน์ขาว , ศ.เกียรติคุณ พญ.ลักษณา โพชนุกูล , นางสาวชมเดือน  ศตวุฒิ , รศ.ดร.ธวัช ชิตตระการ และ รศ.โรจน์ คุณเอนก ให้ความรู้ถึงการจะประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขานิวเคลียร์ อย่างไร จึงเป็นการรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม 

ข้อมูลข่าวโดย: สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

Tags นิวเคลียร์ - สชวท.
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» นายยูกิยะ อมาโนะ ผอ.ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศเข้าเยี่ยมนายกรัฐมนตรี
» ผู้อำนวยการใหญ่ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศเข้าเยี่ยมคารวะ รมว.วท. พร้อมหารือความร่วมมือด้าน วทน.
» ประชุมอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งสภาวิชาชีพฯ เน้นประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งนายกสภาฯ วาระที่ 3
» พ.ร.บ. พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ 2559
» ปส. ขานรับถ้อยแถลงนายกฯ เร่งซ้อมแผนฉุกเฉินทางรังสีเชิงบูรณาการ
» ปส. จัดเสวนาเตรียมความพร้อมรองรับ พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติสู่การบังคับใช้
» สนช. ผ่านวาระ ๓ ร่าง พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. .... ๑๔๔ ต่อ ๑ งดออกเสียง ๕ เตรียมประกาศใช้เป็นกฎหมาย